Portaal:Friesland


bewerk 

Over Friesland

Friesland (Fries en officieel: Fryslân), is een provincie in het noorden van Nederland. De provincie telt 659.612 inwoners (eind 2022). De hoofdstad is Leeuwarden. Zowel het Fries als het Nederlands heeft in de provincie de status van bestuurstaal.

Vlag van de provincie Friesland
Vlag van de provincie Friesland
Wapen van de provincie Friesland
Wapen van de provincie Friesland

Friesland wordt begrensd door de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland, en wordt bovendien door de Afsluitdijk verbonden met Noord-Holland. De provincie ligt verder aan het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. De waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog horen ook bij Friesland, evenals de Stellingwerven in het zuidoosten, waar geen Fries wordt gesproken, maar Nedersaksisch.

Zie het artikel over Friesland

Categorie Friesland

Subcategoriën: Cultuur · Evenementen · Geografie · Geschiedenis · Onderwijs · Friese organisaties · Politiek · Recreatie · Religie · Verenigingen · Verkeer en vervoer · Zorginstellingen
overzicht bewerk 

Uitgelicht

Een buste van Eeltje Halbertsma in Grouw

De tekst van het Frysk Folksliet (Fries Volkslied) is De âlde Friezen (De oude Friezen) van de bekende Grouster dokter-schrijver dr. Eeltsje Halbertsma. De nu gangbare versie is een verkorte bewerking daarvan door Jacobus van Loon uit 1876. Lees verder… >>

bewerk 

Geschiedenis

Categorie geschiedenis van Friesland

Geschiedenis van Friesland · Geschiedenis van Leeuwarden · Geschiedenis van Sneek · Canon van Friesland · Lijst van Friese kronieken · Lijst van Friese oorlogen · Lijst van heersers van Friesland · Lijst van stadhouders in de Nederlanden · FriesArchiefNet · Wumkes.nl · Historisch Centrum Leeuwarden · Geschiedenis van West-Friesland

Friese mythe · Fresia · Heerlijkheid Friesland · Stadhouderlijk Hof · Admiraliteit van Friesland · Hof van Friesland · Recht in Friesland · Universiteit van Franeker · Ruilverkaveling · Terp · Vervening

Kwartieren van Friesland: Bornego · Friese elf steden · Oostergo · Westergo · Zevenwouden · Zuidergo · Grietenij

Prehistorie

Klassieke oudheid

Middeleeuwen

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

Franse tijd

19e eeuw Overig

20e eeuw

bewerk 

Cultuur

Categorie cultuur in Friesland

Afûk · Cultureel Kwartier Sneek · Friese Anjer · Friese beweging

Beeldende kunst: Gerrit Benner · Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst · Lijst van beelden in Friesland

Literatuur

Festivals en evenementen: Aaipop · Friese Ballonfeesten · Friesen-droapen · Iepenloftspul · Liet · Noordelijk Film Festival · Oerol · Wâldrock · Út Sneek

Film: Centrum voor Film in Friesland · CineSneek · De Dream · De Gouden swipe · Filmhuis Leeuwarden · Fries Film Archief · Nynke

Musea: Het Admiraliteitshuis · 't Behouden Huys · Centrum voor Natuur en Landschap · It Damshûs · Eerste Friese Schaatsmuseum · Eise Eisinga Planetarium · 't Fiskershúske · Fries Museum · Fries Scheepvaart Museum · It Kokelhûs · Hannemahuis · Harlinger Aardewerk Museum · Jopie Huisman Museum · Kazemattenmuseum · De Kruidhof · Museum De Trije Gritenijen · Museum Belvédère · Museum Drachten · Museum Hindeloopen · Museum Joure · Museum Martena · Museum Opsterland · Museum Willem van Haren · Nationaal Modelspoor Museum · Nationaal Vlechtmuseum · Natuurcentrum Ameland · Natuurmuseum Fryslân · Oudheidkamer Mr. Andreae · Oudheidkamer Weststellingwerf · Pier Pander Museum · Princessehof · Schelpenmuseum Paal 14 · De Spitkeet · Stedhûs Sleat · Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum · Tromp's Huys · It Tsiispakhús · Wrakkenmuseum

Muziek: Blauhúster Dakkapel · Bricquebec · Frysk Fanfare Orkest · Hessel · Nanne Kalma · De Kast · Twarres · Elske DeWall · Piter Wilkens

Podia: Het Bolwerk · De Harmonie · De Lawei · Noorderkerk · Poppodium Romein · Posthuis Theater · Theater Sneek · Tryater

Tradities: Biikebrennen · Sint Piter · Sunderum

bewerk 

Geografie

Categorie geografie van Friesland

Schotanusatlas

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · het Bildt · Boornsterhem · Dantumadeel · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Gaasterland-Sloten · Harlingen · Heerenveen · Kollumerland c.a. · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Littenseradeel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Skarsterlân · Smallingerland · Súdwest-Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf · Voormalige gemeenten

Streken: Het Bildt · Gaasterland · Kleistreek · Friese meren · Stellingwerven · Friese Wouden

Plaatsen: Bergum · Drachten · Dokkum · Franeker · Harlingen · Heerenveen · Joure · Leeuwarden · Lemmer · Oosterwolde · Sneek · Wolvega

Meren: Bergumermeer · Fluessen · Lauwersmeer · De Leijen · Pikmeer · Slotermeer · Sneekermeer · Tjeukemeer

Rivieren: Boorne · Dokkumer Ee · Geeuw · Lauwers · Linde · Stroobossertrekvaart · Tjonger · Zwette

Dijken: Afsluitdijk · Groene dijk · Nieuwe Bildtdijk · Oudebildtdijk · Pingjumer Gulden Halsband · Provinciale dijk · Slachtedijk

Waddenzee: Ameland · Griend · Schiermonnikoog · Terschelling · Vlieland

Natuurgebieden: Nationaal Park De Oude Venen · Nationaal Park Drents-Friese Wold · Nationaal Park Lauwersmeer · Nationaal Park Schiermonnikoog

bewerk 

Verkeer en vervoer

overzicht bewerk 

Afbeelding van de week

Het riviertje de Paesens in Dongeradeel
bewerk 

Taal

bewerk 

Politiek

bewerk 

Economie

bewerk 

Media

bewerk 

Onderwijs en wetenschap

bewerk 

Recreatie

bewerk 

Sport

overzicht bewerk 

Elfstedentocht

bewerk 

Symbolen

bewerk 

Architectuur

bewerk 

Gastronomie

bewerk 

Friezen

bewerk 

Bekende Friezen

Johannes Acronius Frisius · Lieuwe van Aitzema · Lourens Alma Tadema · Court Lambertus van Beyma · Gerrit Benner · Jacob Binckes · Pieter Boeles · Cor Boonstra · Menno van Coehoorn · Elske DeWall · René Diekstra · Pia Dijkstra · Sjoukje Dijkstra · Egbert Douwes · Hilbert van der Duim · Gretta Duisenberg · Wim Duisenberg · Eise Eisinga · Ubbo Emmius · M. C. Escher · Gemma Frisius · Henk Gemser · Pieter Sjoerds Gerbrandy · Sicco van Goslinga · Rients Gratama · Charles Groenhuijsen · Grutte Pier · Foppe de Haan · Eeltje Halbertsma · Gerard Heymans · Nienke van Hichtum · Hepie Hiemstra · Franciscus Holkema · Ulrik Huber · Jopie Huisman · Gysbert Japicx · Douwe Kalma · Nanne Kalma · Atje Keulen-Deelstra · Sven Kramer - Doutzen Kroes · Abe Lenstra · Mata Hari · Grietine Molenbuur · Theodor Mommsen · Pibo Ovittius van Abbema · Pier Pander · Piet Paulusma · Syb van der Ploeg · Hepie Postma · Ids Postma· Radboud · Trinus Riemersma · Thijs Rinsema · Thijs Rinsema · Rintje Ritsma · Willem Röell · Arjen Roelofs · Johan Sems · Menno Simons · J. Slauerhoff · Hylke Speerstra · Auke Stellingwerf · Doekle Terpstra · Pieter Jelles Troelstra · Peter Tuinman · Rink van der Velde · Simon Vestdijk · Jack de Vries · Theun de Vries · Tjerk Hiddes de Vries · Anne Vondeling · Jannes van der Wal · Rense Westra · Harm Wiersma · Tiberius Cornelis Winkler · Geert Aeilco Wumkes · Jehannes Ytsma · Jelle Zijlstra

bewerk 

Help mee

Gewenste artikelen: Drachtster Courant · Friese adel · Kollumer kaas (FY) · Lauwersland

bewerk 

Zusterprojecten

Wikipedy
Friestalige wikipedia
Wikiboeken
Wikibooks in het Fries
Wikiboarne
Wikisource in het Fries
Wikiwurdboek
Friestalig WikiWoordenboek
Subportalen van Nederland

Provincie: Friesland

Regio's: Heuvelland · Parkstad Limburg · Twente · Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Steden: Amsterdam · Arnhem · Baarn · Breda · Den Haag · Gouda · Haarlem · 's-Hertogenbosch · Leiden · Maastricht · Nijmegen · Rotterdam · Súdwest-Fryslân · Utrecht · Valkenburg aan de Geul