Beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland

plaats in Friesland

De Beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland zijn onder te verdelen in de Friese elf steden die met uitzondering van Stavoren beschermde stadsgezichten zijn, en de overige plaatsen in Friesland die beschermde dorpsgezichten zijn.

IJlst

Beschermd stadsgezichtBewerken

Leeuwarden (Ljouwert), Sneek, (Snits), IJlst (Drylts), Sloten (Sleat), Hindeloopen (Hylpen), Workum (Warkum), Bolsward (Boalsert), Harlingen (Harns), Franeker (Frjentsjer) en Dokkum.

Beschermd dorpsgezichtBewerken

Achlum, Balk, Ballum, Birdaard, Cornwerd, Dronrijp, Ee (Dongeradeel), Ferwerd, Grouw, Hallum, Heeg, Hogebeintum, Holwerd, Huins, Hollum, Janum, Jelsum, Kimswerd, Kollum, Kornwerderzand, Langweer, Lutkewierum, Makkum, Mantgum, Marssum, Metslawier, Moddergat, Nes (Ameland), Nijland, Oldeberkoop, Oldeboorn, Oosterend (Littenseradeel), Oost-Vlieland, Oudebildtzijl, Piaam, Pingjum, Poppingawier, Rien, Schraard, Schiermonnikoog, Veenklooster, Warstiens, Weidum, Warga en Woudsend.

Behalve dorpskernen kunnen ook gebieden als beschermd dorpsgezicht worden aangemerkt:

Zie ookBewerken

LiteratuurBewerken

  • Wijnsma, A.J. Beschermde dorpsgezichten in Friesland (1991), Leeuwarden, Stichting Monument van de Maand, ISBN 907384505X