Grietenij

Een grietenij is een voorloper van de huidige Nederlandse gemeente met name in de provincie Friesland. De term kwam ook voor in de Groninger Ommelanden, waar de rechtstoelen of plaatselijke rechtbanken zo betiteld werden. Van het eind van de 16e eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal 30 grietenijen. Het woord 'grietenij' betekent 'bestuursgebied van een grietman'. Het woord 'grietman' verwijst naar het Oudfriese 'greta',[1] dat aanklagen betekent. Een grietman was vroeger dus een openbaar aanklager.[bron?]

De Tiende Grietenij van Zevenwouden: Stelingwerf Westeinde

De grietenijen maakten deel uit van de kwartieren (regio's) Oostergo, Westergo en Zevenwouden.

Bij de gemeentewet van 1851 werd de benaming 'grietenij' vervangen door 'gemeente' en 'grietman' door 'burgemeester', zodat in heel Nederland dezelfde naamgeving werd gebruikt.

Grietenijen in Friesland in de 18e eeuwBewerken

Kwartier Grietenij Alternatieve namen Grietmannen
Oostergo Achtkarspelen Lijst
Zevenwouden Aengwirden Ængwirden, Engwirden of Annewaerde Lijst
Westergo Baarderadeel Lijst
Westergo Barradeel Lijst
Oostergo Dantumadeel Lijst
Zevenwouden Doniawerstal Lijst
Oostergo Ferwerderadeel Lijst
Westergo Franekeradeel Lijst
Zevenwouden Gaasterland Lijst
Zevenwouden Haskerland Lijst
Westergo Hemelumer Oldeferd Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Lijst
Westergo Hennaarderadeel Lijst
Westergo Het Bildt Lijst
Oostergo Idaarderadeel Lijst
Oostergo Kollumerland en Nieuwkruisland Lijst
Oostergo Leeuwarderadeel Lijst
Zevenwouden Lemsterland Lijst
Westergo Menaldumadeel Lijst
Oostergo Oostdongeradeel Dongeradeel oostzijde der Paesens Lijst
Zevenwouden Ooststellingwerf Stellingwerf-Oosteinde Lijst
Zevenwouden Opsterland Lijst
Oostergo Rauwerderhem Lijst
Zevenwouden Schoterland Lijst
Oostergo Smallingerland Lijst
Oostergo Tietjerksteradeel Lijst
Zevenwouden Utingeradeel Lijst
Oostergo Westdongeradeel Dongeradeel westzijde der Paesens Lijst
Zevenwouden Weststellingwerf Stellingwerf-Westeinde Lijst
Westergo Wonseradeel Lijst
Westergo Wymbritseradeel Wijmbritseradeel Lijst

Op zijn elfendertigstBewerken

De dertig grietmannen en de bestuurders van de elf steden vormden een raad die bekendstond om de trage wijze van besluitvorming. Een populaire verklaring voor de uitdrukking op zijn elfendertigst, waarmee aangegeven wil zijn dat iets traag verloopt, is dan ook dat die ontleend zou zijn aan deze vergaderingen. In werkelijkheid stamt de uitdrukking naar alle waarschijnlijkheid uit de weverijwereld.[2]