Hoofdmenu openen

Een differentiërende soort is een soort die in een of meerdere plantengemeenschappen in een bepaald gebied veel algemener voorkomt dan in een selectie andere plantengemeenschappen in een bepaald gebied. Bij differentiërende soorten voor een bepaalde plantengemeenschap, moet dus steeds vermeld worden ten opzichte van welke andere gemeenschappen deze soort differentiërend is.

Algemener kan betekenen dat die soort opvallend vaker voorkomt in een bepaalde gemeenschap (presentie) en zelden of nooit in een andere (trouw) of steeds in grotere aantallen aanwezig is (abundantie).

Differentiërende soorten kunnen op elk syntaxonomisch niveau onderscheiden worden. In vegetatieopnamen worden differentiërende soorten onderscheiden door voor de soortnaam een letter 'd' te plaatsen, gevolgd door de eerste letter van het syntaxon-niveau:

  • dK = differentiërende soort voor de klasse
  • dO = differentiërende soort voor de orde
  • dV = differentiërende soort voor de verbond
  • dA = differentiërende soort voor de associatie
  • dS = differentiërende soort voor de sub-associatie

Een voorbeeld van een differentiërende soort op het niveau associatie is het fijn schapengras, dat binnen het verbond van struikhei en kruipbrem differentiërend is voor de associatie van struikhei en stekelbrem ten opzichte van de associatie van struikhei en bosbes. Dit betekent dat bij twijfel aan de juiste naam voor een droge heide, de aanwezigheid van Fijn schapengras de doorslag kan geven. Fijn schapengras is echter geen kensoort voor de struikhei-stekelbremassociatie, want het komt eveneens voor op een aantal droge graslanden.

Zie ookBewerken

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding