Rompgemeenschap

Een rompgemeenschap (RG) is een plantengemeenschap die enkel kensoorten en differentiërende soorten bezit van een hoger syntaxonomisch niveau dan de associatie, samen met nog begeleidende soorten. De kensoorten en differentiërende soorten eigen aan de associatie komen dus niet, of niet meer voor.

Een dergelijke plantengemeenschap kan dus op basis van de soortensamenstelling niet tot op het elementaire niveau, de associatie, geclassificeerd worden. Men classificeert deze dan onder het niveau waarvan de kensoorten wel aanwezig zijn.

In tegenstelling tot de derivaatgemeenschappen zijn de dominante soorten in een rompgemeenschap wel klasse-eigen, dus behoren tot dezelfde syntaxonomische tak.

Een rompgemeenschap kan op twee manieren tot stand komen:

  • de gemeenschap is in volle ontwikkeling, en de meer gevoelige soorten hebben zich nog niet spontaan kunnen vestigen; dit is een bekend verschijnsel bij natuurontwikkeling;
  • de gemeenschap is wel voldoende ontwikkeld, maar door externe factoren (zoals overbemesting, verdroging, overbegrazing, betreding) zijn de gevoeligste soorten verdwenen;

Een voorbeeld van een rompgemeenschap zijn vele heidevegetaties van de klasse van de natte heiden, waar door verdroging de meeste veenmossen en de kleine zonnedauw verdwenen zijn en enkel de gewone dophei (kensoort van de klasse) nog standhoudt.

De volgende rompgemeenschappen worden verder in detail beschreven:

Associatie Wetenschappelijke
naam
Gemeenschap van canadapopulier en schaafstro Populus ×canadensis-[Circaeo-Alnenion]
Rompgemeenschap van fluitenkruid RG Anthriscus sylvestris-[Ulmenion carpinifoliae]
Rompgemeenschap van grote brandnetel RG Urtica dioica-[Ulmenion carpinifoliae]

Zie ookBewerken

Zie de categorie Basal communities van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Algemene begrippen:climaxvegetatie · concurrentie · plantensociologische nomenclatuur · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z · vegetatiezonering
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · formatie · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · tredvegetatie · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)