Vegetatiekunde van A tot Z

Wikimedia-lijst

Verwante overzichten zijn:

A-Z-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A bewerken

Abundantie · Alterra · Amfibische vegetatie · Aspect · Associatie · Associatiefragment · Aquatische vegetatie

B bewerken

Barkman, Jan · Bedekking · Biodiversiteit · Biologie · Boomlaag · Botanie · Braun-Blanquet, Josias · Braun-Blanquet-methode · Broekbos

C bewerken

Classificatie · Clusteranalyse · Constant taxon · Contactgemeenschap

D bewerken

Den Held, Hanneke · Differentiërend taxon · De vegetatie van Nederland · Derivaatgemeenschap · Dijkvegetatie · Doelsoort · Doing, Henk · Dwergstruweel

E bewerken

Ecologie · Ecologische hoofdstructuur (Nederland) · Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen) · Ecologische gradiënt · Ecotoop · Ellenberg-indicatorwaardeln · Eutrofie · Exclusief taxon

F bewerken

Fenologisch optimum · Floradistrict · Floron · Formatie · Frans-Zwitserse school · Fysiognomie · Fytocoenon

G bewerken

Garrigue · Gemeenschapsgradiënt · Gemengd bos

H bewerken

Heimans, Eli · Heukels' Flora van Nederland · Holkema, Franciscus · Hooiland · Hypertrofie

I bewerken

Inslaggemeenschap · International Association for Vegetation Science

J bewerken

K bewerken

Kentaxon · Kilometerhok · Klasse · Klasse-eigen · Klasse-vreemd · Klassieke natuurbeschermingsvisie · Klika, Jaromír · Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging · Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging · Kruidlaag · Krummholz

L bewerken

Landelijke Vegetatie Databank · Landschapsecologie · Landschapselement · Lohmeyer, Wilhelm · Loofbos

M bewerken

Meso-oligotrofie · Mesotrofie · Minerotrofie · Minimumareaal · Moslaag · Mozaïek · Muurvegetatie

N bewerken

Naaldbos · Natura 2000 · Natuurbeheer · Natuurbescherming · Natuurdoeltype · Natuurlijke vegetatie · Natuurnetwerk Nederland · Natuurwaarde · Niche

O bewerken

Oberdorfer, Erich · Oecologische Flora Nederland · Oligotrofie · Ombrotrofie · Ondergroei · Opstand · Orde · Ordinatie

P bewerken

Pawłowski, Bogumił · Pioniersoort · Pioniervegetatie · Plant · Plantengemeenschap · Plantensociologie · Plantensociologische Kring Nederland · Plantensociologische nomenclatuur · Plantkunde · Preferent taxon · Preising, Ernst · Presentie

Q bewerken

R bewerken

Relevé · Revisie Vegetatie van Nederland · Nederlandse Rode Lijst (planten) · Rompgemeenschap · Rotsvegetatie · Ruigte

S bewerken

Schaminée, Joop · Sclerofylle vegetatie · Shannon-index · Specialist (ecologie) · Stratiotes (tijdschrift) · Struiklaag · Struweel · Subassociatie · Successie · Symmorfologie · SynBioSys · Syntaxon · Syntaxonomie

T bewerken

Thijsse, Jac. P. · Transgrediërend taxon · Tredvegetatie · Trouw · Turboveg · Tüxen, Reinhold

U bewerken

Ubiquist · Uurhok

V bewerken

Veen (vegetatie) · Vegetatie · Vegetatieaspect · Vegetatiekartering · Vegetatiekunde · Vegetatielaag · Vegetatieperiode · Vegetatiemozaïek · Vegetatieopname · Vegetatieschaal van Tansley · Vegetatiestructuur · Vegetatietextuur · Vegetatietype · Vegetatiezonering · Vegetatiezonering in gebergten · Verbond · Verlandingsvegetatie · Verruiging · Vlaams Ecologisch Netwerk · Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

W bewerken

Wageningen Environmental Research · Watervegetatie · Weeda, Eddy · Westhoff, Victor

X bewerken

Xerofyt

Y bewerken

Z bewerken

Zode (vegetatie) · Zoomvegetatie