Vegetatiekunde van A tot Z

Wikimedia-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Verwante overzichten zijn:

ABewerken

Abundantie - Alterra - Aspect - Associatie - Associatiefragment

BBewerken

Bedekking - Biodiversiteit - Biologie - Botanie - Braun-Blanquet - Braun-Blanquet-methode

CBewerken

Classificatie - Clusteranalyse - Constante soort - Contactgemeenschap

DBewerken

Doelsoort - Differentiërende soort - De vegetatie van Nederland - Derivaatgemeenschap - Dijkvegetatie - Dwergstruweel

EBewerken

Ecologie - Ecologische hoofdstructuur (Nederland) - Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen) - Ecologische gradiënt - Ecotoop - Ellenberg-indicatorwaardeln - Exclusieve soort

FBewerken

Floradistrict - Floron - Frans-Zwitserse school - Fytocoenon

GBewerken

Garrigue - Gemengd bos

HBewerken

Heimans, Eli - Heukels' Flora van Nederland - Holkema, Franciscus - Hooiland

IBewerken

International Association for Vegetation Science

JBewerken

KBewerken

Kensoort - Kilometerhok - Klasse - Klasse-eigen - Klasse-vreemd - Klassieke natuurbeschermingsvisie - Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

LBewerken

Landelijke Vegetatie Databank - Landschapsecologie - Landschapselement - Lohmeyer, Wilhelm - Loofbos

MBewerken

NBewerken

Naaldbos - Natura 2000 - Natuurbeheer - Natuurbescherming - Natuurdoeltypen - Natuurnetwerk Nederland - Natuurwaarde - Niche

OBewerken

Oberdorfer, Erich - Oecologische Flora Nederland - Ondergroei - Orde - Ordinatie

PBewerken

Pioniersoort - Plant - Plantengemeenschap - Plantensociologie - Plantensociologische Kring Nederland - Plantkunde - Preferente kensoort - Preferente soort - Preising, Ernst - Presentie

QBewerken

RBewerken

Relevé - Nederlandse Rode Lijst (planten) - Rompgemeenschap - Ruigte

SBewerken

Schaminée, Joop - Sclerofylle vegetatie - Shannon-index - Stratiotes (tijdschrift) - Struweel - Subassociatie - Successie - SynBioSys - Syntaxon - Syntaxonomie

TBewerken

Thijsse, Jac. P. - Trouw - Turboveg - Tüxen, Reinhold

UBewerken

Uurhok

VBewerken

Vegetatie - Vegetatiekunde - Vegetatieopname - Vegetatieschaal van Tansley - Vegetatiestructuur - Vegetatiezonering in gebergtes - Verbond - Verlandingsvegetatie - Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

WBewerken

Watervegetatie - Westhoff, Victor

XBewerken

Xerofyt

YBewerken

ZBewerken

Algemene begrippen:concurrentie · dood hout · plantkunde van A tot Z · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemisme · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · Orde · Plantengemeenschap · Plantensociologie · Rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:climaxvegetatie · dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken:Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland