Klasse (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde

In de vegetatiekunde is een klasse (soms vegetatieklasse genoemd) de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Namen van plantengemeenschappen van het niveau klasse zijn herkenbaar aan het suffix -etea (bijvoorbeeld de Alnetea glutinosae of de klasse van de elzenbroekbossen).

De volgende klassen worden verder in detail beschreven:

Klasse Wetenschappelijke
naam
Klasse van de akkergemeenschappen Stellarietea mediae
Klasse van de bronbeekgemeenschappen Montio-Cardaminetea
Klasse van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Klasse van de brem- en gaspeldoornstruwelen Cytisetea scopario-striati
Brummel-klasse Lonicero-Rubetea
Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Klasse van de droge graslanden op zandgrond Koelerio-Corynephoretea
Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Eendenkroos-klasse Lemnetea
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Klasse van de elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Fonteinkruiden-klasse Potametea
Klasse van gladde witbol en havikskruiden Melampyro-Holcetea mollis
Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Helm-klasse Ammophiletea
Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden Oxycocco-Sphagnetea
Klasse van de hoogveenslenken Scheuchzerietea
Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Klasse van de kapvlaktegemeenschappen Epilobietea angustifolii
Klasse van de kleine zeggen Parvocaricetea
Klasse van de kruipwilg- en duindoornstruwelen Salicetea arenariae
Kranswieren-klasse Charetea
Klasse van de matig voedselrijke graslanden Molinio-Arrhenatheretea
Marjolein-klasse Trifolio-Geranietea sanguinei
Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Klasse van de nitrofiele zomen Galio-Urticetea
Oeverkruid-klasse Littorelletea
Klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems Sedo-Scleranthetea
Riet-klasse Phragmitetea
Klasse van de ruderale gemeenschappen Artemisietea vulgaris
Ruppia-klasse Ruppietea
Slijkgras-klasse Spartinetea
Klasse van de stippelkorsten en achterlichtmossen Verrucario-Schistidietea
Tandzaad-klasse Bidentetea tripartitae
Klasse van de vloedmerkgemeenschappen op zand en slik Cakiletea maritimae
Klasse van de vloedmerkgemeenschappen op zeedijken en rolkeistranden Honckenyo-Elymetea arenarii
Weegbree-klasse Plantaginetea majoris
Klasse van de wilgenbroekstruwelen Franguletea
Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Zeeaster-klasse Asteretea tripolii
Zeegras-klasse Zosteretea
Zeekraal-klasse Thero-Salicornietea
Zeevetmuur-klasse Saginetea maritimae

Zie ookBewerken

Zie de categorie Classes (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Algemene begrippen:climaxvegetatie · concurrentie · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · Inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)