Klasse (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde

In de vegetatiekunde is een klasse de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Namen van plantengemeenschappen van het niveau klasse zijn herkenbaar aan de uitgang -ETEA (bijvoorbeeld de Alnetea glutinosae of de Klasse van de elzenbroekbossen).

De volgende vegetatieklassen worden verder in detail beschreven:

Klasse Wetenschappelijke
naam
Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Klasse van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Klasse van de elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden Oxycoccus-Sphagnetea
Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Klasse van de kapvlaktengemeenschappen Epilobietea angustifolii
Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Klasse van de wilgenbroekstruwelen Franguletea
Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis

Zie ookBewerken