Klasse (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde

In de vegetatiekunde is een klasse (Latijn: clasis), soms ook vegetatieklasse genoemd, de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

De wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen op het niveau van de klasse zijn herkenbaar aan het suffix -etea (bijvoorbeeld de Alnetea glutinosae of de klasse van elzenbroekbossen).

De volgende klassen worden verder in detail beschreven:

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Klasse van akkergemeenschappen Stellarietea mediae
Klasse van bisschopsmutsen en landkaartmossen Racomitrio-Rhizocarpetea
Klasse van bronbeekgemeenschappen Montio-Cardaminetea
Klasse van berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Klasse van brem- en gaspeldoornstruwelen Cytisetea scopario-striati
Brummel-klasse Lonicero-Rubetea
Klasse van doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Klasse van droge graslanden op zandgrond Koelerio-Corynephoretea
Klasse van droge heiden Calluno-Ulicetea
Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Eendenkroos-klasse Lemnetea
Klasse van eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Klasse van eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Klasse van elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Fonteinkruiden-klasse Potametea
Klasse van gladde witbol en havikskruiden Melampyro-Holcetea mollis
Klasse van haarmutsen en vingermossen Orthotricho-Physcietea
Klasse van heischrale graslanden Nardetea
Helm-klasse Ammophiletea
Klasse van hoogveenbulten en natte heiden Oxycocco-Sphagnetea
Klasse van hoogveenslenken Scheuchzerietea
Klasse van kalkgraslanden Festuco-Brometea
Klasse van kapvlaktegemeenschappen Epilobietea angustifolii
Klasse van kleine zeggen Parvocaricetea
Klasse van kruipwilg- en duindoornstruwelen Salicetea arenariae
Kranswieren-klasse Charetea
Kringmos-klasse Neckeretea
Klasse van matig voedselrijke graslanden Molinio-Arrhenatheretea
Marjolein-klasse Trifolio-Geranietea sanguinei
Muurvaren-klasse Asplenietea
Klasse van naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Klasse van natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Klasse van nitrofiele zomen Galio-Urticetea
Oeverkruid-klasse Littorelletea
Klasse van pioniergraslanden op gruis- en steenbodems Sedo-Scleranthetea
Pluisjesmos-klasse Dicranelletea heteromallae
Poederkorst-klasse Chrysotrichetea chlorinae
Riet-klasse Phragmitetea
Klasse van ruderale gemeenschappen Artemisietea vulgaris
Ruppia-klasse Ruppietea
Slijkgras-klasse Spartinetea
Schriftmos-klasse Arthonio-Lecidelletea
Smaragdsteeltjes-klasse Psoretea decipientis
Klasse van (spat)watergemeenschappen Hymenelio-Fontinalietea
Klasse van stippelkorsten en achterlichtmossen Verrucario-Schistidietea
Tandzaad-klasse Bidentetea
Klasse van vertakt bekermos en neptunusmos Cladonio-Lepidozietea
Klasse van vloedmerkgemeenschappen op zand en slik Cakiletea maritimae
Klasse van vloedmerkgemeenschappen op zeedijken en rolkeistranden Honckenyo-Elymetea
Weegbree-klasse Plantaginetea majoris
Klasse van wilgenbroekstruwelen Franguletea
Klasse van wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Zeeaster-klasse Asteretea tripolii
Zeegras-klasse Zosteretea
Zeekraal-klasse Thero-Salicornietea
Zeestippelkorst-klasse Hydropunctarietea maurae
Zeevetmuur-klasse Saginetea maritimae

Zie ook

bewerken
Zie de categorie Classes (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.