Tredplant

Een tredplant is een plant die nog groeit op plaatsen die veel betreden worden. Het zijn plaatsen met een sterke bodemverdichting die daardoor zuurstofarm zijn. Op onverharde paden groeien ze verder naar het midden toe dan bijna alle andere planten, omdat deze laatsten door regelmatige vertrapping uiteindelijk verdwijnen.

Tredplanten zijn meestal laag groeiende planten, vragen veel licht en kunnen onder normale omstandigheden slecht concurreren met andere planten of zijn klein, waardoor ze het betreden kunnen vermijden. Een voorbeeld van dit laatste is liggende vetmuur.

Het verdragen van betreding berust in vele gevallen op vertakking vlak bij de grond, een snel herstelvermogen en elastisch en tegelijk vast weefsel.

Op sterk betreden plaatsen kunnen de planten meestal geen rijp zaad vormen, maar wordt zaad aangevoerd vanuit de minder betreden plaatsen. Tredplanten verspreiden hun zaad meestal door epizoöchorie. Ze bevatten een vast weefsel.

Voorbeelden van tredplanten
Tredplant Botanische naam
Straatgras Poa annua
Gewoon varkensgras Polygonum aviculare
Muizenstaart Myosurus minimus
Grote weegbree Plantago major
Madeliefje Bellis perennis
Steenkruidkers Lepidium ruderale
Zilverschoon Potentilla anserina
Engels raaigras Lolium perenne
Witte klaver Trifolium repens
Schijfkamille Matricaria discoidea
Grove varkenskers Coronopus squamatus
Liggende vetmuur Sagina procumbens
Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus
Kaal breukkruid Herniaria glabra
Klein liefdegras Eragrostis minor
Handjesgras Cynodon dactylon
Zilvermos Bryum argenteum
Algemene begrippen:climaxvegetatie · concurrentie · plantensociologische nomenclatuur · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z · vegetatiezonering
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · formatie · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · tredvegetatie · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)