Verbond (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde

In de vegetatiekunde is een verbond de op twee na hoogste syntaxonomische rang, onder de orde, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Namen van plantengemeenschappen van het niveau verbond zijn herkenbaar aan de uitgang -ion (bijvoorbeeld de Alnion glutinosae of het verbond van de elzenbroekbossen.

De volgende vegetatie-verbonden worden verder in detail beschreven:

Lijst van verbonden
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Beuken-verbond Fagion sylvaticae
Buntgras-verbond Corynephorion canaescentis
Dophei-verbond Ericion tetralicis
Duinsterretjes-verbond Tortulo-Koelerion
Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Dwerghaver-verbond Thero-Airion
Fayal-brezal Myrico fayae-Ericion arboreae
Dotterbloem-verbond Calthion palustris
Haagbeuken-verbond Carpinion betuli
Hoogveenmos-verbond Oxycocco-Ericion
Kraaihei-verbond Empetrion nigri
Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
Verbond van de berkenbroekbossen Betulion pubescentis
Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje Junco-Molinion
Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Verbond van de elzenbroekbossen Alnion glutinosae
Verbond van de droge, kalkrijke duingraslanden Polygalo-Koelerion
Verbond van de droge stroomdalgraslanden Sedo-cerastion
Verbond van Engels gras Armerion maritimae
Verbond van gewoon kweldergras Puccinellion maritimae
Verbond van gewoon struisgras Plantagini-Festucion
Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Verbond van de naaldbossen Dicrano-Pinion
Verbond van de veldbies-beukenbossen Luzulo-Fagion
Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Verbond van klein glaskruid Parietarion judaicae
Verbond van sleedoorn en meidoorn Carpino-Prunion
Verbond van stomp kweldergras Puccinellio-Spergularion salinae
Verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion pilosae
verbond van de wilgenbroekstruwelen Salicion cinereae
Verbond van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicion albae
Wilgenroosjes-verbond Carici piluliferae-Epilobion angustifolii
Zinkflora Thlaspion calaminariae
Zomereik-verbond Quercion roboris

Zie ookBewerken

Algemene begrippen:concurrentie · dood hout · plantkunde van A tot Z · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemisme · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · Orde · Plantengemeenschap · Plantensociologie · Rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:climaxvegetatie · dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken:Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland
Zie de categorie Alliances (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.