Geobotanie

De geobotanie is het onderdeel van de plantkunde of fytologie dat zich bezig houdt met de studie van de planten in de vrije natuur, dus als onderdeel van de biosfeer. Hiertegenover staat de "idiobotanie" of botanie s.s., die zich richt op de planten als zodanig, los van hun voorkomen in de vrije natuur. Bij "idiobotanie" gaat het om onderzoek aan de eigenschappen van planten onder gecontroleerde omstandigheden, zoals onderzoek in het laboratorium, in kassen, op proefvelden of in botanische tuinen.

Indeling van de geobotanieBewerken

Bij de fytologie, plantkunde of botanie s.l. kunnen twee hoofdrichtingen worden onderscheiden: de geobotanie en de botanie s.s. of idiobotanie.[1] Deze laatste term wordt nog maar weinig gebruikt, en staat voor de botanische disciplines die zich bezig houden met de individuele planten, zoals plantensystematiek, plantenfysiologie, plantenmorfologie en -anatomie.

Geobotanie omvat onder andere de plantengeografie, de paleobotanie, de vegetatiekunde , de plantenoecologie, en de speciale geobotanie. De speciale geobotanie houdt zich specifiek bezig met geobotanische aspecten van soorten of soortengroepen in hun natuurlijk omgeving.

De plantkunde wordt ook wel op andere wijzen in disciplines ingedeeld dan de hier genoemde indeling.

PlantengeografieBewerken

  Zie Plantengeografie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Plantengeografie, floristische geobotanie, botanische chorologie of areaalkunde en de floristiek is het onderzoek naar de wilde flora van gebieden, naar de verspreidingsgebieden van soorten en de verklaring daarvan. Onder de flora van een gebied wordt een overzicht van de taxa (zoals families, geslachten en soorten) van planten verstaan.

PaleobotanieBewerken

  Zie Paleobotanie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Paleobotanie of historische geobotanie is het onderzoek naar de historische verklaring van de huidige het verspreidingsgebieden van soorten met behulp van macrofossielen en microfossielen, en de opeenvolging daarvan in geologische afzettingen.

VegetatiekundeBewerken

  Zie Vegetatiekunde voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Vegetatiekunde, coenologische geobotanie, plantensociologie of fytocoenologie is het onderzoek aan plantengemeenschappen (fytocoenoses),[2] syntaxonomie is de wetenschap van het indelen van levensgemeenschappen of biocoenoses.

PlantenoecologieBewerken

Plantenoecologie of oecologische geobotanie is onderzoek naar de betrekkingen tussen planten en hun omgeving, naar de oorzaken van de verspreiding van de planten op aarde en naar de kringloop van energie en van stoffen.

Plantkunde en deelgebieden
Geobotanie (planten als onderdeel van de biosfeer)
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemie · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · coenocline · concurrentie · constante soort · contactgemeenschap · differentiërende soort · dwergstruweel · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
Idiobotanie (planten onder gecontroleerde omstandigheden)
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · PPG I-systeem · roodwieren · varens · zaadplanten · zeewier
Overig
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Sjablonennavigatie biogeografisch · navigatie bloeiwijzen · navigatie plantenhormonen · navigatie plantkunde · navigatie stinsenplanten · navigatie fytografie bloemplanten · navigatie fytografie mossen · navigatie fytografie varens · navigatie vegetatiekunde