Vergrassing

term uit de ecologie

Vergrassing is een verschijnsel waarbij in natuurgebieden enkele dominante grassoorten de andere planten verdringen. Hoofdoorzaak van vergrassing is vermesting ofwel depositie van meststoffen. Droge heide vergrast met de bochtige smele, fioringras en buntgras, natte heide en hoogveen met het pijpenstrootje.

Aspect van een rompgemeenschap met bochtige smele, ontstaan door vergrassing van de associatie van struikhei en stekelbrem.

Vergrassing wordt vaak tegengegaan door de inzet van grazers, zoals schapen, paarden en runderen. Ook het regelmatig plaggen van heide kan vergrassing tegengaan. Door de achteruitgang van het aantal konijnen in duingebieden is hier ook sprake van vergrassing.

Fotogalerij bewerken

Zie ook bewerken