Cryptogamen

Cryptogamen, wetenschappelijke naam Cryptogamae, is een informele naam voor wat ook wel "lagere planten" of "sporenplanten" genoemd worden. Het gaat meestal om organismen die tot de Plantae ("planten") gerekend werden (worden, of kunnen worden) maar bloemen, vruchten noch zaden vormen: zij planten zich voort met sporen. Bekende groepen cryptogamen zijn varens, paardestaarten, wolfsklauwen, mossen, algen en korstmossen (deze laatste behoort tot de schimmels).

Cladonia sp.

De naam cryptogamen kan afgeleid worden van het Oudgrieks κρυπτός, kruptos "verborgen" en γαμεῖν, gamein "huwen". Dit staat tegenover de Phanerogamae of fanerogamen (Oudgrieks: φανερός, phaneros, "zichtbaar"), een naam voor de overige planten, de zaadplanten of Spermatofyta (Oudgrieks: σπέρμα, sperma, "zaad" en φυτόν, phuton, "plant").

Omgrenzing van de cryptogamenBewerken

In termen van plantensystematiek zijn cryptogamen geen "goede" eenheid: het is zeker geen monofyletische groep. Schimmels, waartoe de korstmossen worden gerekend, worden niet gerekend tot wat tegenwoordig het Rijk Plantae heet. De naam blijft echter wijdverbreid in gebruik, aangezien het een goed ingeburgerde term is die niet misbegrepen kan worden en waarvoor geen duidelijk alternatief is. Deze organismen zijn ook verbonden door het feit dat ze een wetenschappelijke naam krijgen volgens de regels in de botanische Code, de ICBN. Voor taxonomisch onderzoek is dit qua wetenschappelijke methodiek vaak weer wel een samenhangend onderzoeksveld.

Historische namen van verschillende groepen in het Plantenrijk
Prokaryoten,
Protophytae,
Schizophyta
,
Monera
Thallophyta,
Arrhizophyta
Cyanophyta cellulaire
cryptogamen
Cryptogamae
Bacteria
thallofyten
zonder
archegonia
Algae
Fungi
appendix:
Lichenes
Embryophyta Archegoniatae Bryophyta s.l.
Astelocormophyta
Hepaticae
Musci
Anthocerotae
Cormophyta,
Tracheophyta,
Stelocormophyta,
Rhizophyta
Pteridophyta Vaatcryptogamen
Lignophyta Gymnospermae Phanerogamae,
Spermatophyta
Angiospermae,
Anthophyta
Dicotyledonae
Monocotyledonae
* Planten (in engere zin)

Tot de cryptogamen worden gerekend de algen, mossen en varens. De schimmels worden er niet meer toe gerekend.

Algen, inclusief zeewieren: Deze groep onderscheidt zich doordat aan het organisme geen verschillende organen zijn te onderscheiden: het bestaat uit een veelcellig bladachtig geheel, dat vele vertakkingen kan hebben. Ook zijn er eencellige algen. De studie die zich bezighoudt met algen heet fycologie of algologie. Een van de bestudeerde groepen zijn groenwieren (Chlorophyta). Ook worden groepen bestudeerd die niet (meer) tot de planten worden gerekend.

Mossen en verwanten: planten zich voort door sporen. De tak van wetenschap die zich met deze groepen bezighoudt heet bryologie. Deze groepen hebben geen vaatbundels maar worden wel tot de planten gerekend:

  1. levermossen (Marchantiophyta),
  2. mossen (Bryophyta) en
  3. hauwmossen (Anthocerotophyta)

Vaatcryptogamen zijn vaatplanten, varens en verwanten, die zich voortplanten en verspreiden zich door sporen. De tak van wetenschap die zich met deze groepen bezighoudt heet pteridologie. Deze groepen worden wel tot de planten gerekend. Tot de Vaatcryptogamen behoren de varens en varenachtigen.

Schimmels (Fungi, inclusief de lichenen) werden vroeger ook wel tot deze groep gerekend, maar dat is inmiddels achterhaald: ze vormen een apart rijk dat meer verwant is aan de dieren dan aan de planten.

Externe linksBewerken

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemie · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · PPG I-systeem · roodwieren · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · dwergstruweel · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
Navigatiesjablonen plantenNavigatie bloeiwijzen · Navigatie plantenhormonen · Navigatie plantkunde · Navigatie stinsenplanten · Navigatie fytografie bloemplanten · Navigatie fytografie mossen · Navigatie fytografie varens