Help:Alfabetische index

Help  ·  Index  ·  Helpdesk  ·  Gebruikers  ·  Onderhoud  ·  Projecten  ·  Verzoeken  ·  Overleg gewenst  ·  Mededelingen  ·  Mededelingen Wikimedia


Zie H:IX
Deze index verwijst naar pagina's over het gebruik van Wikipedia. Voor de index van alle 2.022.014 artikelen van Wikipedia, zie Artikelindex.
De lijst is mogelijk niet volledig. Meer helppagina's kun je vinden in de categorie Wikipedia:Help.


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

Aankondigingen Zie Mededelingen
Aanmelden Zie Gebruikersaccount
Accenten Help:Speciale tekens
Account Zie Gebruikersaccount
Afbeeldingen Help:Gebruik van bestanden | Categorie:Wikipedia:Afbeeldingen | Wikipedia:Beleid voor gebruik van media | Help:Fotogalerij | Hergebruik van afbeeldingen buiten Wikimedia | Link naar een YouTube filmpje | Wikipedia:OTRS/Toestemming foto vragen
Afbeelding (Verzoek om) Wikipedia:Verzoek om afbeeldingen
Afkortingen Help:Terminologie op Wikipedia -- Help:Samenvatting#Afkortingen -- Help:Afkortingen op Wikipedia-chat
Akkoordsymbolen Help:Gebruik van akkoordsymbolen
Alfabetische volgorde Wikipedia:Alfabetiseren
Ambassade Wikipedia:Ambassade
Arbitragecommissie Wikipedia:Arbitragecommissie
Archief van oude pagina's Wikipedia:Archief
Archiveren van oud overleg Wikipedia:Archiveren
Artikel Wikipedia:Conventies -- Wikipedia:Relevantie
Artikel beginnen Help:Nieuwe pagina aanmaken -- Wikipedia:Hotlist gewenste artikelen
Artikelbeveiliging Zie Beveiliging
Artikelnaam Wikipedia:Benoemen van een pagina | Help:Titel van een artikel wijzigen | zie ook: Redirect
Auteursrechten Wikipedia:Auteursrechten | Help:Toestemming | GNU-licentie voor vrije documentatie | Wikipedia:Beleid voor gebruik van media
AutoWikiBrowser Wikipedia:AutoWikiBrowser
Auto-sjablonen Help:Gebruik van auto-sjablonen

BBewerken

Babel Wikipedia:Babel
Beginnetjes Wikipedia:Beginnetje
Beoordelen Wikipedia:Te beoordelen (uitleg en links)
Besluitvorming Help:Overleg -- Wikipedia:Opiniepeiling -- Wikipedia:Stemprocedure
Beveiliging Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen -- Wikipedia:Beveiligde pagina's -- Help:Invoervelden beveiliging -- Wikipedia:Beveiligd
Bewerken van artikelen Help:Uitleg -- Help:Tekstopmaak -- Wikipedia:Spiekbriefje -- Help:Kleine wijziging
Bewerkingsconflict Help:Bewerkingsconflict
Bewerkingsoorlog Wikipedia:Bewerkingsoorlog
Bewerkingssamenvatting Zie Samenvatting
Biografieën Help:Standaardvorm voor biografieën -- Biografielijst
Blokkade Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren -- Zie Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren
Blokpeiling Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen
Bots Help:Gebruik van bots -- Wikipedia:Bots -- Wikipedia:Verzoekpagina voor bots
Bronvermelding Zie Referenties
Browsers Help:Hulpmiddelen#Browsers -- Help:Extensies
BTNI-richtlijn Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen
Bureaucraat Wikipedia:Bureaucraat

CBewerken

Categorieën Help:Gebruik van categorieën -- Wikipedia:Categorieënschema
Chat Help:Wikipediachat
Checklist artikelkwaliteit Wikipedia:Checklist
Checkuser Wikipedia:Checkuser
Citeren Help:Wikipedia citeren -- Help:Artikel uit Wikipedia overnemen -- zie ook Referenties
Coachingsprogramma Wikipedia:Coachingsprogramma
Commons Help:Gebruik van bestanden#Uploaden van bestanden
Conflictafhandeling Wikipedia:Conflictafhandeling -- Wikipedia:Koel blijven -- Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen
Consensus Wikipedia:Consensus
Contact opnemen met Wikipedia Help:Contact met Wikipedia
Conventies voor artikelen Wikipedia:Conventies
Coördinaten Help:Externe kaarten -- Sjabloon:Coor title dms
Copyright Zie Auteursrechten
CSS Help:Gebruik van CSS
Cursus Wikipedia:Snelcursus
Cyberpesten Wikipedia:Cyberpesten

DBewerken

Datumnotatie Help:Datumnotatie
Diakritische tekens Diakritisch teken -- Help:Speciale tekens -- Wikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids
Disambiguation Zie Doorverwijspagina
Doorverwijspagina Wikipedia:Doorverwijspagina -- Help:Doorverwijspagina -- Help:Doorverwijzen -- Wikipedia:Doorverwijsconstructies -- Voor automatisch doorlinken, zie Redirect
Duplicaten Help:Samenvoegen van artikelen

EBewerken

E-waarde Zie Relevantie
EasyTimeline Help:EasyTimeline
Editwar Zie Bewerkingsoorlog
Educatie Wikipedia:Educatieprogramma
Etalage Wikipedia:Etalage
Externe kaarten Help:Externe kaarten
Extensies op browsers Help:Extensies -- Help:Uitleg#Plug-in (toolbar voor Firefox)
Externe links Wikipedia:Wanneer extern linken -- Wikipedia:Onbereikbare externe links --zie ook Links

FBewerken

FAQ Help:Veelgestelde vragen -- Help:Veelgestelde verwijderingsvragen
Fan-POV Wikipedia:Fan-POV -- Wikipedia:Fancruft
Formules Help:TeX in Wikipedia
Fotogalerij Help:Fotogalerij
Fotografen Wikipedia:Fotografen

GBewerken

Gadgets Help:Extensies
Galerij Help:Fotogalerij
Geannoteerd artikel Wikipedia:Geannoteerd artikel
Gebruikersaccount Help:Aanmelden -- Wikipedia:Gebruikerspagina -- Wikipedia:Privacybeleid -- Help:Voorkeuren
Gebruikersnaam Wikipedia:Gebruikersnaam -- Wikipedia:Verzoek voor hernoeming van account
Gebruikerspagina Wikipedia:Gebruikerspagina
Geluid Help:Gebruik van geluid -- Help:Ogg Vorbis
Gepersonaliseerde handtekening Wikipedia:Handtekening2
Gewenste artikelen Zie Artikel beginnen
GFDL Zie Auteursrechten
GOO Geen Orgineel Onderzoek -- Zie Wikipedia:Geen origineel onderzoek
Griekse letters Help:Speciale tekens#Griekse letters

HBewerken

Handtekening Zie Ondertekenen en Gepersonaliseerde handtekening
Handleiding de Handleiding Wikipedia
Hernoemen pagina Help:Titel van een artikel wijzigen
HTML Wikipedia:Conventies#HTML
Hulpmiddelen Help:Hulpmiddelen

IBewerken

Interwiki-links Help:Gebruik van interwiki-links
Infoboxen Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox
Internetbrowsers Help:Hulpmiddelen#Browsers
IP-adres Help:Hulpmiddelen#IP-adres opzoeken -- Wikipedia:Checkuser -- Wikipedia:Detectie van IP's -- Wikipedia:Open proxy's (uitleg)
ipblock-exempt Zie Uitgezonderden van IP-adresblokkades
IRC Help:Wikipediachat

JBewerken

Jargon Zie Help:Terminologie op Wikipedia
Javascript Zie Scripts

KBewerken

Kladblok Wikipedia:Kladblok -- persoonlijke kladblok, subpagina van een gebruikerspagina.
Kleur Help:Tekstopmaak#Tekstkleur, achtergrondkleur -- Help:Gebruik van tabellen (kleur in tabellen) -- Lijst van HTML-kleuren
Koppelingen Zie Links
Kroeg (Wikipedia) Wikipedia:De kroeg
Kwaliteit Wikipedia:Kwaliteitsverbetering

LBewerken

Lijsten Wikipedia:Lijst
Lemma Zie Artikelnaam
Licenties Zie Auteursrechten
Links Help:Gebruik van links -- Wikipedia:Wanneer extern linken -- Help:Gebruik van interwiki-links -- Link naar een YouTube filmpje
Locatiekaarten Help:Locatiekaarten geografische infoboxen
Logboeken Alle openbare logboeken

MBewerken

Markeren Zie Vandalisme
Moderator Wikipedia:Moderator -- Wikipedia:Regelingen rond moderatoren -- Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren -- Wikipedia:Inleiding moderatorschap -- Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren -- Categorie:Wikipedia:Moderatoren
Mededelingen Wikipedia:Mededelingen (Wikipedia-breed) -- Wikipedia:Mededelingen Wikimedia (Wikimedia-breed)
MediaWiki-naamruimte Zie Systeemteksten
Menu's en dialoogteksten wijzigen Wikipedia:Verzoeken voor wijziging menu's en dialoogteksten
Muziek Help:Gebruik van akkoordsymbolen -- Sjabloon:Muzieknotatie

NBewerken

Naamruimtes Help:Naamruimte
Navigatie Zie Zoeken -- Portaal:Navigatie
Nederlands Wikipedia:Nederlandstalige titels -- Zie ook Taaladvies
Neutraal standpunt Wikipedia:Neutraal standpunt -- Wikipedia:Onenigheid over de neutraliteit
Wat je niet moet doen Wikipedia:Wat je niet moet doen
Nieuw artikel Help:Nieuwe pagina aanmaken -- Speciaal:NieuwePaginas (alle nieuwe artikelen)
Nieuwe gebruikers Help:Aanmelden -- Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers -- Sjabloon:Hola -- Wikipedia:Logboek welkom -- Zie ook Gebruikersaccount
Nieuws over Wikipedia Wikipedia:Mededelingen
Notenschrift Sjabloon:Muzieknotatie
NPOV Neutral Point of View Zie Wikipedia:Neutraal standpunt

OBewerken

Ogg Help:Ogg Vorbis -- Help:Gebruik van videobestanden (Ogg Theora)
Ondertekenen Wikipedia:Ondertekening
Ontmoeten van Wikipedianen Wikipedia:Ontmoeten
Open proxy's Wikipedia:Open proxy's (uitleg)
Opiniepeiling Wikipedia:Opiniepeiling
Opleiding Wikipedia:Snelcursus
Opmaak Zie Bewerken van artikelen -- Wikipedia:Conventies
OTRS Wikipedia:OTRS
Overleg Help:Overleg -- Wikipedia:Overleg gewenst -- Wikipedia:Terugkerende discussies -- Wikipedia:Consensus -- Wikipedia:De kroeg
Overname van Wikipedia-artikelen   Help:Artikel uit Wikipedia overnemen
Oversight (bevoegdheid) Wikipedia:Oversight

PBewerken

Paginaopmaak zie: Conventies
Parserfuncties Help:Parserfuncties
Peiling Wikipedia:Opiniepeiling
Pers en media Wikipedia:Pers -- Wikipedia:Persbericht
Persoonsgegevens in artikelen   Wikipedia:Persoonsgegevens
Plug-ins Help:Uitleg#Plug-in (Wikipedia Toolbar voor Firefox)
Pluim geven aan iemand Zie: Sterren voor bewezen diensten
Pop-ups Help:Pop-ups
POV Point of View -- Zie NPOV
Privacy van gebruikers Wikipedia:Privacybeleid
Printen Help:Printen
Probleemoplossing Help:Technische problemen
Procedures Zie Richtlijnen
Project Wikipedia:Wikiproject
Public Relations Categorie:Wikipedia:PR -- zie ook Pers

QBewerken

RBewerken

Recente wijzigingen Help:Recente wijzigingen -- Help:Verwante wijzigingen
Redirect Wikipedia:Redirect -- Help:Redirect -- Help:Dubbele redirects
Referenties Help:Referenties en voetnoten -- Wikipedia:Bronvermelding -- Wikipedia:Geen origineel onderzoek
Registratie als gebruiker Zie Gebruikersaccount
Reglementen Zie Richtlijnen
Relevantie Wikipedia:Relevantie per onderwerp
Reverten Zie Terugdraaien
Review van artikelen Wikipedia:Review
Richtlijnen Categorie:Wikipedia:Reglementen -- Categorie:Wikipedia:Richtlijnen

SBewerken

Samenvatting Help:Samenvatting -- Wikipedia:Geen samenvatting
Samenvoegen van artikelen Help:Samenvoegen van artikelen
Scripts Help:Gebruik van scripts
Sjablonen Wikipedia:Sjablonen -- Help:Gebruik van sjablonen -- Help:Gebruik van auto-sjablonen
Sneltoetsen Help:Sneltoetsen
Speciale pagina's Speciale pagina's
Speciale tekens Help:Speciale tekens
Spelling Wikipedia:Spellinggids -- Help:Snelzoeken juiste spelling -- zie ook Taaladvies
Spoorstrip Help:Hulpmiddelen#Spoorstrip
Stemprocedure Wikipedia:Stemprocedure
Sterren voor bewezen diensten Wikipedia:Sterren voor bewezen diensten
Steward Wikipedia:Steward
Stylesheets Zie CSS
Systeemteksten Speciaal:AlleBerichten -- Wikipedia:Verzoeken voor wijziging menu's en dialoogteksten

TBewerken

Taaladvies Wikipedia:Spellinggids -- Wikipedia:Taalcafé -- Help:Veelvoorkomende spelfouten -- Help:Snelzoeken juiste spelling -- Wikipedia:Nederlandstalige titels voor meer links, zie: Wikipedia:Spellinggids#Gerelateerde artikelen
Tabellen Help:Gebruik van tabellen
Taxobox Help:Gebruik van de taxobox
Tekst opmaken Zie Bewerken van artikelen
Terminologie Help:Terminologie op Wikipedia
TeX Help:TeX in Wikipedia
Tijdsbalk Zie EasyTimeline
Titel Zie Artikelnaam
Titel hernoemen Help:Titel van een artikel wijzigen
Terugdraaien Help:Terugdraaien van ongewenste wijzigingen
Tools Help:Tool Labs -- Wikimedia Tool Labs
Training Wikipedia:Snelcursus

UBewerken

Uitgezonderden van IP-adresblokkades Wikipedia:Uitgezonderden van IP-adresblokkades

VBewerken

Vandalisme Wikipedia:Vandalisme -- Wikipedia:Markeer als gecontroleerd -- Wikipedia:Vandalismebestrijding -- voor meer links: Wikipedia:Vandalismebestrijding#Zie ook
Verifieerbaarheid Wikipedia:Verifieerbaarheid
Vertalen Help:Tips voor het vertalen van een artikel vanaf een andere Wikipedia -- Wikipedia:Vertalen naar het Nederlands
Vertrekken Wikipedia:Hoe kun je vertrekken? (uitleg over hoe je Wikipedia kunt verlaten)
Verwijderlijsten Wikipedia:Te beoordelen (uitleg en links)
Verwijzen Help:Doorverwijzen -- Wikipedia:Lijst van verwijzingen
Verplaatsen van artikelen Help:Titel van een artikel wijzigen -- Help:Samenvoegen van artikelen
Verzoek aan een moderator Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren
Vragen stellen Help:Helpdesk -- Help:Contact met Wikipedia -- Help:Veelgestelde vragen -- Help:Technische problemen
Voetnoten Help:Referenties en voetnoten
Volglijst Help:Volglijst
Voorbehoud Wikipedia:Algemeen voorbehoud -- Wikipedia:Voorbehoud bij medische informatie
Voorkeuren Help:Voorkeuren
Voorstellen Categorie:Wikipedia:Voorstel

WBewerken

Wijzigen van artikelen Zie Bewerken van artikelen
Wijzigen van artikelnamen Help:Titel van een artikel wijzigen
Wikimedia organisaties Vereniging Wikimedia Nederland -- Wikipedia:Stichting Wikimedia Nederland
Wikipedia Wikipedia -- Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers -- Help:Unieke van Wikipedia -- Help:Verantwoordelijkheid -- Help:Vrije encyclopedie -- Wikipedia:Vijf zuilen -- Help:Contact met Wikipedia -- Wikipedia:Kritiek op Wikipedia
Wikiproject Wikipedia:Wikiproject
Wikiportret voor uploaden van een foto: wikiportret
Wikisoftware Wikisoftware -- Help:Parserfuncties -- Speciaal:Softwareversie
Wikiquette Wikipedia:Wikiquette (gedragsregels die gehanteerd worden op Wikipedia)
Wiskundige symbolen Help:Speciale tekens#Wiskundetekens -- Lijst van wiskundige symbolen
Woordenboeken Help:Hulpmiddelen#Spelling en woordgebruik

XBewerken

YBewerken

ZBewerken

Zandbak Wikipedia:Zandbak
Zelfpromotie Wikipedia:Zelfpromotie
Zijbalk Zijbalk-sjablonen
Zoeken Help:Informatie zoeken -- Help:Zoeken -- Wikipedia:Zoekstrategieën (t.b.v. het schrijven van artikelen) -- Portaal:Navigatie