Hoofdmenu openen


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina. Betreft het crosswikivandalisme op meerdere taalversies dan kan hier een verzoek geplaatst worden.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RB
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt na het nemen van de beslissing een eventuele discussie verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek – niet in het kopje! – {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


VerzoekenBewerken

Nieuwe verzoekenBewerken

Lala migosBewerken

 • Lala migos (overleg | bijdragen | bloks) - Opnieuw een blokverzoek onder deze naam, na al keer op keer als 85.148.88.224 (overleg | bijdragen | bloks) aangesproken te zijn op zijn handelswijze en daar verschillende keren voor geblokkeerd. Blijft volharden in zijn eigen - aangetoond verstorende - POV. Gaat gisteren en vandaag voor de zoveelste keer willens en wetens door met hetgeen hem expliciet gevraagd en uitgelegd is niet te doen. Is nu ook onwelgevallige overlegbijdragen van anderen aan het verwijderen. Toth (overleg) 18 okt 2019 15:15 (CEST)

DagdeelBewerken

 • Dagdeel (overleg | bijdragen | bloks), BTNI. Wijzigt hier een Friese plaatsnaam van Fries naar Nederlands. Om misverstanden te voorkomen doe ik navraag bij Dagdeel, die geen richtlijn geeft ter verantwoording, zodat mijn vermoeden van BTNI bevestigd is. Andere BTNI bewerkingen: hier en hier. Om geen lawine van bewerkingsoorlogen te starten, want het is Dagdeel, zal ik pas corrigeren nadat hij/zij geblokkeerd is. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 13:11 (CEST)
Nog even nagelopen, dit is ook BTNI, wellicht dat er ook een spelfout in zat, maar het alles overkoepelende idee was het voeren van een taalstrijd door Dagdeel. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 13:27 (CEST)
Troefkaart herintroduceerde tikfouten en niet Nederlandstalige namen op PC (kaatsen) zoals zoals 'Berlicum' (waar Berlikum wordt bedoeld), 'Tsjummarum', 'Oostereind', 'Wynaldum', 'Sweins', 'Huzum', 'Wargaa', 'Grins' (waar Groningen dient te staan), naast introduceren van ongelijke namengebruik). Verder Aldehaske is bijvoorbeeld geen officiële plaatsnaam, dus geen idee waarom het BTNI zou zijn deze in de correcte naam te veranderen. Hetzelfde geldt voor De Lemmer, wat officieel en in het Nederlands Lemmer heet. Ik wil verder Troefkaart nogmaals wijzen op de richtlijnen van spellinggids en geografische namen. de correcte uitleg van BTNI. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 13:20 (CEST) (ps ik voer geen taalstrijd, ik doe gewoon correcties en volgens BTNI: Er is één uitzondering mogelijk op "bij twijfel niet inhalen": namelijk wanneer de bewerking de spelling binnen hetzelfde artikel consequenter maakt.)
Wederom meent Dagdeel een BTNI-conflict te moeten oplossen met een bewerkingsoorlog. De vorige blokkade voor dit gedrag duurde een maand en liep eind september af. Dagdeel gaat dus binnen een maand opnieuw in de fout. Wie niet horen wil moet dan maar voelen. Groet, Brimz (overleg) 18 okt 2019 13:51 (CEST)
Er wordt hier nu weer makkelijk BTNI geroepen, maar om het aanpassen van Grin naar Groningen als BTNI te bestempelen vind ik toch wel vreemd. Er zijn wel degelijk richtlijnen over het gebruik van Nederlandstalige namen, zie WP:BGN. Ook is er voor de Friese namen ooit een peiling geweest, zie hier. Beide gaan weliswaar over de titel van artikels, maar de lijn daarin is wel duidelijk: gangbare Nederlandstalige namen hebben de voorkeur boven anderstalige namen. Dus waarom is er hier dan toch sprake van BTNI? MatthijsWiki (overleg) 18 okt 2019 14:00 (CEST)
Zoals je zelf al schrijft gaan die afspraken over de titels, dat wil niet zeggen dat de namen niet in andere artikelen gebruikt mag worden, dat is nu juist BTNI, zie het voorbeeld dat in de richtlijn staat over Lille/Rijsel. Waarom zou de taalstrijd in Noord-Frankrijk anders zijn dan die in Noord-Nederland? Wat betreft Grins moet ik erkennen dat ik de enkele te verdedigen wijzigingen gemist heb in het oerwoud van BTNI/taalstrijd wijzigingen in die bewerking. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 14:13 (CEST)
Maar als iemand een artikel schrijft over iemand die in Parijs is geboren en daar als geboorteplaats Paris schrijft dan is het toch gebruikelijk om dat aan te passen naar Parijs? Zou je overigens een link kunnen plaatsen naar die richtlijn over Lille/Rijsel? Dat scheelt een hoop zoekwerk voor degene die meelezen en het allemaal proberen te begrijpen. MatthijsWiki (overleg) 18 okt 2019 14:25 (CEST)
Beste Troefkaart Friesland is sowieso niet te vergelijken met een plaats in Frankrijk. 99% van de bevolking spreekt er Nederlands naast het Fries, dat is niet het geval in Frankrijk, dat in Noord-Frankrijk zoveel sprekers zijn en dat het een officiële taal is. Daarnaast gaat het in het geval Rijsel/Lille om een historisch gegroeide verschil tussen het gebruik in het Nederlandstalig taalgebied. Beide worden als correct Nederlands gezien. Iets als De Lemmer wordt niet gezien als correct Nederlands, laat staan namen die in zowel in het Fries als het Nederlands niet correct zijn, zoals Tsjummarum of Oostereind. Ook al geldt deze niet als officiële richtlijn wil ik wel wijze op De Taalunie-lijst voor duiding bij wat de Taalunie via de Fryske Akademy als Nederlands en als Fries beschouwen. (voor alle officiële woonplaatsen en gemeenten, en enkele grotere/belangrijke wateren/vaarten) Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 14:30 (CEST)
Het gaat niet om wat jij correct Nederlands vindt, het gaat er om dat jij opnieuw bezig bent je eigen voorkeur door te drijven. Daar wijst Troefkaart terecht op. In een bepaalde context kan ook Grins voor Groningen correct zijn. Als je dat niet wil/kan inzien dan moet je je niet bezighouden met de namen van dorpen, gehuchten en zelfs steden in Noord-Nederland. Het gaat niet op de titel van een lemma maar om de voorkeur van een auteur in een artikel. Peter b (overleg) 18 okt 2019 14:37 (CEST)
Grins voor Groningen is natuurlijk nooit correct in een Nederlandstalige Wikipedia, zo denk ik. Over persoonlijke voorkeur gesproken. Maar breng me graag op andere gedachten! Feer (overleg) 18 okt 2019 14:46 (CEST)
Hoi Peter b, als het context er voor vraagt bepaalde naam te gebruiken ja, in dit geval gaat die vlieger niet op, Grins had geen zins nut in het artikel PC (kaatsen). En het is niet mijn persoonlijke mening maar die van het Fryske Akademy en Taalunie wat als Nederlands en wat als Fries wordt beschouwd en ik verander ook Omrop Fryslan naar Omrop Fryslân, gewoon omdat dat correct is. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 14:43 (CEST)

Inmiddels begint Troefkaart te schelden, zie onder meer deze edit. Ik ben een vandaal omdat de Friestalige naam Aldehaske verander de officiële plaatsnaam Oudehaske. Ik vind dit een rare gang van zaken.. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 15:41 (CEST)

Ja, want dergelijke wijzigingen zijn zuiver BTNI. Dat jij de richtlijnen negeert is al vervelend genoeg, dat je ondanks herhaalde uitleg het niet wenst te begrijpen is vandalistisch. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 15:50 (CEST)
Dit is een hele rare stelling, het is volgens Troefkaart BTNI om de juiste spelling van een plaatsnaam in te vullen, Oudehaske in dit geval. In deze stelling zouden we dus nooit iets mogen veranderen, want Grunnen en Utret zijn ook correcte namen, het zijn net als Aldehaske geen officiële namen. Mij lijkt deze stelling niet houdbaar. Als dit als vandalisme geldt kunnen we betere iedereen blokkeren die ook maar iets veranderd. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 16:13 (CEST)
(bwc) Deze en deze BTNI bewerkingen werden teruggedraaid door een andere gebruiker, waarna Dagdeel weer reverte omdat Aldehaske niet de officiële naam zou zijn. Of deze gebruiker de richtlijn BTNI nu niet wil of kan snappen weet ik niet, het is ook niet relevant. De encyclopedie dient tegen dergelijke BTNI in bescherming te worden genomen, of het nu onwil of onkunde is. Ondanks dat ik Dagdeel nu tig keer heb uitgelegd dat het gaat om niet verbeteren wat niet fout is blijft hij met irrelevante uitvluchten komen. Aldehaske is geen sgreifvaut, het aanpassen in de Nederlandse naam is BTNI en taalstrijd, erg ongewenst. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 16:40 (CEST)

De bewerkingen van gebruiker Dagdeel bestonden de afgelopen tijd vooral uit terugdraaien/aanpassen van dezelfde soort. Niet het verbeteren van de inhoud leek het doel, maar een soort taalactivisme. De oorspronkelijke inhoud was echter niet fout, dus BTNI. Om alle schijn te vermijden heb ik als betrokkene de terugdraaiingen op een door mij aangemaakte pagina niet ongedaan gemaakt om een bwo te voorkomen. Naast BTNI wordt op Wikipedia door het eenzijdig drammerig eenzelfde soort aanpassingen te doen de werksfeer bedorven. Dat is hierbij nog het kwalijkst. De gebruiker is al vaker op bovenstaande gewezen, dus de kans op recidive lijkt me daarom groot. Tulp8 (overleg) 18 okt 2019 16:38 (CEST)

BTNI dient niet ter verspreiding van woorden en namen uit andere talen. De spellinggids en de andere regels van deze Wikipedia stellen duidelijk dat Nederlands de voertaal is. Het gaat dus niet om taalactivisme maar om het volgen van de voorgeschreven taal. Als ik op de Friestalige of Engelstalige Wikipedia hanteer ik ook de geldende regels en gevoerde taal. Als iemand Berlin gebruikt daar waar Berlijn wordt bedoeld mag en kan dat gewoon aangepast worden op de Nederlandstalige Wikipedia. Als iemand op Engelstalige Wikipedia Berlijn gebruikt mag dat gewoon worden aangepast, net als op de Friestalige Wikipedia, waar het Berlyn is. Aldehaske is niet de Nederlandstalige noch de officiële naam van de plaats, waarom zou je deze willen gebruiken op een Nederlandstalige Wikipedia. Als we dit soort dingen niet meer mogen wijzigingen stel ik voor de spellinggids en aanverwanten overboord te gooien. Москва is ook niet fout, alleen voor de meeste onleesbaar, maar volgens de stelling van Tulp8 en Troefkaart hier geen reden om het veranderen, want het is correct. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 16:50 (CEST)
Voor de duidelijkheid: de bewerkingsoorlog speelt zich vandaag op de volgende plaatsen af:
Dit is vergelijkbaar gedrag als waar Dagdeel eerder inmiddels 6 keer voor is geblokkeerd. Kennelijk dringt de boodschap nog niet helemaal door en is een langere blokkade nodig om te begrijpen dat een onenigheid niet opgelost wordt met een bewerkingsoorlog. Groet, Brimz (overleg) 18 okt 2019 16:57 (CEST)
Dus Brimz is al geblokkeerd? Heeft namelijk in het verleden, kort verleden menig BWO gevoerd en heeft daar nooit uitgeleerd, en is mij al een tijdlang aan stalken. Maar goed als ik geblokkeerd dient te worden dan toch ook Troefkaart, want ik heb de laatste wijzigingen niet teruggedraaid. dit is de laatste, ja daar veranderd hij door mij geschreven zin omdat hij vindt dat het BTNI is om Warten te veranderen in Wartena, de geboorteplaats van de man. Nu is de vraag wat is BTNI? Een middel om eigen zin door te draven of een middel om juist om conflicten uit de weg te helpen. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 17:06 (CEST)
Warten was de naam die in het artikel stond voordat Dagdeel met zijn zoveelste aflevering van de taalstrijd begon. Ik draai voor de zoveelste keer BTNI terug. Misschien een zaak bij de ArbCom, enkel om Dagdeel te laten stoppen met het vernederlandsen van namen. Met een soortgelijk middel kwamen we ook van Dolfy af. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 17:10 (CEST)
Het is je eigen persoonlijke interpretatie waarvoor BTNI is. BTNI gaat over het gebruik van de taal en de poging om bij twijfel niet in te halen. Er is geen enkele twijfel dat Wartena of Oudehaske de Nederlandstalige namen zijn. Warten is de officiële plaatsnaam ja, maar pas sinds 1989 en de Taalunie en de Fyske Akademy zijn duidelijk, Wartena is de Nederlandstalige naam. Aldehaske is geen officiële naam en ook daarin is men duidelijk, Oudehaske is de Nederlandstalige naam. BTNI stelt duidelijk: "De gemeenschap heeft besloten de Taalunie te volgen in alle spellingszaken. In sommige gevallen geeft deze afspraak geen uitsluitsel, omdat de Taalunie meerdere spellingen toestaat. In zulke gevallen is sprake van twijfel." Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 17:17 (CEST)
De officiële naam van de plaats is irrelevant, je wijzigt iets dat niet fout is en dat is BTNI. Dat jij die richtlijn niet gelezen hebt of compleet verkeerd interpreteert is jouw probleem, ik ben niet degene met een blokkade van twee maanden boven mijn hoofd. Niemand betwist wat de Nederlandse namen van bepaalde plaatsen zijn, het feit dat je openlijk toegeeft de namen te veranderen omdat ze niet Nederlands zijn bevestigt wat we allemaal al lang weten. Je bent bezig met een taalstrijd. We gebruiken ook Parijs en Berlijn, namen die niet officieel zijn, dus stop met je nonsens, de Taalunie is ook helemaal niet van toepassing op plaatsnamen. Wat een droevenis dat er nog steeds geen blokkade is opgelegd. Kom op mods, bescherm de encyclopedie! ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 17:47 (CEST)
Dat jij vindt dat we gewoon overal moeten toestaan dat er niet Nederlandstalige benamingen worden gebruikt op de Nederlandstalige Wikipedia is duidelijk. Maar dat is niet wat in de regels is vastgelegd. Heel hard om je heen slaan om te zeggen dat Warszawa of 東京都 prima zijn volgens jouw redenatie om te gebruiken ongeacht wat, want daar komt het op neer. Of dat je ook Utrecht mag gebruiken op de Friestalige Wikipedia, ook al is het in die taal eigenlijk Utert. En ja ik ben voorstander de taal te gebruiken waarin je je begeeft. Als ik in het Engels dingen zou plaatsen op de Engelstalige Wikipedia ga ik uit van de Engelse taal, en wordt het niet aldaar Londen of Londra omdat dat ook een correcte naam is in een andere taal. Ik zou dus daar als het niet van enige toepassing is corrigeren naar London. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 17:59 (CEST)

Dit soort verstorend gedrag gaat ook maar gewoon door door Troefkaart. Dagdeel (overleg) 18 okt 2019 20:46 (CEST)

De arrogantie waarmee Dolfy verwacht dat iemand anders zijn bende wel even opruimt is stuitend. Meerdere keren heb ik aangegeven dat fouten, zoals Grins, gecorrigeerd moeten worden maar al zijn wijzigingen bevatten BTNI-bewerkingen. Ik heb getracht meerdere fouten te corrigeren, maar ik ben geen Dolfy-opruimdienst. ♠ Troefkaart (overleg) 18 okt 2019 20:58 (CEST)

Thohuynh1122Bewerken

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatorenBewerken

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoekenBewerken

Geilegeert0314Bewerken

RADAR MTXBewerken

 • RADAR MTX (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal die het op collega Natuur12 voorzien lijkt te hebben. Verzoekt de gebruikers die zijn vandalisme terugdraaien om voor een trein te springen, vandaar gaarne een OT blok. Met vriendelijke groet, Daniuu 7 okt 2019 10:54 (CEST)

Lokaas12 (is al OT geblokkeerd)Bewerken

Misschien wat ongebruikelijk om dit hier te plaatsen, maar ter info aan de bezoekers van deze pagina. Lokaas12 biedt excuses aan. Groet, Elly (overleg) 4 okt 2019 22:21 (CEST)

 • Geen moderatorhandeling noodzakelijk. Dank voor de mededeling. –bdijkstra (overleg) 7 okt 2019 11:08 (CEST)

Henrik MagnussenBewerken

Alex FerreraBewerken

Tarrant HeroBewerken

Will Of The PeopleBewerken

C.GesualdoBewerken

Als jij 'De moord op Kerwin Duinmeijer' in alle ernst terugdraait als 'De dood van Kerwin Duinmeijer', sorry, maar als dit geen moord genoemd mag worden (persoonlijke aanval verwijderd). (persoonlijke aanval verwijderd). C.Gesualdo (overleg) 9 okt 2019 16:30 (CEST)
  Uitgevoerd Valt dus in herhaling, dag geblokkeerd. Apdency (overleg) 9 okt 2019 16:42 (CEST)
Fijn te constateren dat een collega uitschelden voor idioot wel degelijk een blokbaar incident is i.t.t. deze uitspraak. Ik zou @Apdency: ook willen vragen om de bijdrage van Velocitas in de bwo op de moord op Kerwin Duinmeijer/de dood van Kerwin Duinmeijer te bekijken en te beslissen of de deelname aan een bwo ook net zo blokwaardig is. Ecritures (overleg) 9 okt 2019 16:47 (CEST)
Want, oog om oog, tand om tand? Of hoe moeten we dit zien? Natuur12 (overleg) 9 okt 2019 17:59 (CEST)
Aanvankelijk wou ik het artikel beveiligen gezien de bwo maar ik zag dat een van de strijdende partijen bovenop de bwo-deelname meermaals op gescheld overschakelde en dat leek me genoeg voor een blok voor die ene partij. De optelsom bwo-deelname + herhaald schelden gaf dus de doorslag. Apdency (overleg) 9 okt 2019 18:27 (CEST)
Wellicht zou @Ecritures: nog kunnen reageren op de vraag van Natuur12? Mijn blokverzoek was vanwege een scheldpartij, niet vanwege de bwo. Daar hebben we als moderatoren de beveiligingsoptie voor. Velocitas(↑) 14 okt 2019 13:39 (CEST)

KontgatBewerken

 •   Uitgevoerd - OT - bedankt voor het melden. Natuur12 (overleg) 9 okt 2019 18:05 (CEST)

Oeh waterflesBewerken

  Uitgevoerd Aanmaak meerdere kliederpagina's (met mogelijk cyberpesten) gisteren en vandaag. Apdency (overleg) 10 okt 2019 09:08 (CEST)
Is dan wel de juiste mededeling op de overlegpagina gezet? Een waarschuwing in plaats van een blokkademelding? Tekstman (overleg) 10 okt 2019 12:22 (CEST)
Hoi Tekstman, er staat daar zowel een waarschuwingssjabloon als een dossier. Het laatste item (op dit moment) in dat dossier is de melding dat het account geblokkeerd is. Er bestaat ook een sjabloon voor permanente blokkades, maar dat is hier niet van toepassing. Groet, Apdency (overleg) 10 okt 2019 14:18 (CEST)
Dank voor de toelichting. Tekstman (overleg) 10 okt 2019 21:27 (CEST)
Dit verzoek hoort waarschijnlijk thuis op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/IPBlok. Paul K. (overleg) 11 okt 2019 22:00 (CEST)
Jghhbfbfrhfhf (overleg | bijdragen | bloks) - OG (onbegrijpelijke, ononthoudbare gebruikersnaam), tevens vandalisme behorend bij 91.183.138.78 (overleg | bijdragen | bloks) — bertux 11 okt 2019 22:11 (CEST)
  Uitgevoerd - buiten gebruik genomen - dank voor het melden, Tulp8 (overleg) 13 okt 2019 07:42 (CEST)

Artem KoslovskiBewerken

 • Artem Koslovski (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal die me daarnet op m'n OP verzocht onder een trein te springen. Het betreft wellicht de zoveelste sokpop van de Lidewijvandaal. Met vriendelijke groet, Daniuu 12 okt 2019 22:06 (CEST)
 •   Uitgevoerd OT - buiten gebruik genomen door collega DutchTom. Bedankt voor het melden. Tulp8 (overleg) 13 okt 2019 07:40 (CEST)
 •   Uitgevoerd - OT - zelfde recept. Bedankt voor het melden. Tulp8 (overleg) 13 okt 2019 07:40 (CEST)

C.Gesualdo (2)Bewerken

 • C.Gesualdo (overleg | bijdragen | bloks) - Bij dezen het verzoek aan een van de collega's om voormelde gebruiker tot de orde te roepen op een manier die hij of zij passend vindt in deze situatie. Gebruiker kan of wil zich op op deze overlegpagina niet committeren aan de richtlijnen omtrent wikiquette en het uitgaan van goede wil, ook niet na zijn eerste blokkade die zo recent is dat de afhandeling nog niet is gearchiveerd. Roept onder andere dingen als:
"Knul, ga je schamen!"
"Vent, je bent helemaal gek geworden"
"Misschien is het overigens een idee dat je eens keer wat zorgvuldiger gaat redeneren, aangezien je keer op keer de plank misslaat"
"Je moet toch wel heel erg gevangen zitten in je witte reflexen om hier geen racisme te zien"
"Als je dit niet begrijp vraag ik me af of je het Nederlands wel helemaal machtig bent"
"Dit is voor mensen als Velocitas (...) zeer moeilijk te begrijpen"
"Als er één iemand hier niet meer serieus te nemen is ben jij wel, degene die de basis van taalkunde kennelijk niet lijkt te begrijpen"
"Zielig mannetje"
"(...) en jij ziet daar geen racisme in, ja, dan ga ik mij in alle ernst afvragen wat er mis met je is" (zie hieronder)

Helaas hebben vijf, zes verzoeken tot een gedragsverandering tot dusver geen soelaas geboden. Velocitas(↑) 15 okt 2019 19:10 (CEST)

Ach hou toch op, als de moordenaar van Kerwin Duinmeijer roept 'vuile nikker' als hij een zwarte jongen doodsteekt, en passent de Hitlergroet doet en roept 'ga terug naar je eigen land' en na de moord aan de politie verklaart: 'Het is een vieze nikker en die moeten niet vies naar mij kijken' en jij ziet daar geen racisme in, ja, dan ga ik mij in alle ernst afvragen wat er mis met je is. Wat een kinderachtig gedoe dit zeg en wat een deerniswekkend niveau om een discussie zo te willen beslechten: de ander monddood maken. C.Gesualdo (overleg) 15 okt 2019 19:19 (CEST)
 •   Uitgevoerd - 3 dagen - conform de verhogingsregel voor lichte vergrijpen. Geen persoonlijke aanvallen geeft weinig ruimte. In ernstige gevallen, en bij herhaalde persoonlijke aanvallen, zal de gebruiker geblokkeerd worden. Ook is deze persoonlijke aanval erbij gekomen. Een opmerking als "witte reflexen" schuurt erg tegen verboden racistische en/of discriminatoire opmerkingen. Een OT-blokkade vanwege zulke evident laakbare opmerkingen waarbij mensen op basis van hun huidskleur worden weggezet behoort tot de mogelijkheden. Wikipedia is tenslotte een inclusieve gemeenschap waarbij het er niet toe doet wat de kleur van iemands (cis-)gender is. Mensen afrekenen op hun (overigens onbekende) huidskleur is dan ook absoluut onacceptabel. De RvM geven bij racisme expliciet een grond om over te gaan tot een blokkade van onbepaalde tijd. C.Gesualdo is dus gewaarschuwd. Natuur12 (overleg) 15 okt 2019 19:35 (CEST)
Blokkeren omdat iemand een/meer pa's gebruikt, tja dat kan. Of het helpt? Hier niet dat ziet iedereen. Een toelichting die dan CG racisme gaat verwijten gaat zeker niet helpen. Hoewel het niet mijn woordkeuze is begrijp ik de frustratie van CG, je kunt met droge ogen roepen dat je blokt om het inclusieve karakter van wikipedia te beschermen. maar dan mis je imo echt een heleboel. Peter b (overleg) 16 okt 2019 21:25 (CEST)
Ik ben het ook oneens met de zinssnede Een opmerking als "witte reflexen" schuurt erg tegen verboden racistische en/of discriminatoire opmerkingen en vind dat die teruggenomen zou moeten worden. Redenen hiervoor zet ik uiteen in deze discussie, maar ik wil toch ook graag dat er hier notie van mijn protest blijft. - netraaM • 18 okt 2019 11:41 (CEST)

Snakebite666Bewerken

 • Snakebite66 (overleg | bijdragen | bloks) - heeft slechts één bewerking gedaan, maar dit betreft een ernstige privacyschending. Bovendien is de gebruiker niet nieuw: ik herinner me uit de tijd dat ik zelf nog moderator was dat dezelfde privacyschending al vaker vanaf een ip-range is geplaatst (zie ook de bewerkingsgeschiedenis). Dit account lijkt louter aangemaakt om de persoon in kwestie te belagen, met andere woorden: het gaat hier gewoon om een ingelogde vandaal. Ik zal separaat ook een verzoek tot semi-beveiligen van het lemma in kwestie indienen, maar dat gaat dit account niet tegenhouden, omdat het al enkele maanden geleden is aangemaakt. Machaerus (overleg) 15 okt 2019 20:05 (CEST)
  Uitgevoerd - OT. Mbch331 (Overleg) 15 okt 2019 20:08 (CEST)

Lala migosBewerken

  Niet uitgevoerd - Heeft nu wel eindelijk toelichting gegeven. Als het overleg op zijn overlegpagina constructief wordt voortgezet denk en hoop ik dat blokkeren niet nodig is. Mvg, Encycloon (overleg) 15 okt 2019 20:31 (CEST)

SaschaporscheBewerken

 • Saschaporsche (overleg | bijdragen | bloks) - Graag een blok vanwege het herhaaldelijk terugplaatsen van onbevestigde nieuwsberichten op de pagina Formule 1 in 2020. De gestelde feiten worden, naar aanleiding van de door mij gestelde vraag op zijn overlegpagina, afgedaan als een "mening" en "dwars doen", terwijl deze nog nergens officieel gemeld zijn. Dat lijkt mij nogal in strijd met Wikipedia:Glazen bol. De door hem opgegeven bronnen hebben hun teksten overgenomen van een nieuwsbericht dat niet door een officiële nieuwsoutlet naar buiten is gebracht, en dus nog geen echte bevestiging bevat. Verder lijkt het alsof er niet wordt opengestaan voor andermans ideeën, en dat zijn wil wet is: ook al geef ik genoeg argumenten waarom het niet juist is wat er gezegd wordt, wordt hier niet naar geluisterd. Jordyvandebunt (overleg) 16 okt 2019 22:16 (CEST)
  Jordy draait de zaken om, ik heb voldoende betrouwbare bronnen aangedragen die het nieuwsfeit ondersteunt (zie onder andere mijn OP). De NOS is een bron die hier op wikipedia gezien wordt als een betrouwbare bron, maar Jordy is het die volhoudt dat hij bepaalt wat een betrouwbare bron is, en dat daarom het feit niet gemeld mag worden. (Overigens is hij ook de enige bijdrager die bezwaar maakt tegen de toevoeging. Ik zie nergens iemand anders die bezwaar maakt tegen de toevoeging.) Overigens, ook de Engelstalige en Duitstalige wikipedia melden het de naamswijziging van het team op de Encyclopedie. Als hier iemand een blokkade moet krijgen vanwege verstorend gedrag dan moet Jordy eens in de spiegel kijken. Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 okt 2019 22:30 (CEST)
  Betrouwbare bronnen zijn enkel betrouwbaar als hun eigen bronnen dit ook zijn. Er zijn nog geen primaire bronnen waar de wijziging bevestigd wordt, dus de secundaire bronnen kunnen hier ook nog geen betrouwbaar bericht over schrijven. Trouwens, tijdens een discussie eerder dit jaar stelde je nog dat we niet zomaar andere taalversies moeten volgen als zij een wijziging doorvoeren. Jordyvandebunt (overleg) 16 okt 2019 23:20 (CEST)
  Per Jordy. De volgende twee bronnen die Saschaporsche als bewijs opvoert dat het definitief is dat Toro Rosso een naamsverandering ondergaat, geven juist duidelijk aan dat het nog niet definitief is: hier en hier. Het klopt dat daarentegen de NOS wél e.e.a. als definitief bevestigt, maar het NOS-artikel is bronloos (hier) en wordt niet ondersteund door de feiten en door bronnen van de belangrijkste partijen. Het argument dat Bertux opvoert: "... als de NOS iets waar noemt en de F1 zegt dat het onwaar is, dan is het waar.' is onzinnig en wordt zeker niet ondersteund door betrouwbare bronnen. Ik roep Saschaporsche verder op om geen pa's richting Jordy te uiten en het zakelijk te houden. Een blokkade lijkt mij onnodig, tenzij Saschaporsche doorgaat met terugdraaien. HT (overleg) 16 okt 2019 23:24 (CEST)
  De problematiek betreft het artikel Formule 1 in 2020 wat momenteel sowieso een behoorlijk hoog 'glazen bol'-gehalte heeft. Zo staat daar best wel stoer dat op 3 mei 2020 er op het Circuit Zandvoort een GP van Nederland wordt verreden als onderdeel van de Formule 1. Alsof er helemaal geen 'Programma Aanpak Stikstof' (PAS) problematiek speelt. Saschaporsche kwam o.a. met deze bron en die lijkt me toch best wel overtuigend. Als compromis zou er ook in de voetnoot kunnen worden vermeld dat de hernoeming zo goed als rond is. Doen alsof vast staat dat er geen hernoeming komt, is toch ook niet echt een oplossing. - Robotje (overleg) 17 okt 2019 09:32 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd. Dit is een inhoudelijk conflict en die lossen we niet op door 1 partij te blokkeren. De overlegpagina is nog een rode link, het overleg kan daar gevoerd worden. Mocht er al een moderator-actie nodig zijn dan is het een beveiliging maar ik hoop dat de betrokken gebruikers volwassen genoeg zijn om dit zelf netjes via overleg af te handelen. MatthijsWiki (overleg) 17 okt 2019 09:54 (CEST)

AuschwitzFakeNewsBewerken

  Uitgevoerd - BOG - een van de vele Fakenamen van de Lideweijvandaal. Bedankt voor het melden. Tulp8 (overleg) 17 okt 2019 13:53 (CEST)

2a02:a03f:5c2f:8400:891f:47aa:5ff0:79dBewerken