Hoofdmenu openen
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:T
Zie WP:TC
B up.svg
B down.svg

  → Naar inhoud | → Naar onder | → Een nieuw onderwerp toevoegen

Taalcafe logo2009.png
Welkom in het Taalcafé van Wikipedia
Het Taalcafé is een overlegruimte voor wie op deze Wikipedia tijd aan taal, taalkunde en verwante onderwerpen wil besteden. Dit is tevens een centrale plek ter bespreking en afstemming van artikelen, categorieën, portalen, lijsten en andere zaken met betrekking tot taal.

Specialiteit van dit café is een ruime voorraad kletskoppen die onze stamgasten bij voorkeur nuttigen met spraakwater. Schroom niet een vraag te stellen, gezellig mee te praten of alleen maar te luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Je leert er in elk geval wat van op het gebied van je moedertaal. Soms komen ook andere levende of dode talen aan bod.

Voor oud overleg, zie het Archief. Voor een knipoog, zie Aforismen en de Taalbanaan.Persoonlijke voornaamwoorden voor non-binaire mensenBewerken

Hallo,

Na een bewerkingsoorlog, is er nu op Overleg:Sam Smith een overleg gaande over de aanspreekvorm van deze zanger. Hij voelt zich man noch vrouw, en wenst in het Engels aangesproken te worden met 'they'.
Hebben wij hier in het Nederlands al oplossingen voor, of blijven we hem benoemen op basis van zijn geslacht? (Overleg graag aldaar centraal houden). Ciell 15 sep 2019 20:51 (CEST)

Mijn Finse vrienden lachen daarom. In het Fins betekent 'hän' zowel 'hij' als 'zij'. Dit is typisch een probleem van talen uit de Indo-Europese taalgroep. In de rest van de wereld (voor zover ik weet) zijn persoonlijke voornaamwoorden geslachtsloos. De Zweden zijn op weg met het genderneutrale 'hen' dat in 2015 wettelijk-officieel werd aangenomen als alternatief voor 'han' (hij) en 'hon' (zij). Misschien moeten we dat dan hier maar als leenwoord gaan invoeren...
Lees ook eens dit artikeltje. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 sep 2019 11:16 (CEST)
Leuk kaartje in dit verband. Marrakech (overleg) 20 sep 2019 13:10 (CEST)
Inderdaad zeer interessant. Dit zet me aan het denken dat het eigenlijk wel vreemd is dat we in de meeste West-Europese talen alleen een geslacht toekennen aan de derde persoon. De bovengenoemde persoon kan in het Engels dus gewoon volledig genderneutraal in de tweede persoon aangesproken worden met 'you'; pas als anderen het over die persoon hebben ontstaat er een probleem. Eigenlijk is dat dus vooral een probleem van de buitenstaanders en niet van Sam Smith. Doordat de eerste persoon ook genderneutraal is, kan zo iemand als hij/zij over zichzelf praat, overigens niet meteen laten weten welke gender-identiteit hij/zij zich toegedicht heeft.
Wat me ook in het kaartje fascineert, is dat er nogal wat talen (waaronder het Pools) blijken te zijn die ook een geslacht toekennen aan de derde persoon meervoud. 'Oni są' betekent 'zij zijn' (mannelijk); 'one są' betekent 'zij zijn' (vrouwelijk). Hoe zouden zij het oplossen met het benoemen van een gemengd groepje mannen en vrouwen? Ach, doe mij maar het Fins of Baskisch; veel gemakkelijker... Glimlach Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 sep 2019 14:39 (CEST)
In bijvoorbeeld het Spaans zie je dat ook: ellos son en ellas son. De regel luidt dat het ellos is als ook maar één man deel van de verder geheel vrouwelijke groep uitmaakt, wat zeker bij grotere aantallen bizar aandoet. Marrakech (overleg) 20 sep 2019 14:45 (CEST)
Veel talen dwingen je inderdaad voortdurend tot het maken van een keuze inzake je eigen of andermans gender. Dat speelt natuurlijk niet alleen bij persoonlijke voornaamwoorden, maar ook bij zelfstandige naamwoorden. Noem je Sam Smith, wanneer hij onverhoopt zijn geliefde zou moeten missen, een weduwnaar of een weduwe? En noem je Renate Stoute postuum een schrijver of een schrijfster? De tendens om voor iedereen het genderneutrale 'schrijver' te gebruiken kan nu juist heel beledigend zijn voor iemand die er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om als vrouw door het leven te gaan.
Ook bijvoeglijke naamwoorden kunnen je, bijvoorbeeld in het Frans, dwingen tot een keuze. Dat is natuurlijk reuzelastig wanneer je op vakantie in Frankrijk iemand tegenkomt op wie je direct smoorverliefd bent, maar van wie je nog geen flauw idee hebt waar hij/zij zich precies in het genderspectrum bevindt: zeg je dan tu es beau of tu es belle? En als Sam Smith zijn Franse Facebookvolgers wil laten weten dat hij gelukkig is, schrijft hij dan je suis heureux of je suis heureuse?
Interessant is ook dat er geen direct verband lijkt te bestaan tussen de mate van genderongelijkheid in een samenleving en de mate van genderneutraliteit van een taal. Zo zijn talen als het Duits en het Frans doortrokken van genderdifferentiatie en is een taal als het Turks zeer genderneutraal, maar toch blijkt uit allerlei rapporten dat de genderongelijkheid in de Turkse samenleving veel groter is dan die in de Duitse en de Franse samenleving. — Matroos Vos (overleg) 5 okt 2019 09:00 (CEST)

Betekenis van benevensBewerken

In het Nieuwsblad voor den boekhandel d.d. 27 december 1882 staat een ingezonden mededeling van Henri Bogaerts, waarin hij een toelichting geeft op de verkoop van zijn bedrijf aan een Engelse maatschappij. Daarin staat o.a. de volgende zin "Het is waar, dat mijne fabriek met gebouwen, machineriën, persen, enz. benevens mijne uitvinding PEINTURE-BOGAERTS, tegen een taxatie der waarde door deskundigen, aan een Engelsche Maatschappij verkocht zijn, en dat die schatting het cijfer bereikt van 120,000 p. st. (f 1.500.000). Het gaat om de betekenis van het door mij gecursiveerde woord benevens. Volgens Ronny MG betekent benevens in dit verband behalve (zie hier, waarbij hij refereert aan het Synoniemen.net). Ik opteer zelf voor alsmede (afgaande op Van Dale (niet online beschikbaar en het WNT). Omdat het hachelijk is om dit soort krantenartikelen/berichten uit de 19e eeuw te gaan interpreteren heb ik er voor gekozen (zowel in het artikel als op de overlegpagina) dit maar in het midden te laten en slechts te spreken over de verkoop van het bedrijf. Het lijkt mij een aardige vraag voor het taalcafé. Gouwenaar (overleg) 26 sep 2019 23:39 (CEST)

In tegenstelling to Synoniemen.net is Etymologiebank.nl: benevens wél een gezaghebbende bron — bertux 26 sep 2019 23:47 (CEST)
Op etymologiebank staat 'behalve' er ook tussen als betekenis. Behalve kun je namelijk ook lezen als 'daarnaast', als in 'Behalve a ook b'. Zie www.onzetaal.nl voor een toelichting. Benevens heeft echter nooit behalve in de eerste betekenis ('uitgezonderd'). PeHa · Overleg 27 sep 2019 02:56 (CEST)
(na een nachtelijk bwc) Behalve kan niet alleen als een onderschikkend beperkend voegwoord fungeren, maar ook als een onderschikkend uitbreidend voegwoord. Een voorbeeld met die beperkende betekenis is: de gehele bemanning was katjelam, behalve de kapitein, en een voorbeeld met die uitbreidende betekenis is: behalve de kapitein waren ook de twintig andere bemanningsleden katjelam. In het eerste geval betekent behalve de kapitein dus exclusief de kapitein, en in het tweede geval betekent behalve de kapitein nu juist inclusief de kapitein. Benevens daarentegen heeft alleen een inclusieve betekenis, en zou je dus slechts in het tweede geval als een synoniem voor behalve kunnen gebruiken: benevens de kapitein waren ook de twintig andere bemanningsleden katjelam. Wat Ronny MG doet, is benevens gelijkstellen aan de eerste, uitsluitende betekenis van behalve, en dat is onjuist. Henri Bogaerts heeft dus, op voorwaarde dat we dat krantenbericht mogen geloven, ook zijne uitvinding PEINTURE-BOGAERTS aan een Engelsche Maatschappij verkocht. — Matroos Vos (overleg) 27 sep 2019 03:40 (CEST)
Ik heb voor de zekerheid nog even een aantal 19de-eeuwse woordenboeken uit mijn boekenkast geplukt, maar ook die geven benevens slechts een uitbreidende betekenis: tevens, teffens, te gelijk met, met, als ook (alsook zonder spatie), daarenboven, alsmede enz. Dat benevens in de tijd van Henri Bogaerts naast een uitbreidende ook een beperkende betekenis zou hebben gehad, lijkt me dus vrijwel uitgesloten. — Matroos Vos (overleg) 27 sep 2019 04:58 (CEST)
'Benevens' vertalen als 'naast' zou natuurlijk wel ook 'uitgezonderd' kunnen betekenen, als in 'naast de Peinture-Bogaerts heb ik alles verkocht'. Die 'enz.' voor benevens in de krantenzin draagt bij aan dat idee, omdat die de Peintue-Bogaerts buiten de opsomming brengt. Met de hierboven genoemde betekenissen als 'alsmede' en 'bovenop' uit de 19e-eeuwse woordenboeken lukt dat echter niet - PeHa · Overleg 27 sep 2019 14:58 (CEST)
Ik heb vrij veel negentiende-eeuwse teksten gelezen en ben incidenteel benevens wel tegengekomen in de betekenis van "met uitzondering van". De meest gangbare betekenis is echter inderdaad "alsmede". Die uitleg ligt in dit geval ook het meest voor de hand. De opsomming van wat verkocht is begint met een reeks van fysieke objecten (gebouwen + omschrijving inventaris) die wordt afgesloten met "enz.". Hierop volgt na benevens iets dat niet fysiek is, namelijk een uitvinding. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 28 sep 2019 15:58 (CEST).
Deze taaldiscussie is irrelevant, om de eenvoudige reden dat de biograaf R.H.M. van Breukelen in zijn artikel [1] 'Een vergeten pionier, boekdrukker Henri Bogaerts (1842-1902)' op p. 91 zegt ; 'Begin jaren '90 is er in Boxtel weer sprake van een 'Peinture Bogaerts', ...' Dit historisch feit bevestigt dat Henri Bogaerts in 1882 zijn uitvinding Peinture Bogaerts niét verkocht. Ronny MG (overleg) 29 sep 2019 02:14 (CEST)
Kennelijk is, in het geval dat de zin begint met 'Benevens' (of met 'Behalve') de aanwezigheid van het woord 'ook' wenselijk. "A en B, benevens C, zijn verkocht." betekent hetzelfde als "Benevens C, zijn ook A en B verkocht." Als uit de tweede zin het woord 'ook' wordt weggelaten kunnen er misverstanden ontstaan. Bob.v.R (overleg) 29 sep 2019 04:10 (CEST)
Klopt, maar, nog eens, deze taaldiscussie is niet relevant ten gevolge van de historische feiten. Ronny MG (overleg) 29 sep 2019 09:10 (CEST)
Uit het feit dat er jaren later in Boxtel weer sprake is van een 'Peinture Bogaerts' kan toch niet de betekenis van "benevens" in 1882 worden afgeleid. We weten toch niet wat er in de tussenliggende periode met de eigendomsrechten van zijn vinding is gebeurd? Gouwenaar (overleg) 29 sep 2019 11:10 (CEST)
Deze taaldiscussie is nu juist bijzonder relevant ten gevolge van het ontbreken van historische feiten. De conclusie die Ronny MG trekt, is een schoolvoorbeeld van origineel onderzoek; daar kom ik later op terug.
Allereerst is het merkwaardig, dat niemand gezien heeft dat de 'ingezonden mededeling' van Henri Bogaerts onaf is en op de volgende bladzijde verdergaat, want daar wordt het antwoord gesuggereerd: Het maatschappelijk kapitaal der "Peinture-Bogaerts Company (limited)" wordt 200.000. p. st.
'Gesuggereerd' schreef ik, want Bogaers kan natuurlijk best de fabriek inclusief zijn lieve dochter, zijn woonhuis en machines en twaalf muizennesten verkocht hebben, maar nu juist de gelijknamige uitvinding buiten de verkoop gehouden hebben. Gezond wantrouwen is op zijn plaats, want het kopje 'ingezonden stuk' geeft aan dat de tekst klakkeloos door de redactie overgenomen is, of het is een codewoord voor 'betaalde advertentie'. In elk geval kan Bogaerts ongehinderd beweren en uittekenen wat hij wil.
Ik ken de context van Gouwenaars vraag niet, maar wat mij betreft moet er eerst maar eens met bewijzen uit handelsregisters, facturen, geboorteregisters, oude kranten en dergelijke onomstotelijk vastgesteld worden of:
  1. de auteur van de mededeling daadwerkelijk Henri Bogaerts heette en fabriekseigenaar was
  2. Bogaerts & Co te Vught bestond
  3. de firma Henri Bogaerts bestond
  4. Peinture-Bogaerts Company (limited) bestond
  5. de uitvinding Peinture-Bogaerts bestond
  6. er een stuk hierover in het Utrechtsch Dagblad heeft gestaan
  7. en of er een verkoop van de uitvinding Peinture-Bogaerts heeft plaatsgevonden
Het punt is, dat de mededeling van alles oproept, maar juist de relevante feiten in een waas hult en dat is typisch het kenmerk van oplichterij. Waarom is er sprake van een schatting terwijl de boel kennelijk al verkocht is? En waarom neemt iemand de moeite om over die uitvinding Peinture-Bogaerts een ingezonden stuk te schrijven, terwijl hij die kennelijk al verkocht heeft? Heeft Henri niets beters te doen nu hij zonder fabriek zit en tegelijk de oppervlakte daarvan moet gaan verdubbelen?
Mijn taxatie is: die uitvinding bestaat niet of hij bestaat uit een simpele truc of alledaagse techniek. In alle gevallen kan hij keer op keer gebruikt worden om goedgelovige zielen van hun overbodige spaarcentjes te bevrijden.
Terugkomend op de stelling van Ronny MG dat de uitvinding niet verkocht kan zijn omdat er later nog sprake van is: zelfs als je Bogaerts voor waarheidslievend houdt is dat een non sequitur. De verkoop kan immers ongedaan gemaakt zijn, de koper kan de koop nietig hebben laten verklaren of Bogaerts kan zijn uitvinding teruggekocht hebben om hem later opnieuw te verkopen. Ook is het mogelijk dat hij wel de uitvinding, maar niet de naam en de merkenrechten verkocht heeft, zodat hij later iets anders onder dezelfde naam kan verkopen.
Voor zuiver redeneren heeft niet iedereen evenveel aanleg, maar het is wel te leren en is dringend nodig. Ook is een diep wantrouwen tegen bronnen nodig, vooral als het gaat om de duit of de fluit. Daarbij moet je bedenken dat de Nederlandse pers tot in de jaren vijftig van een erbarmelijk niveau was. De journalist gold als iemand die te beroerd was om een vak te leren en en het talent miste om echt te schrijven en deels was dat wel terecht. De simpele feiten kloppen gewoonlijk wel, maar verslaglegging in de huidige zin was er amper. De pers stenografeerde wat de politicus, directeur, monseigneur, veldwachter of rijke klaploper te melden had en zette dat onverkort in de krant, want het weglaten van een passage betekende een berisping. Het stellen van een simpele, feitelijke vraag gold als respectloos, want de journalist behoorde tot een lagere klasse. Een kritische vraag kon ontslag betekenen of extra ongewenste aandacht van de politie, die je na een wenk van de pastoor best een nachtje wilde opsluiten omdat je naast de oversteekplaats overgestoken was — bertux 29 sep 2019 11:52 (CEST)
Ach ja, die heerlijke tijd dat journalisten een minister nog sidderend van ontzag met 'excellentie' aanspraken. Zelfs onze koning weet allang niet meer hoe het heurt.
Overigens is het zeker niet uit te sluiten dat Henri Bogaerts het woord benevens hier domweg verkeerd gebruikt, omdat hij de uitsluitende betekenis van behalve ten onrechte ook van toepassing verklaart op het verwante woord benevens. Dergelijke 'verwarwoorden' zijn van alle tijden. Zo hebben veel taalgebruikers tegenwoordig moeite om mits en tenzij uit elkaar te houden. — Matroos Vos (overleg) 29 sep 2019 14:18 (CEST)
@Bertux, de tekst van de ingezonden mededeling van Bogaerts is wel in zijn geheel gezien, want hij stuurde die tekst naar nogal wat kranten, zelfs naar de Goudsche Courant (linker blz. onder en rechter blz. boven) en naar diverse andere regionale kranten (zoals Nieuwe Amersfoortsche Courant, het Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard enz.). Het oorspronkelijke bericht in het Utrechtsch Dagblad is niet online beschikbaar, maar waarschijnlijk ging het om dit bericht dat ook verscheen in het Leidsch Dagblad (midden in de middelste kolom). Met de strekking van je verhaal, dat dit een schoolvoorbeeld is van origineel onderzoek, ben ik het zeer eens. Dat was een centraal thema in de discussie over het artikel Henri Bogaerts. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een ingrijpende sanering van het artikel. Gouwenaar (overleg) 29 sep 2019 16:03 (CEST) P.s. dat Peinture Bogaerts en Henri Bogaerts hebben bestaan behoeft niet aan getwijfeld te worden. Deze verkoop van zijn fabriek wordt helaas niet genoemd in deze biografische artikelen over hem (zie 1 en 2). Gouwenaar (overleg) 29 sep 2019 16:54 (CEST)
Nu is de fnuiking pas volledig ... ; van zestien maanden hard werk resulterend in een artikel van 70.449 bytes naar een 'gesaneerd' (om uw oneerbiedige term te gebruiken) overblijfsel van 10.686 bytes op acht dagjes tijd, en op de koop toe om nog wat na te trappen onder meer de opmerkingen van iemand 'hebben Henri Bogaerts en Peinture-Bogaerts wel bestaan' ... Ronny MG (overleg) 29 sep 2019 23:30 (CEST)

Anxiety/bezorgheidBewerken

Goedemiddag, geheel toevallig werd ik via de enwiki pagina en:Anxiety doorverwezen naar het nl artikel Bezorgdheid. Dit is 100% zeker een verkeerde koppeling. Ik ging naast een andere vraag over taallinks op de overlegpagina van Encycloon even na of deze link aan te passen was, maar hij kaartte aan dat dit eerder een taalconflict kan zijn. Ik quote hem even:

""Dag LesRoutine. Wat betreft en:Anxiety: momenteel is Angst gekoppeld aan en:Fear en Angststoornis aan en:Fear disorder. Dat lijkt me sowieso te kloppen. Maar hoe het precies zit met de koppeling van Bezorgdheid (vrij ondermaats artikel trouwens) en bijvoorbeeld Piekeren (gekoppeld aan en:Worry) vind ik wat lastig te zeggen. Misschien iets voor het WP:Taalcafé. Mvg, Encycloon (overleg) 2 okt 2019 16:36 (CEST)""

Hoe pakken we dit best aan? Wat is wel de juiste koppeling? ..LesRoutine..(overleg) 2 okt 2019 16:47 (CEST)

Fear disorder is geen artikel op en:wiki, anxiety disorder wel. Ecritures (overleg) 2 okt 2019 18:00 (CEST)
Oeps, die bedoelde ik inderdaad. Encycloon (overleg) 2 okt 2019 18:08 (CEST)
Ik kan even lastig reageren, maar fear:en = vrees (is bij ons alleen RD). Anxiety:en is angst:nl, dus die huidige koppeling is incorrect mijns inziens. Ik zal met een uur of twee (achter pc) de nl:en:wikidata koppeling in orde maken. Angststoornis:nl = anxiety disorder:en, dat klopt dus. De andere emoties, bv bezorghdeid/piekeren, daar zal ik straks even naar kijken. bezorgheid = znw. worry/mv worries. Piekeren is ww to worry. Lijkt me logischer dat en:worry overeenkomt met ons artikel bezorgheid:nl. Later meer dus. Ben ook benieuwd wat anderen ervan denken :) Ecritures (overleg) 2 okt 2019 18:35 (CEST)
Anxiety:en zoals het in het Engels gebruikt wordt, komt dit eigenlijk niet neer op 'angststoornis'? Want voor angst zelf gebruiken ze toch 'fear'? Anxiety is de staat waarin iemand zich bevindt die angstig is, niet de angst zelf. ..LesRoutine..(overleg) 4 okt 2019 09:25 (CEST)

Broken windows theoryBewerken

Hoi, ik zag de pagina Broken windows theory en vroeg me af wat we van die titel moeten vinden. Het gaat inderdaad om een theorie, en ik zie dat andere wiki's de term gewoon hebben vertaald: Teoría de las ventanas rotas etc. (waarbij het Duits voor een middenweg heeft gekozen: Broken-Windows-Theorie). Wat zou voor nl.wiki de beste keuze zijn? Apdency (overleg) 4 okt 2019 09:08 (CEST)

Wat zeggen (eventuele) Nederlandstalige bronnen? Pas als die er niet zijn, kunnen/mogen we onze persoonlijke voorkeur daarbij toepassen. Edoderoo (overleg) 4 okt 2019 09:13 (CEST)
De vertaling kapotte-ruitentheorie is wel een paar keer te vinden in Nederlandstalige criminologische publicaties (zie Google Scholar en Google Books), maar de 'Duitse middenweg' (broken windows-theorie, brokenwindowstheorie etc.) of de geheel onvertaalde versie lijkt daar vaker te vinden. De schrijfwijze brokenwindowstheorie is bovendien in overeenstemming met bijvoorbeeld lonewolftheorie en bigbangtheorieMatroos Vos (overleg) 4 okt 2019 10:21 (CEST)
Tijdens mijn minor met crimonologie en CPTED werd altijd, ook in Nedelandstalige context, gesproken over de Broken windows theory, in ieder geval nooit over kapotte-ruitentheorie of iets in die trant. Gesproken zeg ik, want het enige boek dat het bij naam noemde was in het Engels. In geschreven vorm wordt broken-windowstheorie wel gebruikt door Sociaal en Cultureel Planbureau (voorbeeld), al lijkt me brokenwindowstheorie inderdaad nog juister. PeHa · Overleg 4 okt 2019 13:34 (CEST)
Dank voor de tot nu toe gegeven antwoorden. Wel interessant om te zien is dat in het door PeHa aangedragen document consequent "broken-windowstheorie" wordt geschreven, dus met het eerste deel van het woord cursief weergegeven. Apdency (overleg) 4 okt 2019 16:51 (CEST)
Aangezien brokenwindowstheorie de net iets betere papieren lijkt te hebben, heb ik de titel daarnaar omgezet. Apdency (overleg) 7 okt 2019 16:25 (CEST)
Overigens, volgens de auteur van het idee is het helemaal geen theorie, maar enkel speculatie, zie de bronnen van de omgevingspsycholoog. Fijn, zo'n handzaam resumé. Brokenwindowsidee dan maar? Knipoog — bertux 8 okt 2019 13:04 (CEST)
 :) Overigens hanteert dat document nog weer een andere variant: broken window theory, zonder de s. Apdency (overleg) 9 okt 2019 08:46 (CEST)

Bron van relevantie NL in IndonesiëBewerken

Hallo,

Sorry als dit de foute plek is om deze vraag te stellen, maar ik dacht dat dat hier zou passen. Op het artikel Nederlands in Indonesië staat vermeld dat het Nederlands in Indonesië nog altijd relevant is en redelijk wat wordt gebruikt (kopje "Huidig gebruik"). Zou iemand mij hier bronnen van kunnen tonen (indien mogelijk, in het Engels)? Ik stel dit op zich niet in twijfel (het is niet dat ik het niet geloof), maar het zit zo dat ik dit kopje ook naar de Engelstalige Wikipedia wil overbrengen (ik ben daar ook actief). Op die Wikipedia meent men echter dat de taal niet meer in gebruik is, dus ga ik hoogstwaarschijnlijk bronnen nodig hebben opdat het niet onmiddelijk wordt teruggedraaid.

Alvast dank!

LVDP01 (overleg) 14 okt 2019 09:38 (CEST)

Wat ik weet/me herinner, zonder bronnen, is dat Nederlands in Indonesië vooral wordt gestudeerd zodat de lokale bevolking daar hun eigen geschiedenis kan bestuderen, omdat veel archiefmateriaal/historische bronnen in het Nederlands zijn opgesteld. Hoe het met het huidige Nederlands daar is gesteld, weet wellicht een gebruiker met Indonesische roots, die daar nog wel eens komt. Hopelijk kunnen die je nog wat OO-ervaring vertellen, en/of je wat goede bronnen aanleveren. Edoderoo (overleg) 14 okt 2019 10:32 (CEST)