Waadhoeke

gemeente in Friesland, Nederland

Waadhoeke (Fries De Waadhoeke; Bildts/Nederlands: Waddenhoek) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente ligt in het noordwesten van de provincie bij de Waddenzee. De hoofdplaats van de gemeente is Franeker.

Waadhoeke
Gemeente in Nederland Vlag van Nederland
Situering
Provincie Friesland
COROP-gebied Noord-Friesland
Coördinaten 53° 11′ NB, 5° 32′ OL
Algemeen
Oppervlakte 315,26 km²
- land 284,86 km²
- water 30,4 km²
Inwoners
(1 januari 2024)
46.910?
(165 inw./km²)
Bestuurscentrum Franeker
Belangrijke verkeersaders A31 N31 N383 N393
spoorlijn Harlingen - Leeuwarden
Station(s) Deinum, Dronryp en Franeker
Politiek
Burgemeester (lijst) Marga Waanders (PvdA)
Zetels
Gemeenteraad
Gemeentebelangen
SAM Waadhoeke
CDA
FNP
VVD
ChristenUnie

29
7
7
6
6
2
1
Economie
Gem. WOZ-waarde (2014) € 163.000
Overig
Postcode(s) 8800 - 8814, 8850 - 8859
9030 - 9045, 8816
9047, 9075 - 9079
8831, 8841, 8842, 8843
Netnummer(s) 0515, 0517, 0518, 058
CBS-code 1949
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Website Gemeente Waadhoeke
Bevolkingspiramide van de gemeente Waadhoeke
Bevolkingspiramide (2023)
Foto's
Franeker, Marssum, Sint Jacobiparochie
Franeker, Marssum, Sint Jacobiparochie
Portaal  Portaalicoon   Nederland

De gemeente is op 1 januari 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel).[1][2]

Op 1 januari 2024 telde de gemeente 46.910 inwoners.

Naam bewerken

De naam verwijst naar de Waddenzee, omdat de gemeente in een hoek bij de Waddenzee ligt.[3]

Eerder gebruikten de ambtelijke organisaties de werknaam Westergo,[4] maar na de tweede stemronde werd de naam Waadhoeke verkozen boven Franeker en Nij-Westergo.[5]

De naam zelf is een combinatie/compromis van het Nederlands en het Fries. In het Fries is de eigenlijke naam De Waadhoeke en in het Nederlands Waddenhoek.

Geografie bewerken

De gemeente Waadhoeke bestaat uit 41 officiële kernen, met Franeker als hoofdplaats.[6] In niet elke voormalige gemeente waren de Friese plaatsnamen officieel, zo waren de officiële plaatsnamen in Het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse en in Littenseradeel en Menaldumadeel de Friese.

Stad en dorpen bewerken

 
Topografisch kaartbeeld van de gemeente Waadhoeke per september 2023. Klik voor een leesbare vergroting.

Aantal inwoners per woonkern per 2021.[7]

Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Franeker Frjentsjer 12.780
Sint Annaparochie Sint Anne; Bildts: Sint-Anne 4.830
Dronrijp Dronryp 3.275
Menaldum Menaam 2.665
Berlikum Berltsum 2.575
Sint Jacobiparochie Sint Jabik; Bildts: Sint-Jabik 1.765
Minnertsga Minnertsgea; Bildts: Minnertska 1.740
Sexbierum Seisbierrum 1.705
Tzummarum Tsjummearum 1.370
Tzum Tsjom 1.105
Marssum Marsum 1.055
Deinum Deinum 1.055
Winsum Winsum 1.025
Oudebildtzijl Aldebiltsyl; Bildts: Ouwe-Syl 950
Beetgumermolen Bitgummole 910
Beetgum Bitgum 800
Vrouwenparochie Froubuorren; Bildts: Froubuurt 685
Achlum Achlum 595
Oosterbierum Easterbierrum 540
Welsrijp Wjelsryp 455
Ried Rie 445
Boksum Boksum 420
Engelum Ingelum 375
Dongjum Doanjum 375
Nij Altoenae Fries/Bildts: Nij Altena 325
Peins Peins 260
Herbaijum Hjerbeam 260
Spannum Spannum 255
Westhoek Fries/Bildts: De Westhoek 255
Hitzum Hitsum 225
Wier Wier 190
Schalsum Skalsum 150
Pietersbierum Pitersbierrum 140
Zweins Sweins 125
Baijum Baaium 115
Schingen Skingen 95
Slappeterp Slappeterp 90
Blessum Blessum 80
Firdgum Furdgum 70
Boer Boer 45
Klooster-Lidlum Kleaster-Lidlum 45

Bron: Gemeente Waadhoeke/CBS.

Het dorp Ritsumazijl (Ritsumasyl) is (nog) geen officiële kern (verdeeld onder Marssum en Deinum) en een klein deeltje van het dorp Oude Leije ligt binnen de gemeentegrenzen (verdeeld onder Oudebildtzijl en Vrouwenparochie).

Buurtschappen bewerken

Naast de officiële plaatsen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:

Aangrenzende gemeenten bewerken

Waadhoeke grenst aan de volgende gemeenten:

   Aangrenzende gemeenten   
        Terschelling (over zee)       Noardeast-Fryslân
Ameland (over zee) 
             
 Harlingen    
           
        Súdwest-Fryslân       Leeuwarden 

Wateren bewerken

 
De Opvaart bij Sexbierum

In de gemeente Waadhoeke zijn de officiële namen van de oppervlaktewateren meestal Fries of Bildts.

Diverse kanalen, sloten en watergangen in de gemeente zijn:

Nederlandse naam Officiële naam
Achlumervaart Achlumer Feart
Arumervaart Arumer Feart
Baaiumer Opvaart Baaiumer Opfeart
Beetgumervaart Bitgumer Feart
Berlikumervaart Berltsumer Feart
Berlikumerwijd Berltsumer Wiid
Bisschopsrak Biskopsrak
Blessumervaart Blessumer Feart
Blikvaart Blikfeart
Bolswardertrekvaart Boalserter Feart
Boxumervaart Boksumer Soal
Botgorre Botgoarre
Deinumerrak Deinumer Rak
Dijkvaart Dyksfeart
Doijumervaart Doaiumer Feart
Dongjumervaart Doanjumer Feart
Engelumervaart Ingelumer Feart
Franekervaart Frjentsjerter Feart
Harlingertrekvaart Harnzer Trekfeart
Harlingervaart Harnzer Feart
Hatsumeropvaart Hatsumer Opfeart
Hijlaardervaart Hilaarder Feart
Kadijkstervaart Kaaifaart
Kleine Blikvaart Klaine Blikfaart
Koude Vaart Kouwe Faart
Kubaardervaart Kûbaarder Feart
Laakwerder Opvaart Leakwerter Opfeart
Lange Buurstervaart Longbuorster Feart
Lathumervaart Lathumer Feart
Leistervaart Leister Feart
Liemervaart Limerfeart
Lollumervaart Lollumer Feart
Nederlandse naam Officiële naam
Menaldumervaart Menamer Feart
Minnertsgaastervaart Minnertsgeaster Feart
Moddergat Moddergat
Molensloot Molesleat
Nieuwe Bildtdijkstervaart Nije Faart
Noordervaart Noorderfaart
Oosterbierumervaart Easterbierrumer Feart
Opvaart Seisbierrumer Opfeart
Oude Bildtdijkstervaart Ouwe Faart
Oude Meer (Minnertsga) Aldmear
Oude Meer (Peins) Aldmear
Oudemeer Aldmear
Oudevaart Aldfeart
Ouwe Rij Aldrij
Poelvaart Puolfeart
Ried De Rie
Rentmeester Rintmaster
Roptavaart Roptafeart
Schalsumervaart Skalsumer Feart
Schingervaart Skingster Feart
Sexbierumervaart Seisbierrumer Feart
Spannumer Opvaart Lange Daam
Tzummarumervaart Tsjummearumer Feart
Tzummarumervissersvaart Fiskersfeart
Tzummervaart Tsjommer Feart
Van Harinxmakanaal Van Harinxmakanaal
Westervaart Westerfaart
Wierzijlsterrak Wiersylsterrak
Zijlsloot Sylsleat
Zijlsterrak Sylster Rak
Zuidervaart Súdderfaart
Zuidhoekstervaart Súdhoekster Feart

Politiek bewerken

College van B&W[8] bewerken

Burgemeester
 • Marga Waanders (PvdA)[9]
  • Openbare orde en veiligheid
  • Informatiebeheer
  • Publiekscentrum
  • Bedrijfsvoering
  • Staf
  • Programma's ontwikkelperspectief en dienstverlening
Wethouders
 • René de Vries (SAM Waadhoeke)
  • WMO
  • Jeugd(zorg) en jongeren
  • Welzijn
  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Sporten, spelen, bewegen
  • Bibliotheken
 • Marja van der Meer (SAM Waadhoeke)
  • Financiën
  • Participatie, werk en inkomen
  • Economische Zaken
  • Recreatie en toerisme
  • Coördinatie dorpen en wijken
  • Europese aangelegenheden
 • Kees Arendz (Gemeentebelangen)
  • Wonen
  • Verkeer en Vervoer
  • Statushouders / Arbeidsmigranten (wonen)
  • Gemeentelijk vastgoed (excl. sportaccommodaties)
  • Beheer openbare ruimte
  • Vergunningen, toezicht, handhaving
  • eerste locoburgemeester
 • Jan Dijkstra (FNP)
  • Ruimtelijke ordening (Omgevingswet)
  • Landschap, land- en glastuinbouw
  • Meertaligheid
  • Cultuur, erfgoed, monumenten en musea
  • Duurzaamheid & milieu
  • Waddenkust
Gemeentesecretaris
 • Jeroen IJkema

Gemeenteraad[10][11] bewerken

De behaalde zetels per partij bij de gemeenteraadsverkiezingen sinds 2017:[12]

Gemeenteraadszetels
Partij 2017 2022
Gemeentebelangen 6 7
SAM Waadhoeke 6 7
CDA 8 6
FNP 5 6
VVD 3 2
ChristenUnie 1 1
Totaal 29 29
Opkomst 44,13%
Raadsgriffier
 • Tinco Lyklema

Jongerenraad[13] bewerken

De gemeente Waadhoeke beschikt over een jongerenraad, een orgaan met als doel de jeugd binnen de gemeente te vertegenwoordigen.[14]

Kinderburgemeester bewerken

Rekenkamer[16] bewerken

Voorzitter rekenkamer
Leden rekenkamer

Cultuur bewerken

Monumenten bewerken

De gemeente heeft een aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten, zie:

Externe links bewerken