Lijst van brutoformules C04

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met vier koolstofatomen.

C4H0 - C4H3Bewerken

Brutoformule Naam
  Hexachloorbutadieen
  Hexafluor-1,3-butadieen
ook: perfluor-1,3-butadieen
als fluorkoolstof
  Perfluorisobuteen
~ IUPAC: perfluormethylpropeen
~ als fluorkoolstof
  Octafluorcyclobutaan
~ ook: perfluorcyclobutaan
~ als fluorkoolstof
  Dicyanoacetyleen
~ Formule:  
~ IUPAC: but-2-yndinitril
~ Ook wel: dicyanoethyn; koolstofsubnitride; acetyleendicarbonitril
  Dinatriumtetracarbonylferraat
~ Formule:  
  Nikkeltetracarbonyl
~ Formule:  
~ giftige verbinding van nikkel
  plutonium(IV)oxalaat
~ Formule:  
~ in bereiding plutonium(IV)oxide
  Perfluorbutaansulfonzuur
  Diacetyleen
~ Structuur: HC≡C-C≡C-H
~ IUPAC: 1,3-butadiyn
~ Ook wel: butadiyn
  Kwadraatzuur
  5-Fluoruracil
~ Ook wel: 5-Fluorouracil

C4H4Bewerken

C4H4 - C4H4NnBewerken

Brutoformule Naam
  Cyclobutadieen
~ Ook wel: [4]annuleen
~ als anti-aromatische verbinding
  Tetrahedraan
  Vinylacetyleen
~ IUPAC: but-1-en-3-yn
  Succinylchloride
  E337
Kaliumnatriumtartraat
Natriumkaliumtartraat
  Kaliumnatriumtartraat: KNa(O2CC(OH)HC(OH)HCO2)
Rochellezout
Seignettezout
  Braakwijnsteen
  Kaliumtartraat
  Pyrazine
~ Ook wel: 1,4-diazine
~ als diazine, cyclisch azine
  Pyrimidine
~ Ook wel: 1,3-diazine
~ als diazine, cyclisch azine
  Pyridazine
~ Ook wel: 1,2-diazine
~ als diazine, cyclisch azine
  Maleïnehydrazide
~ als plantengroeiregelaar
  Uracil
~ in RNA
  Alloxaan
  Glycoluril

C4H4O1 - C4H4ZrnBewerken

Brutoformule Naam
  Furaan
Furaan als aromatische verbinding
  Diketeen
  Barnsteenzuuranhydride
  Tetronzuur
  Maleïnezuur
~ IUPAC: Z-buteendizuur
~ ook wel: cis-buteendizuur
~ als dicarbonzuur
  Fumaarzuur
~ IUPAC: E-buteendizuur
~ ook wel :trans-buteendizuur
~ als dicarbonzuur
  Oxaalazijnzuur
~ IUPAC: oxobutaandizuur
~ als substraat voor citraatsynthase
  Thiofeen
~ Ook wel: thiole, thiofuraan
~ als aromatische verbinding
  Selenofeen
~ als metallool
  Tellurofeen
~ als metallool

C4H5Bewerken

Brutoformule Naam
  Arsool
~ als metallool
  Borool
~ als metallool
  Bismool
~ als metallool
  Chloropreen
~ IUPAC: 2-chloor-1,3-butadieen
  2,3,4-trichloor-1-buteen
  1,1,1,3,3-pentachloorbutaan
~ in bereiding 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan
  Fluroxeen
  Gallool
~ als metallool
  Allylcyanide
  2-buteennitril
~ ook: crotonitril
  Methacrylonitril
  Pyrrool
  Oxazine
  Methylisothiazolinon
  Allylisothiocyanaat
~ als isothiocyanaat
  Thiazine
  Cytosine
  Stibool
~ als metallool

C4H6Bewerken

C4H6 - C4H6NnBewerken

Brutoformule Naam
  Bicyclo(1,1,0)butaan
~ in: benzvaleen
  1,2-butadieen
  1,3-butadieen
  1-butyn
  2-butyn
  Cyclobuteen
  1-methylcyclopropeen
  Calciumacetaat
  Cadmiumacetaat
  Kobalt(II)acetaat
  Koper(II)acetaat
  Germool
  Kwik(II)acetaat
  Maneb
  Ethyldiazoacetaat
  Zineb
  Allantoïne

C4H6O1 - C4H6ZrnBewerken

Brutoformule Naam
  butenon
~ Ook wel: methylvinylketon
~ als enon
  Cyclobutanon
  Cyclopropaancarbaldehyde
  Methacroleïne
~ IUPAC: methyl-prop-2-enal
  Butaandion
~ Ook wel: diacetyl
~ als diketon
  Vinyloxiraan
  1,4-butyndiol
  Crotonzuur
  Gamma-butyrolacton
~ Ook wel: γ-butyrolacton
~ als uitgangsstof voor glutaarzuur
  Cyclopropaancarbonzuur
  Di-epoxybutaan
Ook: 2,2'-bioxiraan; butadieendi-epoxide
  Methylacrylaat
  Vinylacetaat
~ grondstof voor polyvinylacetaat
  Sulfoleen
~ IUPAC: 2,5-dihydrothiofeen-1,1-dioxide
~ Ook wel: 3-sulfoleen, butadieensulfon
~ reacties: (retro)-cheletrope reactie
  Azijnzuuranhydride
~ als carbonzuuranhydride
  p-Dioxanon
~ IUPAC: 1,4-dioxaan-2-on
~ Ook wel dioxanon
  2-Oxobutaanzuur
  3-Oxobutaanzuur
~ ook: acetoazijnzuur, acetylazijnzuur
  Polydioxanon
  Propyleencarbonaat
  Barnsteenzuur
~ IUPAC: butaandizuur
~ als dicarbonzuur
~ oplosbaarheid vergeleken met pentaandizuur
~ Engels: succinic acid
  Dimethyloxalaat
  Glycerolcarbonaat
  Lood(II)acetaat
~ Formule:  
~ Ook wel: loodacetaat, looddiacetaat, loodsuiker, saccharum saturni, duivelssuiker
  Palladium(II)acetaat
~ Formule:  
~ in de Stille-reactie
  Zinkacetaat
~ Formule:  
  Appelzuur
~ IUPAC: hydroxybutaandizuur
  Wijnsteenzuur
~ in bakpoeder
  Sulfobarnsteenzuur
  Plumbool
~ als metallool
  Silool
~ als metallool
  Stanool
~ als metallool

C4H7Bewerken

Brutoformule Naam
  Naled
~ IUPAC: 1,2-dibroom-2,2-dichloorethyldimethylfosfaat
  3-chloor-2-methylpropeen
~ Ook wel: methallylchloride
~ in synthese cyclopropenen
  Ethylchlooracetaat
  Isopropylchloorformiaat
  DDVP
2,2-dichloorvinyl-dimethyl-fosfaat
Dichloorvos
  Acetoncyanohydrine
~ IUPAC: 2-methyl-2-hydroxy-propaannitril
~ als cyanohydrine
  Methacrylamide
  2-pyrrolidon
  1-Aminocyclopropaan-1-carbonzuur
  Azetidine-2-carbonzuur
  Asparaginezuur
  Creatinine
Kreatinine

C4H8Bewerken

C4H8 - C4H8NnBewerken

Brutoformule Naam
  Buteen
~ Ook wel: butyleen
  1-Buteen
~ Ook wel: α-butyleen
~ als buteen
  E-2-buteen
~ Ook wel: trans-β-butyleen
~ als buteen
  Z-2-buteen
~ Ook wel: cis-β-butyleen
~ als buteen
  Cyclobutaan
~ als cycloalkaan
  Methylcyclopropaan
  2-Methylpropeen
~ Ook wel: isobuteen
~ in bereiding methyl-tert-butylether
  Polyisobuteen
  2,2'-dichloorethylether
~ IUPAC: 1-chloor-2-(2-chloorethoxy)ethaan
  Mosterdgas
~ IUPAC: 1,1-thiobis(2-chloorethaan
~ Ook wel: 2,2'-dichloorethylthioether
  Metrifonaat
~ IUPAC: 2,2,2-trichloor-1-dimethoxyfosforylethanol
~ Ook wel: trichloorfon
  Dimethylglyoxime
  Asparagine

C4H8O1 - C4H8ZrnBewerken

Brutoformule Naam
  Butanal
~ Ook wel: butyraldehyde; n-butyraldehyde
~ in synthese trimethylolpropaan
  Butanon
~ uit 2-butanol
~ in de Oppenauer-oxidatie, Cahn-Ingold-Prelog prioriteitsregels
~ in contactlijm, pvc-lijm, thinner,
  Crotylalcohol
  Cyclobutanol
  Cyclopropylmethanol
  2-ethyloxiraan
  2-methyloxetaan
~ Ook wel: 1-methyl-oxacyclobutaan"
~ als oxetaan
  Tetrahydrofuraan
  Thia-4-pentanal
~ formule: CH3SCH2CH2CHO
IUPAC: 3-methylsulfanylpropanal
~ Ook wel: methional, 3-(methylmercapto)propionaldehyde, methional, 3-(methylthio)propanal
  Boterzuur
~ IUPAC: butaanzuur
~ als verzadigd vetzuur
isomeer: isoboterzuur
  but-2-een-1,4-diol
~ in synthese endosulfan
  1,2-dioxaan
~ als isomeer van 1,4-dioxaan
  1,3-dioxaan
~ als isomeer van 1,4-dioxaan
  1,4-dioxaan
~ Ook wel: dioxaan
  Ethylacetaat
~ als ester, als verdovingsmiddel voor insecten
  Methylpropionaat
  3-hydroxybutanal
~ als aldol
  Sulfolaan
  2-Hydroxybutaanzuur
  3-Hydroxybutaanzuur
  4-Hydroxybutaanzuur
  2-Hydroxyisoboterzuur
~ IUPAC: 2-hydroxy-2-methyl-propaanzuur
  Allylmethylsulfide
  Tetrahydrothiofeen
~ Ook wel: THT
~ uit thiofeen
  1,2-Dithiaan
~ als dithiaan
  1,3-Dithiaan
~ als dithiaan
  1,4-Dithiaan
~ als dithiaan

C4H9Bewerken

Brutoformule Naam
  1-Broombutaan
~ Ook wel: n-butylbromide
  2-Broombutaan
~ Ook wel: s-butylbromide
  1-chloorbutaan
~ Ook wel: n-butylchloride
  1-chloor-2-methylpropaan
~ Ook wel i-butylchloride
  2-chloor-2-methylpropaan
~ Ook wel t-butylchloride
  Bis(2-chloorethyl)amine
~ in synthese cyclofosfamide
  Tert-butylhypochloriet
  Trimethylsilyltrifluormethaansulfonaat
~Formule:  
~ uit trimethylchloorsilaan
  n-Butylkalium
~ uit nBuLi
  Kalium-tert-butoxide
  n-Butyllithium
~ reactie met propyn, wolfraamhexachloride
  s-Butyllithium
  t-Butyllithium
  Pyrrolidine
  Dimethylaceetamide
~ Formule:  
~ IUPAC: N,N-dimethylaceetamide
~ Ook wel: DMA
  Morfoline
ook wel: di-ethyleen imidoxide, tetrahydro-1,4-oxamine
  2-butanonoxime
  4-aminobutaanzuur
~ Ook wel: GABA, 4-aminoboterzuur
~ en benzodiazepine
  2-Amino-2-methylpropaanzuur
~ ook wel: 2-aminosiobutaanzuur, 2-methylalanine, α-aminosiobutaanzuur, α-methylalanine
  Homocysteïne
~ IUPAC: 2-amino-4-mercaptobutaanzuur
~ in Homocystinurie
  Threonine
~ IUPAC: 2-amino-3-hydroxybutaanzuur
~ in biosynthese nisine
  Thiomorfoline
  Trimethylsilylcyanide
~ uit trimethylchloorsilaan

C4H10Bewerken

Brutoformule Naam
  Butaan
  Methylpropaan
~ Ook wel: isobutaan
  Di-ethylaluminiumchloride
  Fe(η2-B6H10)(CO)4, zie boranen
  Cadmiumacetaatdihydraat
~ Formule:  
~ als cadmiumacetaat
  Di-ethylthiofosforylchloride
  Sarin
~ IUPAC: 2-(fluoro-methyl-phosphoryl)oxypropane
  Hydromagnesiet
~ Formule:  
  1-butanol
~ Ook wel: n-butanol
  2-butanol
~ Ook wel: s-butanol, sec-butanol
  2-methylpropan-1-ol
~ tot voor kort: 2-methyl-1-propanol
~ Ook wel: i-butanol, iso-butanol
  Di-ethylether
~ IUPAC: ethoxyethaan
~ Ook wel: ethyloxide, ethylether
~ in norvanol
  2-Methylpropan-2-ol
~ook wel: tert-butanol
  1,1-butaandiol
  1,2-butaandiol
  1,3-butaandiol
  1,4-butaandiol
~ Ook wel: butyleenglycol
  2,2-butaandiol
  2,3-butaandiol
  1-methoxy-2-propanol
  2-ethoxyethanol
~ giftigheid in vergelijking met 2-butoxyethanol
  1,1-dimethoxyethaan
~ Ook wel: dimethylacetaal, dimethylacetaal van aceetaldehyde
  1,2-dimethoxyethaan
~ als aprotisch oplosmiddel
~ in vergelijking met 2-methoxyethanol
  1,2,4-butaantriol
  Di-ethyleenglycol
ook wel: DEG, ethyleendiglycol, 2,2'-oxydi-ethanol, diglycol, dicol
~ in synthese van morfoline, 1,4-dioxaan
  Methylorthoformiaat
~ IUPAC: trimethoxymethaan
~ als ortho-ester
  Di-ethylsulfaat
~ Formule:  
  1-butaanthiol
~ International Chemical Safety Card: 0018
  2-methyl-2-propaanthiol
~ International Chemical Safety Card: 0019
  Di-ethyltrisulfide

C4H11Bewerken

Brutoformule Naam
  Di-ethylamine
  n-Butylamine
~ IUPAC: (1-aminobutaan)
~ als aminobutaan
  2-aminobutaan
~ Ook wel: sec-butylamine
~ als aminobutaan
  tert-Butylamine
~ IUPAC: (2-amino-2-methylpropaan)
~ als aminobutaan
  isobutylamine
~ IUPAC: (1-amino-2-methylpropaan)
~ als aminobutaan
  Isobutanolamine
  Di-ethanolamine
  Tromethamine ("tris")
  Metformine

C4HnBewerken

Brutoformule Naam
  kakodyloxide
~ als uitgangsstof voor kakodylzuur
  Tetramethylammoniumchloride
  1,3-butaandiamine
  putrescine
  2-(2-amino-ethylamino-)ethanol
  tetramethylorthosilicaat
  Lood(II)acetaat
  Tetramethyllood
  Tetramethylsilaan
  Di-ethyleentriamine
  Tetramethylammoniumhydroxide
  Tetramethylammoniumhydroxidepentahydraat

Zie ookBewerken