Hoofdmenu openen

Methylacrylaat

chemische verbinding

Methylacrylaat is een organische verbinding met als brutoformule C4H6O2. Het is een zeer ontvlambare en vluchtige kleurloze vloeistof met een scherpe geur. De stof wordt in de chemische sector gebruikt bij synthese van polyamidoamines.

Methylacrylaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van methylacrylaat
Structuurformule van methylacrylaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C4H6O2
IUPAC-naam methylpropenoaat
Andere namen methylacrylaat, methyl-2-propenoaat
Molmassa 86,04 g/mol
SMILES
C=CC(OC)=O
CAS-nummer 96-33-3
Beschrijving Kleurloze vloeistof met een scherpe geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkOntvlambaar
Gevaar
H-zinnen H225 - H332 - H312 - H302 - H319 - H335 - H315 - H317
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P243 - P280 - P303+P361+P353
EG-Index-nummer 607-034-00-0
VN-nummer 1919
LD50 (ratten) (oraal) 277 mg/kg
(intraperitoneaal) 325 mg/kg mg/kg
LD50 (konijnen) (huid) 1243 mg/kg mg/kg
Fysische eigenschappen
Dichtheid 0,956 g/cm³
Smeltpunt −76,5 °C
Kookpunt 80,5 °C
Vlampunt −3 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 468 °C
Dampdruk 9100 Pa
Oplosbaarheid in water 52 g/l
Goed oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof is extreem toxisch en kan uit zichzelf polymeriseren ten gevolge van verwarming, onder invloed van licht en bij contact met peroxiden. Ze reageert hevig met sterke zuren, sterke basen en sterk oxiderende stoffen, met kans op brand en ontploffing. Methylacrylaat is giftig voor waterorganismen en kan serieuze schade berokkenen aan het milieu.

Externe linksBewerken