Ter info : opmerkingen die u op deze overlegpagina plaatst, beantwoord ik hier. - mvg Tom 2 nov 2005 18:04:24 (CET)

Archief 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Bunsbeek / schoolstrijdBewerken

Dag, Tom!

Het is al vier jaar geleden toen jij mijn bijdrage over de schoolstrijd in Bunsbeek verwijderde "wegens niet encyclopedisch geschreven" en ook "wegens betrokkenheid in het conflict van de auteur". Ik ben zo vrij geweest om het onderwerp opnieuw te publiceren in aangepaste versie en wil mijn bijdrage hier verantwoorden, rekening houdend met uw opmerkingen van destijds...

Een verwijzing naar de “Bunsbeekse schoolstrijd” eind jaren 80 mag m.i. in de encyclopedische schets van het dorp op Wikipedia niet ontbreken. Het gaat hier niet zomaar om een “fait divers” maar wel degelijk om een tragisch conflict dat jaren aansleepte en dat heel het dorp intens beroerde. De geschiedenis van Bunsbeek is onvolledig als dit stuk verleden wordt verzwegen. De Bunsbeekse schoolstrijd oversteeg trouwens het lokale belang want werd een factor in het proces van de verdere democratisering van het Vlaams onderwijs in de tijd toen men nog zocht naar de inbedding van inspraak in schoolstructuren en de erkenning van ouders als participanten in het leerproces van hun kinderen.

Het begon met de aanstelling van pastoor Louis Vanderheyden, die zich volgens zijn tegenstanders gedroeg als de “laatste 19de eeuwse dorpspastoor van Vlaanderen”. Toen Vanderheyden even later ook werd aangesteld als hoofd van de inrichtende macht van de pas gefuseerde lagere scholen – de gemeentelijke jongensschool en de meisjesschool van de zusters van Huldenberg – ontpopte hij zich tot een ontoegankelijke potentaat. Hij had een bloedhekel aan elke vorm van inspraak en schafte daarom de erkende en goed functionerende oudervereniging af. “Lécole, c’est moi!”, zo vond hij. De ouders pikten dit niet. De wet garandeerde hun recht op vereniging. Zij wisten zich gesteund door de Nationale Confederatie van Ouderverenigingen, door de reglementeringen van het Katholiek Onderwijs en door de toenmalige staatssecretaris voor onderwijs, Pierre Chevalier.
Ondanks de druk van de publieke opinie, van het schoolpersoneel en van het bisdom, veranderde Vanderheyden zijn houding niet. Hij wees alle overleg en elke poging tot onderhandelen af. De school was en bleef van hem alleen. De spanningen bouwden op, het conflict bleef escaleren, jaar na jaar, in die mate dat het dorp in tweeën verdeeld geraakte. Er waren de “brave katholieken” die partij kozen voor de pastoor (veelal oudere autochtone families) en er waren de sympathisanten van de ouders (veelal jonge gezinnen). De ruzie ging van kwaad naar erger en bereikte een climax toen de oudervereniging voor de rechtbank aangeklaagd werd “wegens laster en eerroof”.
De onderzoeksrechter (R. Decoux) pakte de zaak meteen aan en gelastte een uitgebreid onderzoek. Zo werden alle bestuursleden van de oudervereniging ondervraagd maar ook alle personeelsleden van de school en allerhande getuigen, waaronder pastoor Vanderheyden. In het gerechtelijk dossier zitten 70 processen verbaal van deze verhoren, ook die van de bonzen van het Katholiek Onderwijs, vicaris J. Peeters en hoofdinspecteur pater M. Devriendt, die zich moesten verantwoorden voor de chaos rond “hun” school.
Op 10 februari 1990 werden de ouders door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven buiten vervolging gesteld: de klacht werd afgewezen. Vandaag heeft de school van Bunsbeek, na het overlijden van pastoor L. Vanderheyden (+ 2014), natuurlijk wel een erkende oudervereniging, helemaal volgens de wettelijke voorschriften en de bepalingen van de Vlaamse onderwijskoepels. Zo heeft de ouderraad een paritaire vertegenwoordiging in de schoolraad. Zonder slag of stoot is dat in Bunsbeek dus niet gegaan.
Het moge duidelijk zijn welk een impact alleen al de tientallen politieverhoren op het dorpsweefsel hebben gehad. Maandenlang werden de nieuwe ontwikkelingen rond de oudervereniging in alle middens becommentarieerd – in families, in cafés, in sportlokalen en in de pers. De schoolstrijd liet niemand onberoerd. Op den duur was er in elke familie wel iemand die voor verhoor naar het rijkswachtgebouw in Tienen geroepen was of iemand die een uitnodiging verwachtte of vreesde.
Vandaag is het stof gaan liggen maar de Bunsbeekse schoolstrijd heeft wel slachtoffers gemaakt. Twee onderwijzers (P. Arnauts en L. Tweepenninckx) werden wegens hun standpunt in het conflict tot ontslag gedwongen. Uit protest stuurden ouders hun kinderen (15 in totaal – toch wel veel voor een kleine dorpsschool) naar een andere school – een spijtige zaak voor het personeel want dat kostte een betrekking, maar ook voor de betrokken ouders want zij waren net degenen die het goed voorhadden met de dorpsschool en die zich in normale omstandigheden hadden dubbel geplooid voor de school van hun kinderen. Pastoor J. Savonet, geestelijke collega van L. Vanderheyden in Wever en ook lid van de Bunsbeekse inrichtende macht, koos openlijk partij voor de ouders en verbood pastoor Vanderheyden toegang tot zijn pastorij en tot de school van Wever, een wijkschool van Bunsbeek nochtans. Dit alles was natuurlijk niet bevorderlijk voor de integratie van de scholen van Wever en Bunsbeek maar creëerde een diepe kloof tussen de personeelsleden van beide scholen.
Het conflict had ook positieve gevolgen. Uit frustratie, omdat ze hun energie niet aan de school mochten besteden, begonnen de ouders toneel te spelen en daaruit is de toneelkring BOK ontstaan, een toneelvereniging die nog steeds hoge toppen scheert in het Hageland. Bijna gelijktijdig werd de minivoetbalvereniging BOK opgericht en even later ook het jeugdtoneel BOK. Bovendien zag de Bokkekrant het licht, een dorpsgazetje dat met zijn interviews en kritische artikels 15 jaar na elkaar (1986-2000) in alle Bunsbeekse brievenbussen werd besteld. Ook het JMT, het JeugdMuziekAtelier (nu Gemeentelijk Muziek- en TheaterAtelier), werd door Bunsbeekse ouders opgericht en 10 jaar lang met vrijwilligers gerund.
De Bunsbeekse schoolstrijd (1986-2000) is m.i. relevant genoeg om een melding op Wikpedia te verantwoorden. Je zal inderdaad moeilijk een inwoner van Bunsbeek vinden die indertijd geen “betrokken partij” was - ik was dat inderdaad ook - maar dit doet niets af aan de objectieve historische feitelijkheid en mag m.i. geen reden zijn om te doen alsof de strijd er nooit geweest is. Dat het hagiografische in memoriam over Louis Vanderheyden in 2014 geen melding maakte van de gebeurtenissen, kan natuurlijk geen argument zijn om de info op Wikipedia te weren.
Je vroeg naar extra bronnenmateriaal i.v.m. de Bunsbeekse schoolstrijd. Dat is er in overvloed. Laten we beginnen met verslagen en commentaren in de nationale pers:
 • Het Belang van Limburg: “Het grote verdriet van Bunsbeek” (krant van 10 april 1989)
 • Gazet van Antwoerpen: “NCOV en vicaris in clinch rond Bunsbeekse ouderkring” (krant van 10 april 1989)
 • Het Nieuwsblad: “Rel tussen ouderkring, pastoor en schoolhoofd in Bunsbeek” ((krant van 11 april 1989)
 • De Morgen: “Bunsbeek: pastoor vs. Ouderkomitee” ((krant van 12 april 1989)
 • Het Volk: “Ouders en schoolbestuur in de clinch in Bunsbeek” ((krant van 12 april 1989)
 • Het Laatste Nieuws: “Ouderkring in het verweer” ((krant van 13 april 1989)


Vooral echter het gerechtelijk dossier dat op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven wordt bewaard (notitienummer 52.99.260/89) bevat de interessantste stukken, o.a.
 • De beschikking van de raadkamer met motivatie voor de “Buitenvervolgingstelling na inverdenkingstelling burgerlijke partij” d.d. 23 februari 1990. Rechter J. Vranckx acht de betichtingen t.o.v. de oudervereniging ongegrond.
 • Pro Justitia d.d. 27 juni 1989: samenvattend verslag van het onderzoek door opperwachtmeester W. Slawisky en eerste wachtmeester N. Liebaers, leden van de B.O.B. (5 p.) t.a.v. onderzoeksrechter Decoux.
 • 76 processen verbaal van getuigenverklaringen tijdens de politieverhoren, waaronder die van Bunsbeekse ouders, van het schoolpersoneel, van dorpsbewoners, van de pastoors L. Vanderheyden (26 mei 1989) en J. Savonet (26 mei 1989), van bisschoppelijk vicaris J. Peeters (12 juni 1989) en diocesaan hoofdinspecteur M. Devriendt (14 juni 1989).


Ik zal hier zeker later nog eens naar kijken en de nodige edits maken indien nodig. Ik zie dat er nog steeds geen verifieerbare of makkelijk verifieerbare bronnen bij uw wijzigingen staan. Misschien bent u er zich niet van bewust, maar bijdragen op overleg horen ondertekend te worden op Wikipedia. Dat is zo een geplogenheid hier. mvg Tom (overleg) 31 jan 2019 10:23 (CET)

Zandig Vlaanderen en Vlaamse ZandleemstreekBewerken

Best Tfa1964, Ik kwam toevallig de artikelen Zandig Vlaanderen en Vlaamse Zandleemstreek, die door jou gestart zijn, tegen. Je geeft keurig aan waar deze gebieden liggen, maar als lezer blijf ik met de vraag zitten waaróm dit gebied zo heet. Misschien zou jij, met jouw kennis van deze gebieden, daar nog iets over willen schrijven? Alvast bedankt, RonnieV (overleg) 30 jan 2019 10:42 (CET)

Doe ik graag! mvg Tom (overleg) 30 jan 2019 14:25 (CET)
Gezien, dank je voor deze mooie uitbreidingen! Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jan 2019 11:11 (CET)

Catherine de ZegherBewerken

Beste Tfa1964, bij het controleren van nieuwe artikelen kwam ik Catherine de Zegher tegen, hoofdzakelijk van jouw hand. Ik heb een vraagje over haar nationaliteit, aangezien daarover in het artikel tegenstrijdige beweringen worden gedaan:

 • het intro vermeldt dat ze Belgisch kunsthistorica is
 • de categorie geeft aan dat ze Nederlands kunsthistorica is

Dat lijkt me niet gelijktijdig juist. Zou je er nog even naar kunnen kijken?

Met vriendelijke groet, Den Hieperboree (overleg) 26 feb 2019 20:35 (CET).

Goeie vraag. Voor zover ik weet en kon nagaan: in Nederland geboren maar in Vlaanderen opgegroeid en haar carrière gestart in Vlaanderen. mvg Tom (overleg) 28 feb 2019 22:02 (CET)

ContactBewerken

Beste Tfa1964,

graag zou ik via email met je in contact willen komen, echter je hebt je Wikimail uit staan. Zou je mij een email kunnen sturen op mike wikimedia.nl.

Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 10 jun 2019 10:11 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 03:00 (CEST)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste Tfa1964,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:08 (CEST)

Beoordelingsnominatie Paratum CorBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Paratum Cor dat is genomineerd door Floortje Désirée.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190911#Paratum Cor en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 12 sep 2019 00:56 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 21:07 (CEST)

Beoordelingsnominatie DielegemBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Dielegem dat is genomineerd door Paul Brussel.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191001#Dielegem en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 2 okt 2019 00:56 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 4 okt 2019 18:58 (CEST)

Sint-Amandskerk (Strombeek-Bever)Bewerken

Geachte Heer, Mevrouw,

Vriendelijk dank voor uw werk en bijdragen.

Ik heb enkele details toegevoegd, maar ook een zin verwijderd. In de betrokken zin was er sprake van een orgel geconstrueerd in het jaar 137. Dit bouwjaar lijkt me niet realistisch en vermoedelijk betreft het een tikfout.

Met de meeste hoogachting.

IDD5000 (overleg)

Dat was inderdaad een tikfout en moest 1837 zijn. Ik heb het ondertussen verbeterd. mvg Tom (overleg) 6 okt 2019 18:33 (CEST)

Edouard-Jean EmpainBewerken

Beste Tom, U hebt een aantal keren de vraag naar een 'bron' toegevoegd op bovengemeld artikel. Ik begrijp u wel, hoewel ik er toch niet helemaal mee akkoord ben. Een encyclopedisch artikel is geen historische studie. Van deze laatste heb ik er vele geschreven en dan zorg ik er ook voor dat iedere affirmatie in een voetnota wordt gerechtvaardigd. In een encyclopedie is dat iets anders en zouden er, in het artikel zoals dit, wel honderd referenties mogen verwacht worden, praktisch na iedere zin. Ik zie zo bvb. op de Engelse Wikipedia aanzienlijke hoeveelheden voetnoten, vaak een beetje dom omdat ze verwijzen naar kantenartikels, die hoe dan ook moeilijk consulteerbaar zijn. Een encyclopedisch artikel, dat is iets anders. Neem om het even welke encyclopedie op papier en u zal er alleen maar verwijzing naar literatuur onderaan aantreffen, maar geen voetnoten. Het artikel Edouard-Jean Empain, zoals de artikels over de andere familieleden, is hoofdzakelijk gebaseerd op het destijds zeer gelezen boek van Yvon Toussaint, de hoofdredacteur van het dagblad Le Soir, die als ernstig en gezaghebbend wordt beschouwd. Het is na nverschijnnen nooit tegengesproken, ook niet door de belanghebbenden. Ik heb dit dan ook als eerste voetnoot vermeld, en ben zo vrij geweest de overige vragen naar 'bronnen' te verwijderen. Hopelijk kan u het daar mee eens zijn. Met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 7 okt 2019 10:26 (CEST)

Neen, ik heb zo mijn twijfels bij deze aanpak. Misschien een opportuniteit om een artikel over Yvon Toussaint aan te maken? Ik kan me overigens wel voorstellen dat zijn boek 'destijds zeer gelezen' werd. mvg Tom (overleg) 24 dec 2019 14:39 (CET)

Catherine de ZegherBewerken

Hallo, ik zag dat je een aantal stukken verwijderd had op de pagina van Catherine de Zegher. Ik heb deze er terug bijgezet + de bron. Het is best om zoiets eerst zelf te checken. Als je alles moet verwijderen dat geen bron heeft op de Nederlandstalige wiki schiet er niks meer van over want 80% is zonder bron! Jammer genoeg wordt bronvermelding zelden gedaan op de Nederlandstalige wiki dus liefst niet direct verwijderen zonder eerst even te checken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_ZegherGarnhami (overleg) 21 dec 2019 15:37 (CET)

Dag Garnhami, mooi dat u uw bron toegevoegd hebt, ook al is dat geen primaire bron en weten we nog niet wat die diverse prijzen zijn. De Nederlandstalige wikipedia heeft inderdaad veel te weinig referenties en bronvermeldingen. Daarom voeg ik af en toe een vraag naar bronvermelding toe daar waar me iets onjuist lijkt, te weinig specifiek of te POV. De tekst zonder bronvermelding werd niet direct verwijderd: de vraag stond er al meer dan 6 maanden. mvg Tom (overleg) 22 dec 2019 08:59 (CET)
Hallo Tfa1964, ik begrijp niet goed wat je bedoelt met "ook al is dat geen primaire bron" => ik dacht net dat wikipedia liever geen primaire bronnen wou? Er zijn nog wel wat bronnen die de claims ondersteunen hoor, maar ik dacht dat 1 wel voldoende was. Garnhami (overleg) 22 dec 2019 17:15 (CET)
Ik veronderstel dat Wikipedia niet wil dat er verwezen wordt naar een bron waar iemand voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid iets of een of andere stelling aanneemt. Ik ben echter niet zo thuis in al de regeltjes van Wikipedia. Ik ben maar een gewone enthoesiaste wikipediaan die regelmatig wat bijdragen levert. Wat ik bedoel is dat er nu geen referentie is naar de webpagina van de Internationale Vereniging van Kunstcritici of de Association of Art Museum Curators waar de prijzen vermeld staan en de lijst van welke persoon die in welk jaar ontving. Zoals het er nu staat kan het even goed een medewerker van de kunsthistorica zijn die een tekstje heeft doorgestuurd naar Rudy Tollenaere, die dat welwillend in Het Nieuwsblad heeft laten publiceren. mvg Tom (overleg) 24 dec 2019 14:29 (CET)
Hallo Tfa1964, aha, ok, ik zie je punt. Ik heb het deels opgelost: ik heb 1 originele bron kunnen vinden en in het artikel toegevoegd. Voor de AICA award is er helaas (voor zover ik kon vinden) geen originele bron. Ik hoop dat het nu iets beter is. Garnhami (overleg) 24 dec 2019 14:55 (CET)

Ne personenBewerken

Hallo, rare vraag misschien, maar wat zijn NE personen? (ik ben niet zo mee met het continue gebruik van afkortingen). Ik zag dat je bij Marie Verhulst de naam van de moeder terug had gezet (terecht volgens mij) en verwees naar NE personen.Garnhami (overleg) 24 dec 2019 16:54 (CET)

NE is wikipediaans voor "Niet Encyclopedisch". mvg Tom (overleg) 24 dec 2019 16:56 (CET)
Ok, bedankt! Lijkt me wel een nogal moeilijk criterium want hoe bepaal je dat? Ik zie hier soms wikipedia artikels van nobele onbekenden...Garnhami (overleg) 24 dec 2019 20:58 (CET)

Jubileumster 15 jaarBewerken

Dik verdiend en collegiale groeten, Klaas `Z4␟` V:  15 jan 2020 16:59 (CET)
Hartelijk dank Klaas! mvg Tom (overleg) 16 jan 2020 21:19 (CET)

HoekcontactlagerBewerken

Hoi, ik zie dat je Tonlager hebt geschreven. Onlangs is Hoekcontactlager aangemaakt, en dat gaat over alles behalve het onderwerp. De tekst blijkt een samenraapsel te zijn van andere artikelen. Kortom: we hebben er niks aan, en het is genomineerd om te verwijderen. Zou/wil/kan jij eens kijken naar dit artikel? En er hopelijk iets van maken? Ik heb zelf de ballen verstand van dit soort onderwerpen dus ik waag me er niet aan. Thieu1972 (overleg) 21 feb 2020 13:35 (CET)

HeiligverklaringBewerken

Dag Tfa1964, ik zag dat jij drieënhalf jaar geleden om een bron vroeg inzake de kosten van een heiligverklaring, en terecht lijkt me. Zullen we het bedrag maar gewoon helemaal weghalen? Groet, Vinvlugt (overleg) 21 feb 2020 14:20 (CET)

Jazeker. Zorg ik voor. mvg Tom (overleg) 23 feb 2020 14:55 (CET)
Dank! Vinvlugt (overleg) 25 feb 2020 09:17 (CET)

WP:AVBewerken

Dag Tfa1964, voor het geval je het gemist hebt: ik heb bij je verzoek een vraag gesteld over de achterliggende reden. Ik verplaats liever geen artikelen zonder te weten waarom het een verbetering is. Mvg, Encycloon (overleg) 29 feb 2020 16:19 (CET)

Dag Encycloon, ik kan niet nagaan waarnaar je verwijst, maar waarschijnlijk is het ook niet van zo'n groot belang. mvg Tom (overleg) 28 mei 2020 22:53 (CEST)
O, maar dit is ook al afgehandeld (zie hier). Groet, Encycloon (overleg) 28 mei 2020 22:57 (CEST)

vraag over wikipediapaginaBewerken

Beste

Ik had een vraag over een wikipediapagina. Zou je me hiervoor rechtstreeks kunnen mailen op keppensmarc skynet.be.

Heel hartelijk dank en vriendelijke groet Marc – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.136.7.118 (overleg · bijdragen) 22 mei 2020 23:30‎ (CEST)

Kan u aangeven over welke wikipediapagina het gaat? mvg Tom (overleg) 10 jul 2020 17:05 (CEST)

vraag over wikipediapaginaBewerken

Beste, mag ik zo vrij zijn mijn vraag van een tijdje geleden even in herinnering te brengen? Om welke wijze kan ik u contacteren? Veel dank voor een reactie.


Etymologie van MonoplacophoraBewerken

Beste Tfa1964, ik heb ongeveer een jaar geleden een bronverzoek geplaatst voor de etymologie van Monoplacophora (u had zelf de etymologie geplaatst in 2007). Zou u er nog naar kunnen kijken? Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Wimpus (overleg) 12 jul 2020 13:25 (CEST)

Ik zal mijn best doen. mvg Tom (overleg) 13 jul 2020 22:17 (CEST)
Ik heb een bronvermelding toegevoegd. Het moest inderdaad pherein zijn. mvg Tom (overleg) 13 jul 2020 23:43 (CEST)
Heel erg bedankt! Deze bouwstenen zijn een stuk aannemelijker. Hier ziet u bijvoorbeeld weer een bron met phorein (φορεῖν) en hier weer een met phora (φορά). De laatste twee kloppen niet en ze geven verkeerde vertalingen van het Oudgrieks.
Waar ik rekening mee hield, was dat u de etymologisch beschrijving van de oorspronkelijke auteur(s) had gebruikt (diegene dus die de term 'Monoplacophora' hadden bedacht) en dat de fout gewoon daar zat. Dan moet je die foute etymologie gewoon laten staan en ondersteunen met de oorspronkelijke bron en vervolgens met een andere bron aangeven wat wel de woorden in het Oudgrieks zijn. Maar als ik het goed begrijp was dat dus niet zo? Wimpus (overleg) 14 jul 2020 00:04 (CEST)zz

HuwelijkspartnerBewerken

Ik heb het door jou gestarte lemma Huwelijkspartner voorgedragen voor een TBP-nominatie. De reden kan je hier vinden. Daar is de komende 14 dagen ook gelegenheid om commentaar over de nominatie achter te laten. HT (overleg) 3 dec 2020 21:26 (CET)

Ainsi soit-il. mvg Tom (overleg) 4 dec 2020 20:50 (CET)

Humbeekse LijnvissersBewerken

Hallo Tfa1964, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Humbeekse Lijnvissers. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia. Fred (overleg) 21 mrt 2021 22:56 (CET)

DictatuurBewerken

Hoewel ik eigenlijk niet echt akkoord ben met uw vorige aanpassing van totalitaire dictators in het artikel Dictatuur - er zou dan een perceptie kunnen ontstaan dat die landen in hun hele bestaan totalitair waren, terwijl dat dit niet het geval is - heb ik toch een compromis proberen te maken. Noord-Korea en Nazi-Duitsland heb ik gelaten zoals het nu is, omdat ze in hun hele bestaan geen andere regeringsvorm hebben meegemaakt. De Volksrepubliek China was enkel onder Mao Zedong totalitair, omdat na zijn dood de Chinese overheid de economie hervormde, zodat die niet langer volledig onder staatscontrole is (waardoor het criterium van een volledig staatsgeleide economie dat nodig is voor een totalitair stelsel vervalt). En de Sovjet-Unie was enkel onder Jozef Stalin totalitair, na de destalinisatie was er ook in de Sovjet-Unie geen sprake meer van totalitarisme (de bevolking werd niet meer volledig gecontroleerd door de geheime politie) en al helemaal niet onder Gorbatsjov (die met de glasnost en perestroika niet alleen de economie, maar ook de vrijheid van meningsuiting hervormde). Groeten, Wilfried De Vriese (overleg) 26 mrt 2021 16:21 (CET)

StutthofBewerken

Ik zag daarnet dat jij van Stutthof een doorverwijspagina hebt gemaakt. Ik heb inmiddels Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog aangepast, maar er zijn nog steeds enige tientallen (op dit moment 41) pagina's die linken naar de doorverwijspagina. Kun je dit nog even rechtzetten, liefst spoedig? The Banner Overleg 9 mei 2021 20:11 (CEST)

Basiliek van Oostakker-LourdesBewerken

Ik vraag me af of het nuttig is ook te vermelden dat de basiliek niet door de Broeders van Glorieux, maar door de jezuïetenorde (band met het Sint-Barbaracollege waar ik leerling was in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw) wordt "bestuurd"... tenminste in mijn jeugd (en ik ben nu 64!)... mogelijk nu niet meer vanwege de verdere leegloop en de herbestemming van kerken, verre van alleen in het Gentse. Je merkt het: ik volg het niet op, ik heb de indruk jij nog wel. Dartelaar (overleg) 3 jun 2021 15:36 (CEST)

Abdijhoeve 't HooghofBewerken

Beste Tfa1964, dank je wel voor het aanmaken van het artikel over de abdijhoeve 't Hooghof. Ik had het item over de hoeve op de website Inventaris Onroerend Erfgoed als bron toegevoegd omdat ik het als bron gebruikt voor de informatie rond de vaststelling als bouwkundig erfgoed. Je maakte er een externe link van, maar het is nu weer een bron. Gelieve zo te laten staan.

Je hebt zelf een andere bron opgegeven namelijk de website van de Zellik Riding Club. De link verwijst echter naar de homepage van de website. Daar kan ik niets vinden over de aankoop in 2020. Op welke pagina van die site is de informatie wel te vinden? hiro the club is open 31 aug 2021 22:03 (CEST)

Dag Hiro, ik zal die bronvermelding zeker zo laten. De informatie over de aankoop staat ter plaatse op een zeer recent informatiebord. mvg Tom (overleg) 31 aug 2021 22:07 (CEST)
Dan kun je de bron beter aanpassen. Nu lijkt het namelijk alsof de informatie afkomstig is van de website van de club. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan 'Informatiebord locatie Zellik Riding Club'. hiro the club is open 31 aug 2021 22:43 (CEST)

Beoordeling Andy WaeyaertBewerken

Hoi Tfa1964. Ik heb het artikel Andy Waeyaert, die je ooit heb aangemaakt, voorgedragen ter beoordeling van de gemeenschap. Dit omdat omdat mijn inziens de persoon niet encyclopedisch genoeg is op zichzelf. Zie voor verder informatie; Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20210926#Andy_Waeyaert. De nominatie is niet persoonlijk bedoeld. Gegroet DagneyGirl (overleg) 26 sep 2021 10:36 (CEST)

DP'sBewerken

Ik merkte dat je aan een doorverwijspagina heel wat wikilinks plaatste. Op lemma's acht de gemeenschap dit wenselijk op dp acht de gemeenschap dit onwenselijk. Daardoor staat dit ook beschreven in deze richtlijn. Daarom heb ik je bewerking terug gezet. Bedankt wel om de fout te verbeteren. Die heb ik wel laten staan want dat was terecht een verbetering. Soms ga ik zelf ook niet akkoord met dit besluit. Het kan besproken worden in het redactiecafe of via peiling of stemming aangepast. Tot zolang blijft het een onwenselijke wijziging. Sorry. Groet Vdkdaan (Gif mo sjette) 15 dec 2021 21:47 (CET)