Inwendig product

Meetkundige betekenis voor het geval van een scherpe hoek: inwendig product A.B = lengte van B × lengte van projectie van A op B

Het inwendig product (ook wel inproduct of scalair product genoemd) van twee vectoren is een scalair (dus het levert een getal op). Het is een begrip uit de lineaire algebra, maar ook in andere takken van de wiskunde wordt hier veel gebruik van gemaakt. De bekendste vorm komt uit de euclidische meetkunde en is voor de vectoren en gedefinieerd als:

waarin de hoek tussen de vectoren is en en respectievelijk de normen van de vectoren en zijn.

Men noteert het inproduct ook als:

Voor de bovenstaande definitie is het nodig de hoek tussen de beide vectoren te kennen, of meer nog dat in de gebruikte meetkunde al een begrip hoek bestaat.

Als de vectoren en elementen zijn van de , de -dimensionale vectorruimte over de reële getallen, en:

en

dan kan het inwendig product vastgelegd worden als:

Deze vorm van het inwendig product heet het standaardinproduct; het is de gebruikelijke vorm van inwendig product in een euclidische ruimte.

Daarna kan dan de hoek tussen de beide vectoren gedefinieerd worden met behulp van dit inproduct en de norm van de vectoren.

EigenschappenBewerken

 • De vectoren   en   staan loodrecht op elkaar, dan en slechts dan als hun inproduct gelijk is aan 0.
 • Het inwendig product van vectoren uit een reële vectorruimte is commutatief:  

Het begrip inwendig product is ook gegeneraliseerd. Daarbij spreekt men naar analogie van het bovenstaande van "loodrecht" of "orthogonaal" als het inproduct gelijk is aan 0. Het gegeneraliseerde inproduct is echter niet meer noodzakelijk commutatief.

Algemene definitieBewerken

Een inwendig product, ook inproduct of scalair product genoemd, op een reële vectorruimte   is een positief definiete symmetrische bilineaire vorm  . Dat wil zeggen dat voor   en   aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

 1. bilineariteit:
  •  
  •  
  •  
 2. symmetrisch:  
 3. positief definiet:   voor alle   en  

Een inwendig product of inproduct op een complexe vectorruimte   is een hermitische positief definiete sesquilineaire vorm  . Dat wil zeggen dat voor   en   aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

 1. sesquilineair:
  •  
  •  
  •  
 2. hermitisch:  
 3. positief definiet:   voor  

Hier is   de complex geconjugeerde van  .

Een vectorruimte met inwendig product is een inwendig-productruimte.

Eindigdimensionale gevalBewerken

In   is de algemene vorm van een inwendig product

 

waarin   een positief-definiete matrix is. Omdat iedere positief-definiete matrix geschreven kan worden als   met   een inverteerbare matrix, en omgekeerd voor een willekeurige inverteerbare matrix   de matrix   positief definiet is, geldt ook:

 

De matrix   is voor een gegeven   niet uniek bepaald, want de matrix   met   een orthogonale matrix geeft dezelfde  .

Er geldt dus ook:

  met de gewone norm.

VoorbeeldenBewerken

De volgende bewerkingen zijn inwendige producten:

 • in  :
 
waarin   een vector van positieve gewichtsfactoren is;
 • in  :
 
waarin   staat voor de complex geconjugeerde van de getransponeerde van een vector (de hermitisch toegevoegde);
 • in een vectorruimte van reëel- of complexwaardige integreerbare functies:
 
 ,
waarbij   staat voor de complex geconjugeerde van  .
Afhankelijk van de keuze van de vectorruimte van functies, is het positief definiete karakter van dit inproduct niet altijd gegarandeerd; soms moeten equivalentieklassen beschouwd worden van functies die bijna overal aan elkaar gelijk zijn - zie ook Lp-ruimte
 

NormBewerken

Bij een inproduct op een willekeurige reële of complexe vectorruimte hoort op natuurlijke wijze een norm

 

Een genormeerde vectorruimte waarvan de norm op dergelijke wijze afkomstig is van een inproduct, heet een prehilbertruimte, omdat haar metrische vervollediging een hilbertruimte is.

Het inproduct kan steeds uit de norm worden gereconstrueerd. In een reële prehilbertruimte geldt:

 

of

 

en ook

 

In een complexe prehilbertruimte daarentegen geldt:

 

Eindigdimensionale gevalBewerken

In   bepaalt een willekeurig inwendig product een norm met de formule

 

met   een inverteerbare matrix (zie ook boven).

In   zijn er overigens ook nog andere normen, zoals

 

voor andere reële waarden van  .

HoekBewerken

De ongelijkheid van Cauchy-Schwarz begrenst het inproduct van twee willekeurige vectoren door het product van hun normen:

 

De hoek   tussen   en   wordt gegeven door

 

De ongelijkheid van Cauchy-Schwarz garandeert dat het reële deel van het rechterlid tussen −1 en 1 ligt.

Equivalentie van de beide definitiesBewerken

 
Afbeelding horend bij bewijs.

In twee dimensies laat het volgende bewijs zien dat beide definities equivalent zijn. Het bewijs kan heel gemakkelijk doorgetrokken worden naar drie dimensies. Stel gegeven twee vectoren   en   in het vlak. Te bewijzen:

 

Voor de lengte   van het blauwe lijnstuk in de figuur geldt volgens de stelling van Pythagoras:

 

Anderzijds volgt uit de cosinusregel:

 

Gelijkstellen van de beide uitdrukkingen levert:

 

waaruit volgt:

 

Equivalentie van de beide definities door rotatie ten opzichte van het referentieassenstelselBewerken

Indien we bèta als hoek tussen vector v en de horizontale as in beschouwing nemen en gebruik maken van de Hoeksom- en hoekverschil-identiteiten:

 
 
 
 

Waaruit ook volgt dat:

  
 

En bijgevolg equivalent is aan:

 

Merk ook op dat deze formule aan rechterzijde niet afhankelijk is van de hoek bèta ten opzichte van het orthogonale referentieassenstelsel, noch van de oorsprong van dit assenstelsel en aan linkerzijde wel van de oorsprong van het assenstelsel.

Dus ook al zouden we ons referentieassenstelsel over een willekeurige hoek (bèta) draaien, dan blijft het inwendig product even groot:

 

'Vrije' vectoren hebben slechts een 'grootte' (En.: 'scalar') en een 'richting' (eventel een 'zin'), en geen bepaald aangrijpingspunt (in tegenstelling tot 'gebonden' vectoren), vandaar dat we ze steeds naar de oorsprong van het orthogonaal assenstelsel kunnen verplaatsen.

Bij een verplaatsing van de oorsprong van het orthogonale assenstelsel zou deze formule immers niet gelden.

Bovendien maakt het niet uit of je de grootte van de ene vector via de hoek alpha projecteert op de andere vector of omgekeerd:

 
  (Gezien:  )

Om dan vervolgens hun groottes met elkaar te vermenigvuldigen om het inwendig product te bekomen:

 
 

Wat maakt dat deze bewerking commutatief is in een reële vectorruimte:

 

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken