Forests Now Declaration

De Forests Now Declaration (Engels voor "Wouden Nu"-verklaring) is een verklaring die oproept tot de invoering van een aantal nieuwe, marktgebaseerde mechanismen om de regenwouden te beschermen. De Verklaring is opgesteld door het Global Canopy Programme (Programma voor een Wereldwijde Overkapping) en is reeds door meer dan 200 ngo's, bedrijfsleiders, wetenschappers en natuurbeschermers onderschreven. Ze is in het leven geroepen toen de LULUCF-emissierechten[1] uit het Clean Development Mechanism voor de Eerste Periode van Toezegging van het Kyotoprotocol geschrapt werden, hoewel de betrokken gebieden 18-25% van alle uitstoot uitmaken.[2]

RedeneringBewerken

De ontbossing zal gedurende de komende vijf jaren meer koolstofdioxide in de atmosfeer pompen dan alle vliegtuigen samen, sinds de tijd van de gebroeders Wright op zijn minst tot 2025.[3] Toch worden de cijfers in verband met de verminderde ontbossing geweerd uit het Clean Development Mechanism voor de eerste periode van toezegging van het Kyotoprotocol, waardoor dicht beboste landen geen enkele aansporing krijgen om hun ontbossingscijfers naar beneden te halen. De Forests Now Declaration tracht nieuwe, marktgebaseerde mechanismen in te stellen, teneinde de ecosystemen te bewaren, waarmee de wouden een grote bijdrage leveren aan de bewaring van de biodiversiteit, de daling van de uitstoot van koolstofdioxide en de zowel wereldwijde als plaatselijke hydrologische en minerale kringlopen.

VoorschriftenBewerken

De Verklaring stelt 6 veranderingen voor aan de bestaande omkadering voor emissiehandel:

  • Ervoor zorgen dat de emissierechten voor de verminderd uitstoot door ontbossing en degradatie (REDD) en de bescherming van bestaande wouden in alle nationale en internationale markten opgenomen worden, in het bijzonder in diegene die opgericht zin door de UN Framework Convention on Climate Change.
  • De regelgeving rond emissiehandel - en daarbij rond het CDM vereenvoudigen en uitbreiden, om herbebossing, bebossing en duurzaam bosbeheer aan te moedigen.
  • Emissierechten in verband met regenwoud en landgebruik aan het Schema voor Emissiehandel van de Europese Unie toevoegen, terwijl men sterke aanmoedigingen om industriële emissies terug te brengen blijft behouden.
  • Vroege actie en nieuwe marktmechanismen aanmoedigen, die de waarde van emissierechten en de diensten van bosecosystemen erkennen, en aangepaste, vrijwillige richtlijen voor emissiehandel steunen.
  • Bijstand voorzien voor ontwikkelingslanden, zodat ook zij de capaciteit ontwikkelen om ten volle deel te nemen aan de emissiehandel, en om de diensten die de ecosystemen van hun wouden leveren te evalueren.
  • Het duurzame gebruik van gedegradeerd land en ecosystemen stimuleren, en stimulansen die bosvernietiging aanmoedigen wegnemen.

OndertekenaarsBewerken

Meer dan 200 individuen en organisaties hebben de Verklaring reeds ondertekend, onder wie:

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken

  1. Definitie UNFCCC
  2. 1 Stern N. (2006). The Stern Review on the economics of Climate Change. Cambridge University Press.
  3. "Forests First in the Fight Against Climate Change" Global Canopy Programme, 2007
  4. News story – TFT endorses the Forests Now Declaration
Algemeen:Bebossing · Beheerbranden · Beurtjaar · Biomassa · Bladerdak · Blessen · Boom · Boomholte · Boomlaag · Bos · Bosbeheer · Bosbeheer gericht op biodiversiteit · Bosbouw · Bosgrond · Bosrand · Boswachter · Duurzaamheid · Exoot · Forsthaus · Gemengd bos · Hars · Hellingbos · Herbebossing · Herstelbeheer · Inheems · Inoculatie · Interceptie · Invasieve soort · Jacht · Kapvlakte · Kroon · Kruidlaag · Laan · Loofbos · Mastjaar · Monocultuur · Naaldbos · Natuurbeheersmaatregelen · Natuurlijke verjonging · Nulbeheer · Oerbos · Ondergroei · Ontsluiting · Open plek · Opslag · Opstand · Plantverband · Rabat · Remote sensing · Restauratie · Secundair bos · Sociale bosbouw · Strooisellaag · Struik · Struiklaag · Struweel · Takkenwal · Vegetatielaag · Vernatting · Wildwal · Worteldruk
Bosfuncties:Agroforestry · Bio-energie · Bodembescherming door bos · Bosbijproducten · Bosreservaat · Cultuurhistorie in bossen · Dorpsbos · Ecosysteemdienst · Geïntegreerd bosbeheer · Geriefbos · Griend · Habitat · Harswinning · Houtindustrie · Jachtbos · Klimaatbos · Klimbos · Landgoed · Luchtzuivering · Militair oefenterrein · Nationaal park · Papierindustrie · Pestbosje · Productiebos · Recreatief medegebruik · Schermbos · Speelnatuur · Spiritueel bos · Sprokkelen · Sterrenbos · Tiny Forest · Voedselbos · Waterbergingsgebied · Waterzuivering · Waterwingebied
Kapvormen:Dunning · Femelslag · Hakhout · Hakken en branden · Hooghout · Kaalslag · Knotten · Middelhout · Ontbossing · Plenterslag · Schermslag · Spaartelgenbos · Strubben · Zoomslag
Werktuigen:Aanwasboor · Bijl · Blusvliegtuig · Boomzaag · Bosmaaier · Dendrometer · Dissel · Drone · Forwarder · Grondwatermeter · Guts · Hagelgeweer · Harvester · Hiep · Hoogwerker · Kapmes · Keerhaak · Kettingzaag · Loep · Mallejan · Markeerspuitbus · Meetklem · Meetlint · Relascoop · Stobbenfrees · Stokzaag · Takkenschaar · Takkenzaag · Tractor · Verrekijker · Versnipperaar
Bomenzorg:Afleggen · Biologische bestrijding · Bodembedekking · Bodemverbeteraar · Bodemvervuiling · Boombeschermer · Boomchirurgie · Boompaal · Boomteelt · Boomverzorging · Bosplantsoen · Bosverpleging · Brandgang · Enten · Fytopathologie · Kandelaberen · Kandelaren · Kieming · Omslagpunt · Onkruidbestrijding · Plaaginsect · Plantenveredeling · Plantenziekte · Plantkanker · Resistentie · Schorsbrand · Snoeien · Stekken · Toekomstboom · Vergrassing · Verruiging · VTA · Waterlot · Wildschade · Windworp · Witrot · Zaadproductie en zaadteelt · Zure regen
Houtkennis:Afvalhout · Bast · Brandhout · Cambium · Dendrochronologie · Draad · Drukbreuk · Fineer · Groeiring · Handel in tropisch hout in Nederland · Hout · Houtbewerking · Houteigenschappen · Houthakker · Houtige plant · Houtrotschimmels · Houtskool · Houtsoort · Houtstraal · Houtvat · Houtverduurzaming · Houtvester · IJzerhout · Kernhout · Kwast · Lignine · Loofhout · Multiplex · Naaldhout · Nerf · OSB · Reactiehout · Rijshout · Schors · Sclerenchym · Spaanplaat · Spiegel · Spinthout · Stam · Stoof · Tak · Vlotterij · Waaibomenhout · Warrelknoest · Werken · Xyleem
Numeriek:Bedekkingsgraad · Biologische risicoklasse · Bodemtemperatuur · Bladoppervlakte-index · CEC · Diameter op borsthoogte · Duurzaamheidsklasse · Grondvlak · Grondwatertrap · Hectare · Kiemenergie · Kroonsluiting · Monnin-hardheid · Mortaliteit · pH · Populatiedichtheid · Populatiegrootte · Plantafstand · Relatieve luchtvochtigheid · Saliniteit · Schaal van Beaufort · Shannon-index · Stamtal · Stijghoogte · Stenoeciteit · Temperatuur · Tolerantie · Trofiegraad · Veldcapaciteit · Verlichtingssterkte · Verwelkingspunt · Volkomenheidsgraad
Organistaties:Bomenstichting · BOS+ · Bosgroep · Bosschap · Centrum Hout · FSC · INBO · ITTO · IUCN · KNBV · LandschappenNL · Natuurmonumenten · Natuurpunt · Natuurvereniging · NDV · PEFC · Probos · Pro Silva · Staatsbosbeheer · Stichting Het Kronendak · Stichting Kritisch Bosbeheer · Stichting Trésor · VBNE · Vereniging Tropische Bossen · Voedselbosbouw Nederland · WBE
Juristiek:ANB · Bosbescherming · Bosdecreet · Bosperceel · Boswet · Boswetboek · Certificaat duurzaam bosbeheer · Forests Now Declaration · ITTA 1983 · ITTA 1994 · Jachtdecreet · Jachtrecht · Jachtseizoen · LNV · Natura 2000 · Natuurbehoudswet · Natuurdecreet · Natuurcompensatie · Natuurschoonwet · Pootrecht · Rode lijst · Wet natuurbescherming · Vogel- en Habitatrichtlijn
Ecologie:Biodiversiteit · Boomgrens · Bosfauna in Nederland · Bosflora · Broekbos · Concurrentie · Doelsoort · Dominantie · Dood hout · Ecologie · Epifyt · Fanerofyt · Galerijbos · Krummholz · Mantel · Microklimaat · Mozaïekcyclusconcept · Natuurwaarde · Ooibos · PNV · Regenwoud · Schaduwtolerantie · Standplaatsfactor · Successie · Transpiratie · Verbossing · Zaadbank · Zoom
Educatie:Agricultural and Forest Meteorology · Agroforestry Systems · Arboretum · Heembos · Nationale Boomfeestdag · Natuurgids · Natuurleerpad · Opleiding bos- en natuurbeheer · Pinetum
Lijsten:Landelijk Register van Monumentale Bomen · Lijst van arboreta · Lijst van boomsoorten in Nederland · Lijst van bosbouwkundigen · Lijst van bosgemeenschappen in Nederland · Lijst van hardhoutsoorten · Lijst van houtsoorten · Lijst van inheemse bomen en struiken in de Lage Landen · Lijst van landen naar bosareaal · Rassenlijst Bomen