Populatiegrootte

De populatiegrootte van een populatie van een soort is het aantal individuen van die soort die zich bevinden in het onderzochte gebied.

Een populatie is de groep organismen van dezelfde soort die zich (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten. Wanneer men spreekt over de "wereldpopulatie" van een soort, worden daaronder alle individuen wereldwijd van alle populaties van die soort gerekend.

Variatie in populatiedichtheidBewerken

De populatiegrootte varieert in de loop van de tijd, maar lijkt op de lange duur om een bepaald evenwicht te schommelen. De populatiegrootte hangt af van de populatiedichtheid en worden gereguleerd door biotische factoren als de aanwezigheid van voedsel, de aanwezigheid van predatoren, het voorkomen van ziekten en van abiotische factoren als minimum en maximumtemperatuur, regenval en droogte, duur van sneeuwbedekking.

Factoren:

  • de vruchtbaarheid en geboorten: het aantal eieren of nakomelingen per vrouwelijk individu,
  • de mortaliteit, de afname van het aantal individuen in een tijdseenheid door sterfte,
  • de migratie: de uitwisseling van individuen tussen populaties van een soort, te weten:
    • immigratie: het zich vestigen in een populatie in een ander gebied.
    • emigratie: het zich vestigen uit een populatie in een ander gebied.

Zie ookBewerken