Lijst van beheersmaatregelen in de natuur

Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een (incomplete) lijst van natuurbeheersmaatregelen.

Het gaat om maatregelen die voor natuurbeheer relevant zijn. De maatregelen zijn zeer uiteenlopend, zijn lang niet allemaal zeer concreet en veelal indicatief. Deels gaat het om technische maatregelen in natuurgebieden, deels om technische maatregelen erbuiten en soms betreft het meer algemene denkrichtingen.

 • Beheersmaatregelen ter regulatie van exoten:
  • Jacht en slacht.
  • Ruiming van alle exemplaren van een soort.
  • Introductie van soortspecifieke predatoren of ziekten.
  • Invoer- of exportverbod van dieren en planten.
 • Beheersmaatregelen met betrekking tot een te grote populatie van een bepaalde soort:
  • Bijstellen norm van "te groot".
  • Zelfregulatie zijn werk laten doen.
  • Introductie van predatoren
  • Jacht en slacht.
 • Beheersmaatregelen in geval, en ter preventie van ziekten:
  • Inenten / vaccineren van de betreffende populaties.
  • Ruimen van de populatie.
  • Isolatie van wilde populaties.
  • Afsluiten van een gebied voor bezoekers.
 • Voorkoming van successie:
  • Inzet van wilde grote grazers als wisenten of edelherten.
  • Inzetten van landbouwhuisdieren zoals met schaapskuddes.
  • Verwijderen van de individuen of opvolgende soorten (met name planten), bijvoorbeeld via afbranden.
  • Maaien van de vegetatie en afvoeren van het maaisel voor verschraling
 • Bestrijden van ongewenste voedselrijkdom
  • Wegnemen van de bron van eutrofiëring.
  • Het inzetten van dieren die ongewenste plantengroei als gevolg van de voedselrijkdom aanpakken; in water kan dit door de inzet van zilverkarpers, grootkopkarpers en mosselen
  • In water: het vergroten van het rietareaal langs de randen van het water
  • In water: het zaaien van kranswier.
  • Op het land: maaien of anderszins wegnemen van vegetatie.