Parelgras-beukenbos

associatie uit het beuken-verbond

Het parelgras-beukenbos (Melico-Fagetum) is een associatie uit het beuken-verbond (Fagion sylvaticae). De associatie is een bosplantengemeenschap die voorkomt op voedselrijke, kalkhoudende lemige bodems, en gekenmerkt wordt door de dominantie van beuk en een zeer diverse voorjaarsflora.

Parelgras-beukenbos
Parelgras-beukenbos met lievevrouwebedstro en eenbloemig parelgras
Parelgras-beukenbos met lievevrouwebedstro en eenbloemig parelgras
Syntaxonomische indeling
Klasse:Querco-Fagetea
(klasse van eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond)
Orde:Fagetalia sylvaticae
(orde van eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond)
Verbond:Fagion sylvaticae
(beuken-verbond)
Associatie
Melico-Fagetum
Lohm. in Seib. 1954

Naamgeving en codering bewerken

De wetenschappelijke naam Melico-Fagetum is afgeleid van de botanische namen van twee belangrijke soorten binnen deze klasse, het eenbloemig parelgras (Melica uniflora) en de beuk (Fagus sylvatica).

Fysiognmomie bewerken

Het parelgras-beukenbos is een hoog opgaand loofbos. De struiklaag is matig ontwikkeld, met een groot aandeel van hazelaar. De kruidlaag kan bijzonder soortenrijk zijn en telt vooral veel voorjaarsbloeiers, terwijl de moslaag minder opvallend aanwezig is.

Ecologie bewerken

Het parelgras-beukenbos omvat oude, zeer structuur- en soortenrijke bossen, kenmerkend voor droge tot matig natte stenige en kalkhoudende leembodems, met een pH-neutrale bodem en een goed verteerbare, sterk gemineraliseerde humuslaag.

Verspreiding bewerken

Het parelgras-beukenbos heeft een Centraal-Europees verspreidingsgebied.

In Nederland komt het niet voor. In Vlaanderen komt het fragmentarisch voor in de Voerstreek, de Vlaamse Ardennen, het Hallerbos en het Park van Tervuren in de regio Brussel.

Diagnostische taxa voor Vlaanderen bewerken

 
Beuk
 
Gewone es
 
Haagbeuk
 
Hazelaar
 
Klimop
 
Eenbloemig parelgras
 
Lievevrouwebedsto
 
Wrangwortel
 
Ruig klokje
 
Spekwortel
 
Vogelnestje

Het parelgras-beukenbos heeft voor Vlaanderen geen specifieke kensoorten, enkel een aantal indicatieve kensoorten.

In de boomlaag zijn de beuk, de gewone es en de zomereik frequent voorkomend. De beuk is dikwijls de dominante boomsoort.

De struiklaag is divers, met vooral hazelaar frequent voorkomend en abundant, met daarnaast eenstijlige meidoorn, rode kornoelje en Spaanse aak.

De kruidlaag is zeer divers, met talrijke soorten die ook in het eiken-haagbeukenbos voorkomen. Typische soorten voor het parelgras-beukenbos zijn het naamgevende eenbloemig parelgras en het lievevrouwebedstro, die echter niet steeds voorkomen.

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste diagnostische plantentaxa van het parelgras-beukenbos voor Vlaanderen.

Boomlaag
Kentaxon Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
> 80% gewone es Fraxinus exelsior
> 40% beuk Fagus sylvatica
> 40% zomereik Quercus robur
> 20% tamme kastanje Castanea sativa
> 20% haagbeuk Carpinus betulus
> 20% Noorse esdoorn Acer platanoides
> 20% zoete kers Prunus avium
gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
Struiklaag
Kentaxon Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
> 40% hazelaar Corylus avellana
> 40% eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
> 40% rode kornoelje Cornus sanguinea
> 40% Spaanse aak Acer campestre
> 20% eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
> 20% gewone vlier Sambucus nigra
> 20% Gelderse roos Viburnum opulus
> 20% bosroos Rosa arvensis
> 20% wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus
Kruidlaag
Kentaxon Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
> 80% klimop Hedera helix
> 60% gevlekte aronskelk Arum maculatum
> 60% geel nagelkruid Geum urbanum
> 60% grote brandnetel Urtica dioica
> 60% boskortsteel Brachypodium sylvaticum
> 60% gewone braam Rubus fruticosus
> 40% robertskruid Geranium robertianum
> 40% kleefkruid Galium aparine
> 40% bosrank Clematis vitalba
> 20% groot heksenkruid Circaea lutetiana
> 20% kruisbes Ribes uva-crispa
> 20% look-zonder-look Alliaria petiolata
> 20% bosandoorn Stachys sylvatica
> 20% gele dovenetel Galeobdolon luteum
> 20% heelkruid Sanicula europaea
> 20% muurhavikskruid Hieracium murorum
> 20% muursla Mycelis muralis
> 20% grote veldbies Luzula sylvatica
> 20% schaduwgras Poa nemoralis
> 20% gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit
> 20% gespleten hennepnetel Galeopsis bifidus
> 20% dauwbraam Rubus caesius
lievevrouwebedstro Galium odoratum
eenbloemig parelgras Melica uniflora
wrangwortel Helleborus viridis
ruig klokje Campanula trachelium
spekwortel Tamus communis
amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides
boszegge Carex sylvatica
donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana
bosgierstgras Milium effusum
gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum
bosanemoon Anemone nemorosa
witte klaverzuring Oxalis acetosella
wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta
vogelnestje Neottia nidus-avis
Moslaag

geen kentaxa

Biologische Waarderingskaart bewerken

In de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat deze associatie bekend als beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (fm).

Het betreft vooral oude bossen op rijke, kalkhoudende leembodems met een sterk gemineraliseerde humuslaag, gekenmerkt door een zeer rijke voorjaarsflora gedomineerd door lievevrouwebedstro en eenbloemig parelgras. De boomlaag bestaat vooral uit beuk.

Dit vegetatietype staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Zie ook bewerken