Droog heischraal grasland

Het droog heischraal grasland is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'hn'.

Droog heischraal grasland met o.a. fijn schapengras

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door verschillende plantengemeenschappen uit de klasse van de heischrale graslanden (Nardetea).

Het droog heischraal grasland staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

KenmerkenBewerken

Droge heischrale graslanden worden aangetroffen op droge, voedselarme, meestal zure plaatsen op zand- of leembodems. Dit soort vegetaties ontstaat meestal door zware ingrepen - maaien, beweiden, plaggen, afbranden - in droge of vochtige heivegetaties.

Op deels verzuurde, kalkhoudende bodems kan een zeer specifieke vegetatie voorkomen met zowel soorten van droge heischrale graslanden, als van kalkgraslanden.

Net als in heivegetaties kan in dit vegetatietype een struiklaag ontwikkeld zijn, met dwergstruiken als gewone dophei, maar de grassen en grasachtige planten zijn dominant. De boom- is afwezig, en de moslaag is meestal beperkt.

SoortensamenstellingBewerken

Indicatieve soorten voor het droog heischraal grasland op zure zandbodem zitten vooral bij de grassen en grasachtigen. Bij de droog heischraal grasland op kalkhoudende bodem zijn kruidachtige planten meer vertegenwoordigd:

Indicatieve en begeleidende soorten voor droog heischraal grasland
Indicatief / Begeleidend Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
I Borstelgras Nardus stricta Ook in vochtig heischraal grasland
I Tandjesgras Danthonia decumbens Ook in vochtig heischraal grasland
I Hondsviooltje Viola canina
I Mannetjesereprijs Veronica officinalis
I Veelbloemige veldbies Luzula multiflora Ook in vochtig heischraal grasland
I Liggend walstro Galium saxatile
I Fijn schapengras Festuca filiformis
I Pilzegge Carex pilulifera
I Betonie Stachys officinalis Op kalkhoudende bodem
I Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum Op kalkhoudende bodem, ook op kalkgrasland
I Gelobde maanvaren Botrychium lunaria Op kalkhoudende bodem
I Kleine pimpernel Sanguisorba minor Op kalkhoudende bodem, ook op kalkgrasland
I Kleine bevernel Pimpinella saxifraga Op kalkhoudende bodem
I Bevertjes Briza media Op kalkhoudende bodem
I Ruige leeuwentand Leontodon hispidus Op kalkhoudende bodem
I Spits havikskruid Hieracium lactucella Op kalkhoudende bodem
I Voorjaarszegge Carex caryophyllea Op kalkhoudende bodem
I Zeegroene zegge Carex flacca Op kalkhoudende bodem

Voor een compleet overzicht van de indicatieve soorten en begeleidende soorten, zie vermelde plantengemeenschappen.

Verspreiding en voorkomenBewerken

Droge heischrale graslanden zijn in Vlaanderen in essentie beperkt tot de Kempen, alhoewel er enkele voorbeelden zijn van de oostelijke Leemstreek en de Zandleemstreek.

Dergelijke graslanden op kalkhoudende bodem komen enkel voor in het zuidoosten van de provincie Limburg.

Zie ookBewerken

Lijst van BWK-karteringseenheden