Struisgrasvegetatie

Een struisgrasvegetatie is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'ha'.

Struisgrasland met o.a. zandblauwtje

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door verschillende plantengemeenschappen uit de klasse van droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) en de klasse van heischrale graslanden (Nardetea).

Struisgrasvegetaties worden over het algemeen gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol', maar zwak ontwikkelde vegetatie krijgen de waardering 'Biologisch waardevol'.

Naamgeving, etymologie en codering bewerken

  • BWK-code: ha
  • Syntaxoncode (Nederland): r14Aa Buntgras-verbond (Corynephorion), r14Ba Dwerghaver-verbond (Thero-Airion), r14Bb Verbond van gewoon struisgras (Plantagini-Festucion), r19Aa01 Associatie van liggend walstro en schapengras (Galio hercynici-Festucetum ovinae), 19RG*, 19DG* romp- en derivaatgemeenschappen uit de klasse van heischrale graslanden
  • Natura2000-code: 2330 'Open grasland met Corynephorus en Agrostis-soorten op landduinen', subtypes 'buntgrasverbond' (2330_bu) en 'dwerghaververbond' (2330_dw), 6230 'Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)' subtype 'Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond' (6230_ha)
  • Corine biotope: 35.15 Sand sedge grasslands, 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands, 35.22 Perennial open siliceous grasslands, 35.23 Corynephorus grasslands, 64.11 Inland dune pioneer grasslands, 64.12 Inland dune siliceous grasslands
  • Eunis Habitat Types: E1.75 Carex arenaria grassland, E1.91 Dwarf annual silicious grassland, E1.92 Perennial open siliceous grassland, E1.93 Corynephorus grassland, E1.94 Inland dune pioneer grassland; E1.95 Inland dune siliceous grassland

Kenmerken bewerken

Onder de noemer struisgraslanden worden alle graslanden en pioniersvegetaties verzameld van extreem droge tot licht vochtige, voedselarme, zure en meestal zandige bodems.

Er worden drie subtypen onderscheiden:

Buiten zandgronden kunnen deze vegetaties ook gevonden worden op lemig zand of zandleem, kalkhoudende leem of leem op grind.

In struisgrasvegetaties zijn de boom- en struiklaag steeds afwezig. De kruidlaag is dominant, met zowel grassen, grasachtige planten als kruiden. Een moslaag is opvallend aanwezig in het buntgrasverbond, met zowel bladmossen als bekermossen.

Verspreiding en voorkomen bewerken

Struisgrasvegetaties zijn in Vlaanderen wijd verspreid doch vrij zeldzaam, behalve in de Kempen en Zandig Vlaanderen waar ze vrij algemeen zijn. In De Polders ontbreken ze volledig, in de Leemstreek zijn ze beperkt tot zandige plekken in bermen, hooggelegen plekken en getuigenheuvels.

Soortensamenstelling bewerken

Indicatieve soorten voor alle subtypes van struisgraslanden zijn gewoon struisgras, zandzegge, fijn schapengras, zandblauwtje en schapenzuring. Graslanden van de subtypes buntgrasverbond en dwerghaververbond worden vooral gekenmerkt door grassen en grasachtigen, terwijl in de struisgraslanden in strikte veel meer kruidachtige planten zoals worden gevonden.

Indicatieve en begeleidende soorten voor struisgrasvegetaties en subtypes
Indicatief / Begeleidend Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
I Gewoon struisgras Agrostis capillaris
 
I Zandzegge Carex arenaria
 
I Fijn schapengras Festuca filiformis
 
I Zandblauwtje Jasione montana
 
I Schapenzuring Rumex acetosella
 
I Buntgras Corynephorus canescens Subtype Buntgrasverbond
 
I Zandstruisgras Agrostis vinealis Subtype Buntgrasverbond
 
I Heidespurrie Spergula morisonii Subtype Buntgrasverbond
 
I Ruig haarmos Polytrichum piliferum Subtype Buntgrasverbond
 
I Bekermos Cladonia sp. Subtype Buntgrasverbond
 
I Vroege haver Aira praecox Subtype Dwerghaververbond
 
I Zilverhaver Aira caryophyllea Subtype Dwerghaververbond
 
I Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus Subtype Dwerghaververbond
 
I Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis Subtype Dwerghaververbond
 
I Dwergviltkruid Filago minima Subtype Dwerghaververbond
 
I Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis Subtype Dwerghaververbond
 
I Gewoon langbaardgras Vulpia myuros Subtype Dwerghaververbond
 
I Muizenoor Hieracium pilosella Subtype Struisgraslanden
 
I Hazenpootje Trifolium arvense Subtype Struisgraslanden
 
I Tormentil Potentilla erecta Subtype Struisgraslanden
 
I Veelbloemige veldbies Luzula multiflora Subtype Struisgraslanden
 
I Gewone veldbies Luzula campestris Subtype Struisgraslanden
 
I Liggend walstro Galium saxatile Subtype Struisgraslanden
 
I Grasklokje Campanula rotundifolia Subtype Struisgraslanden
 
I Grote tijm Thymus pulegioides Subtype Struisgraslanden
 
I Liggend hertshooi Hypericum humifusum Subtype Struisgraslanden
 
I Schermhavikskruid Hieracium umbellatum Subtype Struisgraslanden
 
I Dicht havikskruid Hieracium lachenalii Subtype Struisgraslanden
 
I Stijf havikskruid Hieracium laevigatum Subtype Struisgraslanden
 

Zie ook bewerken