Hoofdmenu openen

Dood en herrijzenis van Christus

Bijbels verhaal
Herrijzenis van Christus, Francesco Buoneri, 1619-20

De dood en herrijzenis van Christus is een centraal thema in het christendom.

Inhoud

BronnenBewerken

De belangrijkste bronnen over de gebeurtenissen rondom het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, zijn de vier evangeliën in het Nieuwe Testament:

Christelijke beoordelingBewerken

Voor de christelijke duiding van de dood en herrijzenis is het Nieuwe Testament gezaghebbend. De vier evangeliën bevatten ook profetische aanwijzingen en uitspraken over het lijden, sterven en opstanding van Jezus.[1] Hieruit blijkt dat christenen al vroeg geloofden dat Jezus al vanaf het begin van zijn bediening wist wat hem te wachten stond. De dood en opstanding van Jezus worden ook genoemd in de overige geschriften van het Nieuwe Testament, zoals de brieven van Paulus.

Historische beoordelingBewerken

De gerechtelijke procedure tegen Jezus en zijn executie worden behalve door de nieuwtestamentische geschriften ook genoemd door Josephus[2] en Tacitus.[3] Dat Jezus werd veroordeeld en gekruisigd behoort daarmee tot de zekerste dingen die over hem gezegd kunnen worden; vrijwel geen historicus betwijfelt het dat de historische Jezus werd gekruisigd. Jezus' opstanding wordt als geloofskwestie beschouwd in plaats van als historisch feit, net als de overige wonderen in het Nieuwe Testament.[4]

Voorafgaande aan Jezus' doodBewerken

ArrestatieBewerken

  Zie Arrestatie van Jezus en Verloochening van Petrus voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een list om Jezus te doden. In waarschijnlijk zijn 33e levensjaar werd Jezus van Nazareth net voor het joodse paasfeest door Judas Iskariot, een van zijn volgelingen, met een kus[5] verraden en door een groep van Romeinse soldaten, hogepriesters, oversten en tempeldienaars gearresteerd.[6] Er werd gewapend verzet geboden,[7] waar Jezus zich tegen keerde,[8] terwijl Jezus eerder twee zwaarden voldoende achtte.[9] Jezus, die wist wat er zou gebeuren, had enkele benauwde uren doorgemaakt in een tuin net buiten de muren van Jeruzalem, die volgens Matteüs en Marcus de Hof van Getsemane heette. Jezus liet zich meevoeren met de gewapende bende, terwijl volgens Matteüs en Marcus alle discipelen wegvluchtten. Alleen Petrus liep achter hen aan tot aan het huis van hogepriester Kajafas, waarbinnen de Sanhedrin Jezus berechtten. Op de binnenplaats werd Petrus door omstanders herkend en beschuldigd een volgeling van Jezus te zijn, maar hij ontkende dat driemaal.

Proces en veroordelingBewerken

  Zie Proces tegen Jezus voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Jezus werd naar het huis van de hogepriester gebracht, om verhoord te worden door Annas, de schoonvader van de toenmalige hogepriester Kajafas. Men bespotte hem en mensen spuwden en sloegen hem in zijn gezicht. In de vroege ochtend kwam de Joodse Raad, het Sanhedrin, bijeen voor de rechtszaak. Daar werden door betaalde getuigen beschuldigingen tegen hem geuit en scheurde de hogepriester zijn kleren uit verontwaardiging dat Jezus niet ontkende de zoon van God te zijn.

Hierna werd Jezus naar het gerechtsgebouw (vermoedelijk het paleis van Herodes) gebracht, de verblijfplaats van de Romeinse praefectus Pontius Pilatus. Deze was ter gelegenheid van het Pesach naar Jeruzalem gekomen. Normaal verbleef de prefect in de Romeinse stad Caesarea aan de Middellandse Zeekust wegens het mildere klimaat. Pilatus kon geen misdaad vinden en wilde Jezus vrijspreken, maar omdat overpriesters en andere omstanders zeiden dat hij een onruststoker was, stuurde hij hem naar Herodes, de tetrarch van Galilea, de landstreek waar Jezus was opgegroeid. Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Maar omdat deze Herodes alleen uit was op sensatie zei Jezus helemaal niets, en werd hij weer teruggestuurd naar Pilatus. Die wilde hem opnieuw vrijlaten, omdat hij niets kon vinden wat de doodstraf verdiende. Hij stelde voor Jezus te geselen en los te laten, omdat hij toch al verplicht was op het feest een gevangene vrij te laten. Maar de mensen riepen dat hij Barabbas moest vrijlaten en bleven op kruisiging aandringen. Uiteindelijk gaf Pilatus toe. Jezus werd alsnog gegeseld, een purperen koningsmantel omgedaan, een kroon van gevlochten doorntakken op zijn hoofd gedrukt en opnieuw uitvoerig bespot. Ten slotte werd hij, met het kruis op zijn schouders, naar Golgotha, de plaats van terechtstelling, gevoerd. Onderweg, de zogenaamde Kruisweg, werd een toevallige voorbijganger, Simon van Cyrene, gedwongen het kruis over te nemen.

KruisigingBewerken

 
Grünewalds laatgotische schilderij van de kruisiging, "Paneel van het Isenheim altaarstuk", toont een gemartelde Christus. Het altaarstuk moest een troost zijn voor pestlijders. Circa 1515.

Jezus werd om ongeveer negen uur 's morgens aan het houten kruis vastgespijkerd en omhooggehesen. Naast hem werden meteen twee misdadigers meegekruisigd. Tot verontwaardiging van de overpriesters liet Pilatus een bordje met de tekst Dit is de Koning der Joden boven Jezus' hoofd bevestigen. Toen de priesters voorstelden om de tekst te veranderen in "Deze man zegt dat hij de koning der Joden is" weigerde Pilatus dit met de woorden "Quod scripsi, scripsi" (Ik heb geschreven wat ik heb geschreven). Soldaten dobbelden onder het kruis om zijn kleding; sommige discipelen en Maria, Jezus' moeder, keken van een afstandje toe. Om een uur of twaalf werd het opeens in het hele land donker, drie uur lang (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Tijdens zijn zes uren aan het kruis deed Jezus verschillende uitspraken, die de kruiswoorden genoemd worden. Om drie uur 's middags hoorden omstanders Jezus hard roepen, waarna hij stierf. Soldaten staken, waarschijnlijk ter controle, een speer in zijn zij. Volgens het Evangelie van Marcus scheurde het 'voorhangsel' in de tempel op het moment van Jezus' overlijden doormidden (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Alleen Matteüs schreef dat er een aardbeving plaatsvond, waarbij rotsen scheurden en graven opengingen.

BegrafenisBewerken

Omdat de voorbereiding voor de sabbat al om zes uur 's avonds zou ingaan, werd Jezus' lichaam snel in linnen gewikkeld en in een graf in de buurt gelegd, dat door een rijke Jood, Jozef van Arimathea, beschikbaar was gesteld. Hij wentelde een zware steen voor de opening. Op last van Pilatus werd het graf de volgende ochtend verzegeld en hielden twee soldaten de wacht. De reden hiervoor was de klacht van Joodse leiders dat de discipelen weleens zijn lichaam zouden kunnen stelen om te kunnen beweren dat hij was opgestaan. Jezus had namelijk zelf aangekondigd dat hij na drie dagen uit de dood verrezen zou zijn.

OpstandingBewerken

De opstanding van Jezus vond volgens de vier evangeliën plaats op de eerste dag van de week[10], namelijk daags na de sabbat, die in het jodendom de laatste dag van de week is. In de vier evangeliën, Handelingen en 1 Korinthiërs staat dat Jezus na zijn opstanding verschenen is aan verschillende personen. In de oudste handschriften van Marcus eindigt het relaas abrupt met de ontdekking dat het graf leeg is en worden dus geen verschijningen van de opgestane Heer beschreven; die staat wel in de latere aanvulling Marcus 16. Omdat de 1 Korintiërs de oudste bron is, gaat deze voorop in onderstaande tabel.

Aan wie verscheen Jezus: Korinthiërs Matteüs Marcus Appendix Lucas Johannes Handelingen
1 Maria Magdalena - - Markus 16:9-11 - Johannes 20:10-18 -
2 Maria Magdalena en de andere Maria - Mattheüs 28:8-10 - - - -
3 Petrus (Cefas, Simon) 1 Korinthiërs 15:5 - - Lucas 24:34 - -
4 Twee reizigers (op weg naar Emmaüs bij Lucas) - - Markus 16:9-11 Lucas 24:13-35 - -
5 (Elf) discipelen (achter gesloten deuren) tijdens maaltijd die aansluitend Jezus' afscheid door hemelvaart bijwonen (bij Lucas staat geen expliciete hemelvaart) - - Markus 16:14 Lucas 24:36-49 - Handelingen 1:3-8
6 De discipelen (achter gesloten deuren) tijdens maaltijd zonder aansluitend afscheid van Jezus - - - - Johannes 20:19-25 -
7 Twaalf discipelen, alle apostelen 1 Korinthiërs 15:5, 7 - - - - -
8 Alle discipelen en Thomas - - - - Johannes 20:26-31 -
9 Zeven discipelen bij het vissen in het meer van Tiberias zonder hemelvaart van Jezus - - - - Johannes 21:1-14 -
10 Elf discipelen op de berg in Galilea zonder hemelvaart van Jezus - Mattheüs 28:16-20 - - - -
11 Een menigte van 500 mensen 1 Korinthiërs 15:6 - - - - -
12 Apostel Jacobus de Mindere 1 Korinthiërs 15:7 - - - - -
13 Apostel Paulus 1 Korinthiërs 15:8 - - - - Handelingen 9:3–9, 9:13–19, 22:1-10
14 Stefanus - - - - - Handelingen 7:55

Anderhalve dag na zijn dood aan het kruis (Goede Vrijdag) stond Jezus op uit de dood (Paasfeest), waarna hij in de veertig dagen tussen Pasen en Pinksteren zijn leerlingen uitlegde dat alles wat gebeurd was moest gebeuren om Gods plan ten uitvoer te brengen. Hierna beloofde hij de Heilige Geest te sturen om de discipelen in herinnering te brengen wat hij hen had gezegd en hen verder in de leer te onderrichten. Vervolgens voer hij ten hemel na hen verzekerd te hebben terug te zullen keren (Hemelvaartsdag), aldus het Evangelie.

Wat betreft de verschijning van Jezus aan de apostel Paulus: op drie plaatsen in Handelingen en een plaats in 1 Korintiërs gaat het om een verschijning, maar in Galaten 1:16 om "een openbaring in mij (Paulus)".

In de Openbaring van Johannes 1:12-20 verschijnt Jezus aan Johannes van Patmos.

Zie ookBewerken