Lijst van brutoformules C02

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met twee koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C2H0Bewerken

Brutoformule Naam
  Zilveracetylide
~ Formule:  
  Zilver(I)oxalaat
~ Formule:  
  Bariumoxalaat
~ Formule:  
  Calciumcarbide
~ Ook wel: carbid, karbiet
  Dolomiet
~ Formule:  
~ bron
Magnesium. dolomiet als bron voor magnesium
  Calciumoxalaat
~ Formule:  
  Cadmiumoxalaat
~ Formule:  
~ in bereiding cadmiumoxide
  Chloortrifluoretheen (R-1113)
  Chloorpentafluorethaan
~ Ook wel: R-115, CFC-115
~ als freon
  Dichloortetrafluorethaan
~ IUPAC: 1,2-dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan
~ Ook wel: R-114, CFC-114
~ als freon
  1,1-Dichloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan
  1,2-Dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan
  Oxalylchloride
~ Formule:  
  trichloortrifluorethaan
~ Ook wel: R-113, CFC-113
~ als freon
  Natriumtrichlooracetaat
  Tetrachlooretheen
~ IUPAC: Tetrachlooretheen
~ Ook wel: perchlooretheen, tetrachloorethyleen, perchloorethyleen
  Perchloorethyleen
  Difosgeen
  hexachloorethaan
~ ook wel: perchloorethaan, R-116, CFC-116
~ als freon
~ in bereiding perchloorethyleen
  Difluoracetyleen
~ als fluorkoolstof
  Tetrafluoretheen
~ als fluorkoolstof
~ in teflon
  Teflon
  Trifluoracetylfluoride
~ in synthese trifluorazijnzuur
  Hexafluorethaan
~ Ook wel: perfluorethaan
  Kwik(II)cyanide
~ Formule:  
  Kwik(II)cyanaat
~ Formule:  
  Kwik(II)fulminaat
~ Formule:  
~ IUPAC: kwik(II)isocyanaat
~ Ook wel: knalkwik
  Kwik(II)thiocyanaat
~ Formule:  
  Oxalonitril
  Lood(II)thiocyanaat
~ Formule:  
  Natriumoxalaat
~ Formule:  
~ Ook wel: dinatriumoxalaat

C2H1Bewerken

Brutoformule Naam
  1-broom-1-chloor-2,2,2-trifluorethaan
~ als halothaan
  Dichloortrifluorethaan
~ R-123; drie isomeren (R-123, R-123a, R-123b)
  2,2-dichlooracetylchloride
  Trifluorazijnzuur
  Pentafluorethaan
~ Ook wel: freon 125; R-125
  Trichlooretheen
~ tri
  Chloraal
~ IUPAC: trichloorethanal
  Trichloorazijnzuur
  Natriumsesquicarbonaat
~ Formule:  

C2H2Bewerken

Brutoformule Naam
  Ethyn
~ Ook wel: acetyleen
  calciumformiaat
~ Formule:  
~ als E328
  Calciumwaterstofcarbonaat
~ Formule:  
~ Ook wel: calciumbicarbonaat
~ als kalk
  1,1-dichlooretheen
  1,2-dichlooretheen
~ voorbeeld in cis-trans-isomerie
  Chlooracetylchloride
  1,1,1,2-tetrachloorethaan
  1,1,2,2-tetrachloorethaan
  2-chloor-1,1,1-trifluorethaan
~ HCFC-133a
  Dichloorazijnzuur
  Azuriet
~ Formule:  
  Natriumfluoracetaat
~ Formule:  
~ als zout van fluorazijnzuur
  1,1-difluoretheen
~ Ook wel: vinylideenfluoride
~ polymeer: polyvinylideenfluoride
  1,1,1,2-tetrafluorethaan
~ Ook wel: R-134a, HFC-134a
~ als freon
  1,1,2,2-tetrafluorethaan
~ Ook wel: R-134, HFC-134
~ als freon
  Oxadiazool (4 isomeren)
  Furoxaan
~ 1,2,5-oxadiazool-N-oxide
  Thiadiazool (4 isomeren)
  1,2,3,4-tetrazine
~ als tetrazine, cyclisch azine
  1,2,3,5-tetrazine
~ als tetrazine, cyclisch azine
  1,2,4,5-tetrazine
~ als tetrazine, cyclisch azine
  Ethenon
~ Formule:  
~ als keteen
  Ethynol
~ Formule:  
  Oxireen
~ Ook wel: acetyleenepoxide
  Glyoxaal
~ IUPAC: ethaandial
  Glyoxylzuur
~ in elektrofiele aromatische substitutie
  Oxaalzuur
~ IUPAC: ethaandizuur
~ Ook wel: ethaandizuurdihydraat, oxaalzuurdihydraat
~ als dicarbonzuur, ontweringswater
  Loodwit
~ Formule:  

C2H3Bewerken

Brutoformule Naam
  Broometheen
~ Ook wel: vinylbromide
~ met HI in regel van Markovnikov
  Acetylbromide
~ Formnule:  
  Polyvinylchloride
  Acetylchloride
~ Formnule:  
  Chlooraceetaldehyde
~ Formnule:  
  Chloorazijnzuur
~ in de bereiding van malonzuur
  Methylchloorformiaat
  1-chloor-1,1-difluorethaan
~ in synthese 1,1-difluoretheen
  1,1-dichloor-1-fluorethaan
~ in synthese 1,1-difluoretheen
  1,1,1-trichloorethaan
~ in synthese 1,1-difluoretheen
  1,1,2-trichloorethaan
  Chloraalhydraat
~ IUPAC: 2,2,2-trichloor-1,1-ethaandiol
~ Ook wel: aquachloraat, chloralhydraat, Noctec, Novochlorhydraat, Somnos, trichlooraceetaldehyde monohydraat
~ reactie met resorcinol
  Cesiumacetaat
~ Formule:  
  Vinylfluoride
  Fluorazijnzuur
~ Formnule:  
  2,2,2-Trifluorethanol
  Kaliumacetaat
~ Formule:  
~ Ook wel: E261
~ als acetaat
  Kaliumdiformiaat
  Lithiumacetaat
~ Formule: LiAc,  
  Acetonitril
~ Formnule:  
~ IUPAC: ethaannitril
  Azirine
  keteenimine
~ Formule:  
~ nevenproduct in bereiding azirine
  Glycolnitril
~ als cyanohydrine
  Methylisocyanaat
  1,2,3-triazool
~ als azool
  1,2,4-triazool
~ als azool
  Natriumacetaat
~ Formule:  
~ Ook wel: E262
~ als handwarmer

C2H4Bewerken

Brutoformule Naam
  ethyleen
~ IUPAC: etheen
~ adduct met koperaluminiumchloride
~ in synthese van polyetheen, propanal
  1-broom-1-jood-ethaan
~ met Ag2O -> acteetaldehyde
~ in regel van Markovnikov
  1,1-dibroomethaan
  1,2-dibroomethaan
  1,1-dichloorethaan
  Chlooraceetamide
  1,2-dichloorethaan
  Bis(chloormethyl)ether
  1,1-difluorethaan
  1,2-difluorethaan
  Fluoraceetamide
  Glyoxime
  Amitrol
  Azodicarbonamide
~ Ook wel: azodiformamide
  Glycoldinitraat
~ Ook wel:1,2-bis(nitro-oxy)ethaan, dinitroglycol, EGDN, 1,2-ethaandioldinitraat, ethaan-1,2-diyl-dinitraat, ethyleendinitraat, ethyleenglycoldinitraat, ethyleennitraat, nitroglycol
  Aceetaldehyde
~ IUPAC: ethanal
~ International Chemical Safety Card: 0009
~ in regel van Markovnikov
  Vinylalcohol
~ IUPAC: ethenol
  Etheenoxide
~ ook wel: oxacyclopropaan, epoxyethaan, ethyleenoxide
  Vinylalcohol
  Thioazijnzuur
~ Formule:  
  Azijnzuur
IUPAC: ethaanzuur
Ook wel: ijsazijn, edik
~ als verzadigd vetzuur
synthese van ~ uit malonzuur
reacties van ~ estervorming
  1,2-dioxetaan
~ als dioxetaan
  1,3-dioxetaan
~ als dioxetaan
  Glycolaldehyde
~ als diose
  Thioglycolzuur
~ Ook wel: mercaptoazijnzuur
  Glycolzuur
  Molozonide
  Perazijnzuur
  Thiiraan
~ Ook wel: ethyleensulfide
  1,2,4,5-tetrathiaan
~ Ook wel: 1,2,4,5-tetrathiacyclohexaan
~ in cyclohexaan-conformaties

C2H5Bewerken

Brutoformule Naam
  Boriraan
  chloorethaan
  2-chloorethanol
  Chloormethoxymethaan
~ Ook wel: MOM-Cl, CMME, chloormethyl-methylether, methoxychloormethaan, chloordimethylether, chloormethylether
  1-chloor-2,2-dihydroxyethaan
~ als acetaal van chlooraceetaldehyde
  Ethylkwik
  Joodethaan
  Ethyleenimine
  Metam-natrium
  Aceetaldoxime
  Aceetamide
  N-methylformamide
  Glycine
~ IUPAC: amino-ethaanzuur
  Nitroethaan
  Thioaceetamide
  Natriumethanolaat
~ Formule:  
  Mesna
~ Formule:  

C2H6Bewerken

Brutoformule Naam
  Ethaan
  Ethefon
~ IUPAC: 2-chlooretaanfosfonzuur
  Dimethyldichloorsilaan
(C2H6)BCl3S</chem> Boortrifluoride-dimethtylsulfide-adduct
~ Formule: BCl3S(CH3)2
~ als bron voor boortrichloride
  Lithiumdimethylkoper
~ Formule:  
~ als organometaalverbinding
  Dimethylkwik
  Azomethaan
~ Formule H3CN=NCH3
~ in isoëlektronische stoffen
  Dimethylnitrosamine
  hydrazodicarbonamide
~ Ook wel: biureum
~ in bereiding azodicarbonamide
  Natriumpercarbonaat
~ Formule:  
~ handelsnaam voor natriumcarbonaat - waterstofperoxide (2/3)
  Dimethylether
~ IUPAC: methoxymethaan
  Ethanol
~ Ook wel: alcohol, brandspiritus, ethylalcohol
~ als sterk water
~ in norvanol
~ in bereiding ethylformiaat
  Dimethylsulfoxide
~ Ook wel: DMSO
~ als aprotisch oplosmiddel
  2-mercapto-ethanol
  Etheenglycol
~ IUPAC: 1,2-ethaandiol
~ als grondstof voor polyethyleentereftalaat
  Dimethylsulfaat
~ Formule:  
~ in bereiding anisol
  Hydrozinkiet
~ Formule:  
  Ethaanthiol
  Dimethyldisulfide
  Dimethyltelluride
  Dimethylzink

C2Hn>6Bewerken

Brutoformule Naam
  Kakodylzuur
~ Formule:  
~ in Agent Orange
  Ethylamine
~ Formule:  
  Dimethylamine
~ Formule:  
  Ethanolamine
~ IUPAC: 2-amino-ethanol
  Ammoniumacetaat
  Methamidofos
  Ammoniumthioglycolaat
  Taurine
~ IUPAC: 2-amino-ethaansulfonzuur
  O,O-dimethyldithiofosforzuur
  Dimethylfosfiet
  1,1-dimethylhydrazine
  Ethyleendiamine
~ Formule:  
  ethylammoniumnitraat
~ als ionische vloeistof
  Ammoniumoxalaat