Lijst van grietmannen van Hennaarderadeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Hennaarderadeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1426 Sierck Mellema
1450 - 1453 Jarich van Hottinga †1475 Schoonvader van Juw van Dekema, grietman van Baarderadeel, en van Hessel van Martena, grietman van achtereenvolgens Menaldumadeel, het Bildt en Franekeradeel.
1453 Hotze van Donia
1487 Wybe Feddriksma
1513 - 1514 Tjalling van Botnia †1533 Later grietman van Franekeradeel. Was getrouwd met Frouck van Hottinga, kleindochter van Jarich van Hottinga.
1515 - 1517 Sierck van Donia † ca.1537
ca. 1518 Julius van Botnia †1538 Tevens grietman van Ferwerderadeel.
1522 Sierck van Donia † ca.1537 Zelfde als vorige Sierck van Donia.
1524 - 1528 Jarich van Hottinga Kleinzoon van de vorige Jarich van Hottinga.
1529 - 1539 Thoenis van Fernia † ca.1539
1541 - 1547 Watze van Roorda †1547 Schoonzoon van Tjalling van Botnia. Hij was doctor in de rechten.
1550 - 1569 Sierck van Donia †1569 Zoon van de vorige Sierck van Donia.
1570 - 1576 Oene van Wytsma ca.1547-1599 Schoonzoon van Sierck van Donia. Ruilde met Roeland van Achelen van grietenij. Leefde na 1580 in ballingschap, maar keerde terug naar Friesland.
1576 - 1577 Roeland van Achelen †1611 Eerder grietman van Dantumadeel.
1577 - 1578 Upcke Tallum †1584 Vluchtte naar Groningen.
1578 - 1597 Poppe van Burmania 1544-1597 Aangesteld door de graaf van Rennenberg.
1598 - 1629 Bocke van Burmania ca.1576-1629 Zoon van Poppe van Burmania.
1629 - 1638 Doeke van Jongema 1580-1638 Eerder grietman van Franekeradeel.
1639 - 1647 Sicco van Grovestins †1665 Neef van Doeke van Jongema.
1647 - 1671 Oene van Grovestins ca.1612-1675 Broer van Sicco van Grovestins.
1671 - 1706 Edzard van Grovestins 1655-1729 Zoon van Oene van Grovestins. Was getrouwd met Orsel van Burmania, kleindochter van Bocke van Burmania.
1706 - 1754 Idzard van Sminia 1689-1754 Zijn vader Hobbe Baerdt van Sminia kocht het grietmanschap voor hem van Edzard van Grovestins.
1754 - 1767 Tjalling Aedo van Sminia 1716-1767 Zoon van Idzard van Sminia.
1767 - 1782 Binnert Philip Aebinga van Humalda 1709-1791 Schoonzoon van Idzard van Sminia en kleinzoon van Edzard van Grovestins.
1782 - 1795 Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834 Zoon van Binnert Philip Aebinga van Humalda.
1795 - 1816 Geen grietmannen wegens de Franse Tijd.
1816 - 1846 Idzerd Frans van Eysinga 1794-1870 Neef van Idsert Aebinga van Humalda. Zoon van Frans Julius Johan van Eysinga, grietman van Doniawerstal. Zwager van Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra, grietman van Barradeel en later van Kollumerland en Nieuwkruisland.
1846 - 1850 Cornelis van Eysinga 1821-1862 Zoon van Idzerd Frans van Eysinga.
1850 - 1851 Cornelis Wichers Wierdsma 1823-1902 Schoonzoon van Wiardus Willem Buma. Hij werd vervolgens de eerste burgemeester van Hennaarderadeel.
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Hennaarderadeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Hennaarderadeel.