Vloeiveld

Een vloeiveld is een groot waterbassin om het in het proceswater (bijvoorbeeld spoelwater) opgeloste sediment te laten bezinken. Vloeivelden werden vaak aangelegd in de buurt van aardappelzetmeel-, strokarton- of suikerfabrieken.

Vloeivelden van de Nederlandse Heidemaatschappij in Ede in de 20e eeuw
Luchtfoto Freiburger Rieselfeld met op de achtergrond de woonwijk Rieselfeld

Doordat de meeste van deze fabrieken door schaalvergroting verdwenen zijn, zijn vloeivelden vaak veranderd in natuurgebieden. Een voorbeeld hiervan ligt in de buurt van Oranje.

Bij de Nederlandse stad Tilburg, en vooral in Duitsland bevonden zich nabij veel grote steden vanaf circa 1880 zulke vloeivelden, daar Rieselfelder genaamd. Het idee daarvoor werd door o.a. Justus Liebig aangedragen. De bedoeling was, afvalwater erdoorheen te leiden; het slib zou bezinken, en verdere afvalstoffen zouden door in de grond aanwezige bacteriën biologisch uitgezuiverd worden; het water, dat het Rieselfeld verlaat, is dan weer praktisch "schoon" (en voldeed in de 19e eeuw aan de geldende normen voor drinkwater). Later kwam men op het idee, het resterende slib, mits bruikbaar, voor de bemesting van groenteteeltpercelen e.d. te gebruiken. De vloeivelden van de stad Dortmund bijvoorbeeld liggen aan de Lippe te Waltrop en zijn, doordat het sediment niet zeer schadelijk voor het milieu was, in gebruik gekomen voor intensieve bemesting verlangende groenteteelt, terwijl sedert circa 2000 een gedeelte ook natuurgebied is geworden. Die van Münster functioneerden tot ca. 1970 en stonden vaak permanent onder water. Dit gebied is thans een ruim 4 km2 groot vogelreservaat ten noorden van de stad. De vloeivelden van Bielefeld en Freiburg im Breisgau zijn tot kleinere, soortgelijke reservaten omgevormd. In Freiburg is op een deel van het oude vloeiveld de woonwijk Rieselfeld verrezen. De Rieselfelder van Braunschweig vervullen nog steeds hun functie in de waterzuivering, maar hier wordt alleen in een "gewone" rioolwaterzuiveringsinstallatie voorgereinigd water ingelaten; het vloeiveld wordt dus voor nazuivering gebruikt, en het water vandaar deels ter bevloeiing naar groenteteeltpercelen gepompt. De Rieselfelder van Berlijn daarentegen zijn doordat het erdoorheen geleide afvalwater zware metalen bevatte, zwaar vervuild.

In de Engelstalige landen, waar de Industriële Revolutie reeds aanmerkelijk eerder in de 19e eeuw reeds zware lucht- en watervervuiling, en indirect cholera- en tyfusepidemieën, veroorzaakte ( berucht is o.a. de Great Stink, stankoverlast, in de Theems te Londen in 1858), kwamen niet-overdekte vloeivelden weinig voor. Het principe vond sedert circa 2000 weer toepassing in zogenaamde sewage farms, waar openluchtbekkens met voorgezuiverd rioolwater door middel van bacteriële reiniging uiteindelijk vruchtbaar bemestingsmateriaal voor akkerbouw of groenteteelt opleveren.

Zie ookBewerken

Algemeen:Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig:Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig:Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Hessenweg · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig:Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren