Rivierstrand

Een rivierstrand is een landschap dat voorkomt langs rivieren en aan de voet van dijken. Met een rivierstand wordt de zandvlakte die naast een rivier ligt, inclusief oeverwallen en eventuele grindstroken. Rivierstranden overstromen regelmatig met rivierwater. Het moedermateriaal van de bodem bestaat voornamelijk uit zand en grind. De bodem is in de meeste gevallen kalkrijk en behoort tot het bodemtype vaaggronden omdat er door de werking van de rivier geen bodemvorming kan plaatsvinden.

Een rivierstrand dat overstroomd is nabij de rivier IJssel.

VegetatieBewerken

Binnen het landschap kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Rompgemeenschap van rietgras
Associatie van geknikte vossenstaart Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Rompgemeenschap van fioringras
Associatie van ganzenvoeten en beklierde duizendknoop Chenopodietum rubri
Rompgemeenschap van kweek
Rompgemeenschap van klein hoefblad
Rompgemeenschap van oeverstekelnoot
Bijvoet-ooibos Artemisio-Salicetum albae

Hydrologie en bodemBewerken

Eem rivierstrand overstroomt gemiddeld 60 dagen per jaar gedurende een korte tijd, in maart is de watertoevoer het grootst. Het grondwater ligt vlak onder het maaiveld in nattere perioden en kan fluctueren van 0 centimeter tot 1,5 meter onder het maaiveld. Het water is rijk aan nutriënten en de rivierstranden kunnen dankzij een kleilaag in de bodem de toevoer van calciumcarbonaat door de rivieren goed bufferen. Rivierstranden hebben echter nauwelijks organisch materiaal in de bodem opgeslagen.

Algemeen:Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig:Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig:Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Hessenweg · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig:Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren