Groote Wielen (natuurgebied)

natuurgebied

De Groote Wielen[2] (Fries en officieel: Grutte Wielen) is een Natura 2000-gebied in de Nederlandse provincie Friesland, aangewezen op 14 maart 2011[1], en gelegen in de gemeenten Leeuwarden en Tietjerksteradeel, ten noordoosten van de stad Leeuwarden. In het gebied is de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn van toepassing.

Groote Wielen
Natura 2000-gebied in Nederland
Groote Wielen (Friesland)
Groote Wielen
Situering
Locatie Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Leeuwarden, Tytsjerksteradiel
Coördinaten 53° 13′ NB, 5° 52′ OL
Informatie
Classificatie Meren en Moerassen
Oppervlakte 6,04 km²
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
Opgericht 14 maart 2011[1]
Beheer It Fryske Gea
Gebiedsnummer 9
Site code (Europees) NL2003020
Detailkaart
Detailkaart
Locatie van het Natura 2000-gebied
Foto's
Oostelijke toegang naar uitzichtsheuvel en wandelroute.
Vogelkijkhut met informatiepaneel op de parkeerplaats naast het water De Rijd en nabij de plas Sierdswiel.

Het is 609 hectare groot en bestaat uit een aantal deelgebieden, grotendeels beheerd door It Fryske Gea. In het gebied bevinden zich, naast graslanden en moerassen, de onderling verbonden plassen Groote Wielen (Grutte Wielen), Houtwielen (Houtwiel), Sierdswiel en het stroomgebied van het voormalig riviertje De Rijd (De Ryd).

Historie

bewerken

De plassen in het gebied zijn in de Middeleeuwen ontstaan door overstromingen van de voormalige Middelzee en door afwatering van het oostelijk hoogveengebied. Door vervening zijn later de moeraslanden en petgaten gevormd. Het terrein is aan de west- en oostzijde ontgonnen als agrarisch grasland (polders) en wordt beheerd als weidevogelgebied. Ook fungeren de polders en moerassen als waterberging voor de Friese boezem.

Deelgebieden

bewerken
  • Rijperkerksterpolder (Ryptsjerksterpolder)
  • Binnemiedepolder
  • Weeshuispolder (Weeshûspolder)
  • Koekoekspetten
  • Wielsicht
  • Buismans Eendenkooi (Buismans Einekoai)
  • Kobbe Eendenkooi (Kobbe Einekoai)
  • Op Toutenburg

Bijzondere flora en fauna

bewerken
Flora
Grote ratelaar, Moeraszoutgras, Gewone waterbies, Klein glaskroos, Veenmos, Gewone dotterbloem, Waterkruiskruid, Waterdrieblad, Bosbies, Krabbenscheer, Waterviolier, Groot blaasjeskruid, Kleinhoofdig glanswier.
Fauna
Noordse woelmuis, Meervleermuis, Bittervoorn, Bruine kiekendief, Gele kwikstaart, Baardmannetje, Roerdomp, Blauwborst, Waterral, Rietzanger, Kleine karekiet, Grutto, Kievit, Scholekster, Snor, Tureluur, Porseleinhoen, Veldleeuwerik, Watersnip.

Beschrijving door Ministerie LNV

bewerken

Zie ook

bewerken