Gemeentelijke herindelingen in Nederland

In Nederland zijn er in de negentiende en vooral in de twintigste eeuw veel gemeentelijke herindelingen doorgevoerd. In de eenentwintigste eeuw wordt dit proces voortgezet. Het aantal gemeenten is hierdoor teruggelopen van 1121 in 1900 naar 352 in 2021.

Gemeentenamen en -grenzen per 2021

Achtergronden

De Nederlandse overheid wil graag bepaalde taken en bevoegdheden aan de gemeenten overdragen. Deze decentralisatie, die is ingezet onder het kabinet-Lubbers I, is bedoeld om gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden te geven. Op basis van het idee dat veel kleine gemeenten deze verantwoordelijkheden niet of onvoldoende aankunnen, worden deze heringedeeld tot grotere gemeenten. Verwacht wordt dat grotere gemeenten een professioneler en zakelijker bestuur opleveren. Een ander motief tot gemeentelijke herindeling kan zijn dat een grote plaats meer ruimte nodig heeft, bijvoorbeeld voor woningbouw, en daarom grond krijgt van of samengevoegd wordt met kleinere gemeenten in de buurt. De effecten van herindelingen zijn echter tot op heden omstreden.

Hoewel er al vanaf de negentiende eeuw herindelingen plaatsvinden, was dit aanvankelijk zeer weinig en op zeer kleine schaal. Vooral vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn het aantal en de schaal van de herindelingen geleidelijk toegenomen. Dit hangt samen met de toename van het aantal bevoegdheden dat werd overgedragen en het veranderde ideaalbeeld dat de overheid had van de gemeenten. Was begin jaren tachtig een inwoneraantal van minstens 5000 nog de richtlijn bij herindelingen, kabinet-Kok II (Paars II) streefde eind jaren negentig naar gemeenten met 25.000 inwoners of meer.

Inmiddels hebben in heel Nederland al herindelingen plaatsgevonden. Sommige plaatsen hebben zelfs al meerdere herindelingen meegemaakt. Bij het trekken van de nieuwe grenzen hangt veel af van politieke keuzes op nationaal of regionaal niveau.

Het fuseren van gemeenten is vaak weinig populair onder inwoners, vooral vanuit kleine gemeenten die bij grote gemeenten gevoegd werden. De mening van de bevolking werd in het verleden genegeerd, zelfs bij referenda. Een goed voorbeeld is de herindeling van Vleuten-De Meern bij Utrecht. In 1996 werd daar een volksraadpleging gehouden, waarin bij een opkomst van 83% maar liefst 98% van de bevolking zich tegen herindeling uitsprak. Toch vond per 1 januari 2001 de herindeling plaats.

Pim Fortuyn maakte in 2002 van het afschaffen van gemeentelijke herindelingen een verkiezingsthema. Onder invloed van de LPF besloot het kabinet-Balkenende I om herindelingen niet meer van bovenaf op te leggen. Geplande herindelingen werden afgelast en alleen de herindeling in de Achterhoek mocht nog wel doorgaan; deze vond op 1 januari 2005 plaats. Hoewel het huidige beleid erop gericht is dat herindelingen alleen plaatsvinden met goedkeuring van de gemeenten zelf, kan het toch nog voorkomen dat een gemeente tegen haar zin wordt heringedeeld, bijvoorbeeld als de zogenoemde 'bestuurskracht' van een kleine gemeente onvoldoende blijkt te zijn. Er gaan nog geregeld stemmen op voorstedelijke gemeenten in met name de Randstad (bijvoorbeeld Diemen, Rijswijk of Schiedam) desnoods gedwongen in te lijven bij grote steden.

Geschiedenis van gemeentelijke herindelingen

Aantallen gemeenten

De herindelingen leiden tot een vermindering van het aantal gemeenten. De ontwikkeling van het aantal gemeenten – per 1 januari van het betreffende jaar – was als volgt:[1]

Herindelingen 1961-2016

Herindeling 1 januari 2017

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 390 naar 388.[noot 2]

Herindeling 1 januari 2018

Door deze herindelingen daalde het aantal gemeenten in Nederland van 388 naar 380.[noot 2]

Herindeling 1 januari 2019

 
Overzichtskaart van bestuurlijke wijzigingen per 1 januari 2019.

Door deze herindelingen nam het aantal gemeenten in Nederland met 25 af tot 355.[noot 2]

Herindeling 1 januari 2021

Door deze herindelingen nam het aantal gemeenten in Nederland met 3 af tot 352.[noot 2]

Komende herindelingen

Herindeling 1 januari 2022

Voor de onderstaande vier herindelingen is de parlementaire procedure afgerond en is de onderhavige wet in het Staatsblad gepubliceerd:

 • Noord-Holland:
  • De colleges van Beemster en Purmerend hadden op 4 september 2018 een bestuurlijk akkoord gesloten om per 1 januari 2022 te fuseren. Op 27 februari 2020 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend het herindelingsadvies vastgesteld voor de nieuwe gemeente Purmerend. De definitieve zienswijze en het herindelingsadvies zijn op 30 juni 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en vervolgens toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wetsvoorstel is op 11 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en op 25 mei 2021 door de Eerste Kamer.[21][22]
  • Op 11 maart 2020 hebben de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk het herindelingsadvies goedgekeurd voor de fusie van beide gemeenten tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Per 1 januari 2020 is reeds een ambtelijke fusie aangegaan. De beide gemeenten hebben echter nog wel elk een eigen gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders. Het provinciebestuur is eind juni 2020 akkoord gegaan met het voorstel tot samenvoeging van Langedijk en Heerhugowaard. De definitieve zienswijze en het herindelingsadvies zijn op 30 juni 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en vervolgens toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wetsvoorstel is op 11 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en op 13 juli 2021 door de Eerste Kamer.[21][23]
 • Noord-Brabant:
  • De gemeenteraden van Landerd en Uden hebben op 26 maart 2020 het herindelingsadvies vastgesteld voor de fusie van de twee gemeenten tot de nieuwe gemeente Maashorst. Een deel van de inwoners van de gemeente Landerd had echter graag gezien dat per dorp was besloten of het dorp bij de gemeente Uden of bij Oss was gevoegd. Door hun ligging nabij Oss zijn de dorpen Schaijk en Reek ook georiënteerd op die gemeente. In het herindelingsadvies is echter vastgelegd dat de gemeente Landerd ongedeeld zal fuseren met Uden. Op 13 mei 2020 heeft Gedeputeerde Staten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht het herindelingsadvies snel te behandelen. Het wetsvoorstel is op 25 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en op 13 juli 2021 door de Eerste Kamer.[24][23]
  • Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, St. Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De drie eerstgenoemde gemeenten hebben als eerste het initiatief genomen en een herindelingsontwerp opgesteld voor een fusie van de drie gemeenten. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft na een inwonersraadpleging op 23 januari 2020 besloten zich hierbij aan te sluiten nadat een grote meerderheid zich uitsprak voor aansluiting bij de nieuwe gemeente. Het herindelingsadvies is op 24 juni 2020 vastgesteld door de 4 gemeenteraden. Op 4 november 2020 werd een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer.[25] Na het aannemen van het wetsontwerp heeft de bevolking van de gemeente Grave in een referendum met grote meerderheid aangegeven aan te willen sluiten bij deze nieuwe gemeente.[26] Intussen hebben alle gemeenteraden hier mee ingestemd en wordt achtereenvolgend aan de provincie, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gevraagd de herindeling met vijf gemeenten mogelijk te maken per 1 januari 2022.[27] Het aangepaste wetsvoorstel (inclusief de novelle waarin Grave werd toegevoegd aan de samenvoeging) is op 17 juni 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en op 13 juli 2021 door de Eerste Kamer.[28][23]

Door deze herindelingen neemt het aantal gemeenten in Nederland met 7 af tot 345.[noot 2]

Herindeling 24 maart 2022

Voor de onderstaande herindeling is de parlementaire procedure afgerond en is de onderhavige wet in het Staatsblad gepubliceerd:

 • Noord-Holland:
  • Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is in de gemeente Weesp een referendum gehouden, met als resultaat dat de voorkeur van de inwoners van Weesp uitgaat naar aansluiting bij Amsterdam boven aansluiting bij Gooise Meren. De bestuurlijke fusie met Amsterdam is voorafgegaan door een ambtelijke fusie per 1 juni 2019. Het herindelingsadvies is op 19 mei 2020 respectievelijk 27 mei 2020 aangenomen door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp. In het herindelingsadvies wordt voorgesteld deze fusie niet zoals gebruikelijk in te laten gaan op 1 januari, maar pas op 24 maart 2022, na de (landelijke) gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. Zodoende vallen de herindelingsverkiezingen voor de hoofdstad van Nederland samen met de gemeenteraadsverkiezingen in de rest van het land.[noot 3] Het wetsvoorstel is op 11 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en op 8 juni 2021 door de Eerste Kamer.[21][29]

Herindeling 1 januari 2023 (streefdatum)

 • Zuid-Holland:
  • De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben in het voorjaar van 2020 besloten het traject in te zetten om te komen tot een nieuwe gemeente die Voorne aan Zee gaat heten.[30] [31] Op 16 december 2020 is het herindelingsontwerp vastgesteld door de drie gemeenteraden.[32] Op 24 september 2021 is de ministerraad akkoord gegaan met de herindeling en is besloten het herindelingsontwerp voor advies door te sturen naar de Raad van State.[33] Het wetsvoorstel is op 18 november 2021 ingediend bij de Tweede Kamer.[34] De streefdatum voor deze herindeling is 1 januari 2023.

Herindelingen in bespreking

 • Limburg:
  • De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul onderzochten hun bestuurlijke toekomst onder regie van de provincie voerde de regie over het onderzoek dat in januari 2018 klaar was. Conclusie toen dit onderzoek klaar was in januari 2018, was dat niet tot herindeling overgegaan moest worden.[35] De gemeente Meerssen koos toen voor bestuurlijke zelfstandigheid.[36] Echter in september 2020 gaven de wethouders van de gemeente Meerssen aan dat het voorgestelde alternatief voor volledige zelfstandigheid (regiesamenwerking met de gemeente Maastricht), niet haalbaar is en een fusie tussen Meerssen en Maastricht beter is.[37][38] De gemeenteraad van Meerssen was het hier echter niet mee eens en wil zelfstandig blijven, daarop zijn de wethouders opgestapt.
 • Utrecht:
  • Sinds 2021 wordt er gesproken over het mogelijk opheffen van de gemeente Lopik en deze te laten fuseren met een of meerdere buurgemeenten.[39][40]

Afgeblazen herindelingen sinds 2010

 • Gelderland:
  • De gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek onderzochten een fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2016, maar begin 2013 zijn de plannen op de lange baan geschoven.[41]
  • Vanwege gebrek aan draagvlak gaat de fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek niet door. De drie gemeenten koersten naar een fusie per 1 januari 2017.[42]
  • De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben een onderzoek laten doen naar hoe toekomstige samenwerking vorm kan krijgen. Het onderzoek adviseerde om per 2020 over te gaan tot een herindeling. Voorlopig ziet het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Zaltbommel dat in 2018 is aangetreden een bestuurlijke fusie niet zitten.[43]
  • De gemeenten Wijchen en Druten overwogen een bestuurlijke fusie, nadat op 2018 al een ambtelijke organisatie was opgericht. In het najaar van 2020 heeft een draagvlakmeting plaatsgevonden. De uitkomst hiervan was dat er in beide gemeenten te weinig draagvlak was om de plannen voort te zetten. Daarop is het plan ingetrokken door de colleges van beide gemeenten.[44]
  • De provincie drong er lang op aan dat de gemeente Scherpenzeel vanwege gebrek aan bestuurskracht zou fuseren met buurgemeente Barneveld. In Scherpenzeel was hier veel weerstand tegen.[45][46] In oktober 2021 heeft de demissionair minister van Binnenlandse Zaken besloten dat de fusie niet door zal gaan.[47] Tien jaar eerder werd een poging tot samenvoeging van de gemeenten Woudenberg, Renswoude (Utrecht) en Scherpenzeel na de val van het kabinet-Balkenende IV controversieel verklaard en in april 2011 verworpen.
 • Groningen:
  • Veendam, Stadskanaal en Pekela hebben de mogelijkheid van samengaan van deze drie gemeenten onderzocht. Op 28 februari 2017 hebben de gemeenteraden van deze drie gemeenten hierover gestemd. Stadskanaal en Pekela stemden in meerderheid voor de fusie, Veendam bleek tegen. Deze herindeling is hiermee (voorlopig) van de baan.[48]
 • Limburg:
  • De fusie tussen Bergen, Gennep en Mook en Middelaar tot gemeente Maasduinen werd in april 2011 verworpen.
  • In het voorjaar van 2015 werd besloten dat een fusie tussen de gemeenten Brunssum en Landgraaf niet doorging.[49]
  • Voor de samenvoeging van Heerlen en Landgraaf per 1 januari 2019 had de ministerraad op 13 oktober 2017 ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De meerderheid van de gemeenteraad van de gemeente Landgraaf was tegen deze herindeling gekant en daarom was het herindelingsadvies opgesteld door de provincie Limburg. Mede naar aanleiding van een negatief advies van de Raad van State heeft het kabinet op 8 december 2017 besloten de lopende procedure voor de voorgenomen herindeling te beëindigen. Het negatieve advies had met name te maken met de in zijn ogen onzorgvuldige procedure die de provincie heeft gevolgd in dit dossier. Het kabinet is van mening dat de bestuurskracht in de regio vergroot dient te worden en zal in de nabije toekomst kijken hoe dit kan worden bewerkstelligd.[50]
 • Noord-Brabant:
  • Door de provincie werd aangestuurd om de gemeente Nuenen te laten fuseren met Eindhoven vanwege gebrek aan bestuurskracht. De gemeente zelf verzette zich hiertegen en wilde zelfstandig blijven. In een in 2018 in de gemeente gehouden referendum sprak ook een grote meerderheid van de stemmers zich uit tegen de aansluiting bij Eindhoven. Uiteindelijk hebben provinciale staten van de provincie Noord-Brabant op 22 februari 2019 tegen de gedwongen fusie van Nuenen met Eindhoven gestemd en is de procedure stopgezet.[51]
 • Noord-Holland:
 • Zuid-Holland:
  • De provincie stuurde aan op een fusie tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen per 1 januari 2014. Gouda was voor, Waddinxveen tegen. De provincie had ook de recente fusiegemeenten Zuidplas (2010) en Bodegraven-Reeuwijk (2011) in de discussie betrokken. In april 2012 werden de fusieplannen stopgezet.[53]

Lijsten van alle herindelingen en voormalige gemeenten

Zie ook