Wetboek van vennootschappen

Belgisch wetboek

Het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 (W.Venn.) was een Belgische wet die het wettelijke kader regelde van de Belgische privaatrechtelijke vennootschappen met een commerciële of burgerlijke doelstelling, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. De wet werd afgeschaft in 2019 en vervangen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Structuur van het wetboekBewerken

Het wetboek heeft 17 boekdelen met Romeinse cijfers aangeduid. Deze zijn verder onderverdeeld in Titels en dan Hoofdstukken. De Strafbepalingen worden gegroepeerd op het einde van elke titel. Nietigheden worden zoveel mogelijk direct na elk materieel artikel geplaatst.

De boeken gaan van algemeen naar bijzonder. Eerst komt boek 1 met definities en algemene bepalingen. Daarna boek 2 met regels voor alle vennootschappen. Boek 3 handelt over de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit wordt gevolgd door boek 4 met regels voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Boek 5 tot 9 handelt over elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Boek 10 over vennootschappen met een sociaal oogmerk. Boek 11 over herstructurering van vennootschappen en boek 12 over de omzetting van vennootschappen. Boek 13-16 over de overige vennootschappen en boek 17 met bijkomende bepalingen.

VennootschapsvormenBewerken

Het gaat met name over de volgende vennootschappen:

Het wetboek ontstond door uitlichting uit onder meer het oudere Wetboek van Koophandel van 10 september 1807 en uit het Burgerlijk Wetboek.

Volledige herzieningBewerken

Op 1 mei 2019 verving het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zowel het wetboek van 1999 als de vzw-wet van 27 juni 1921. Het wetsontwerp werd spottend de "wet-Eubelius" genoemd, aangezien het is opgesteld door advocaten van het kantoor Eubelius. Op 27 november 2018 zette de Kamercommissie Justitie in tweede lezing het licht op groen voor het nieuwe “Wetboek van Vennootschappen en verenigingen”.[1]

Met de nieuwe wet van 2019 werd het aantal vennootschapsvormen sterk teruggedrongen en wordt de bvba grotendeels getransformeerd naar de bv, naar Nederlands model. Zo werd bijvoorbeeld de minimumkapitaalplicht van € 18.550 bij oprichting van de vennootschap afgeschaft. Ook de naamloze vennootschap onderging een paar wijzigingen, maar dit zijn eerder moduleringen in de context van de wetgevende vrijheid binnen het Europeesrechtelijk verhaal.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof