Griffier (rechtbank)

rechtshulpverlener die de juridische documenten van de rechtbank waarmerkt

Een griffier is een ander woord voor secretaris. Griffiers komen onder meer voor bij de rechterlijke macht.

OmschrijvingBewerken

Een hoofdtaak van een griffier bij de rechtbank is het om alle communicatie die betrekking heeft op een zaak vast te leggen. Mensen die een rechter om een vonnis vragen, moeten eerst een verzoek indienen bij de griffier van de rechtbank. Advocaten dienen daar ook hun stukken in (pleitnota's, verzoekschrift, klacht, hoger beroep, en dergelijke).

De griffier zorgt tevens voor de administratie rondom een zitting. Tijdens een zitting maakt de griffier aantekeningen van alles wat er gezegd en gedaan wordt. Hij fungeert als "notaris van het gerechtelijke gebeuren". De griffier maakt een verslag van de zitting (het proces-verbaal) en is aanwezig bij de beraadslagingen van de rechters in de raadkamer na afloop van de zitting. (In België is het niet de gewoonte dat de griffier bij de beraadslaging blijft.) De griffier geeft de rechter(s) administratieve bijstand bij de redactie van het vonnis of arrest. In Nederland schrijft ('concipieert') de griffier niet zelden het vonnis, waarna dit door de rechter(s) wordt gecorrigeerd.

Ook de rechter-commissaris (in België de onderzoeksrechter) die het onderzoek in strafzaken leidt, wordt ondersteund door een griffier. De griffier van de rechter-commissaris maakt een proces-verbaal op van doorzoekingen, verklaringen van verdachten bij hun voorgeleiding, verhoren van getuigen, enzovoort.

Griffiers bij de rechtbank worden wel de schrijvende magistratuur genoemd - naast de zittende magistratuur (de rechters) en de staande magistratuur (het Openbaar Ministerie). De boden worden, humoristischerwijs, ook wel de lopende magistratuur genoemd.

Men kan bij de griffier van een rechtbank documenten deponeren die voor iedereen ter inzage zijn. Vroeger was dit gebruikelijk voor het deponeren van algemene voorwaarden die men op contracten van toepassing verklaarde. Tegenwoordig wordt dat minder gedaan.

Selectie en benoemingBewerken

De griffier bij de rechterlijke macht wordt altijd beëdigd. In België is griffier een beëdigd beroep, waartoe men pas kan worden toegelaten na een succesvol examen af te leggen bij Selor, het selectiebureau van de Belgische Federale Overheid.

In de wet is geregeld dat aan de griffier dezelfde titulatuur is toebedeeld als aan de leden van het college waartoe de griffier behoort. In het geval van de griffier van de rechtbank dient deze bijvoorbeeld ook aangesproken te worden met 'edelachtbare'.

Externe linkBewerken

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof