Politierechtbank

De politierechtbank is in België het laagste vonnisgerecht in strafzaken, naast de correctionele rechtbank en het hof van assisen. Een politierechtbank bestaat uit één politierechter, maar ook een vrederechter kan tot rechter in de politierechtbank worden benoemd. Het openbaar ministerie wordt waargenomen door de procureur des Konings of zijn substituten.

BevoegdhedenBewerken

De politierechtbanken zijn bevoegd voor het bestraffen van:

  • Overtredingen, met uitzondering van inbreuken op de Drugswet;
  • Wanbedrijven die gecontraventionaliseerd zijn;
  • Misdrijven omschreven in artikel 138 Sv., zoals onder andere:
    • Verkeersmisdrijven;
    • Onopzettelijke slagen en verwondingen of doding ten gevolge van een verkeersongeval;
    • Inbreuken betreffende aansprakelijkheidsverzekering.

Tevens zijn de politierechtbanken bevoegd om burgerrechtelijke schadevergoedingen toe te kennen aan eventuele burgerlijke partijen.

Hoger beroepBewerken

Tegen uitspraken van de politierechtbank kan beroep aangetekend worden bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep komt bij de correctionele dan wel bij de burgerlijke kamer, naargelang het een vonnis in strafzaken of in burgerlijke zaken is. Uitgezonderd wanneer het gaat om een louter burgerrechtelijk verkeersgeschil met een inzet tot 1.240 euro, dan is geen hoger beroep mogelijk. Gaat de inzet 1.240 euro te boven, dan moet het hoger beroep worden ingesteld bij de burgerlijke kamers van de rechtbank van eerste aanleg. Sinds 2005 is de gemeente bevoegd om bepaalde kleine overtredingen te bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie. Daartegen is de politierechtbank de beroepsinstantie.

OrganisatieBewerken

Gerechtelijke hiërarchieBewerken

Gerechtelijke hiërarchie anno 2018.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof