Hof van beroep (België)

rechtbank in België

Het hof van beroep behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank. Een uitspraak van het hof van beroep wordt arrest genoemd. De rechters worden raadsheren genoemd.

Er zijn in België vijf hoven van beroep, die elk een eigen (territoriaal) rechtsgebied hebben:

Zetel Gerechtelijk gebied Gebied (provincies) Eerste voorzitter Taal
Antwerpen gerechtelijk gebied Antwerpen provincies Antwerpen en Limburg Rob Hobin Nederlands
Bergen gerechtelijk gebied Bergen provincie Henegouwen Philippe Morandini Frans
Brussel gerechtelijk gebied Brussel Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Laurence Massart Nederlands en Frans
Gent gerechtelijk gebied Gent provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Erik Van de Sijpe Nederlands
Luik gerechtelijk gebied Luik provincies Luik, Namen en Luxemburg Marc Dewart Frans en Duits

De hoven in Antwerpen, Brussel en Gent behandelen zaken in het Nederlands, de hoven in Bergen, Brussel en Luik in het Frans. Het hof van beroep in Luik behandelt echter ook zaken in het Duits.

Het hof van beroep heeft speciale kamers voor speciale rechtstakken, correctionele kamers voor strafzaken, burgerlijke kamers voor burgerlijke en fiscale zaken, jeugdkamers voor jeugdzaken. Alleen arbeidszaken komen niet voor het hof van beroep, daarvoor zijn er speciale arbeidshoven ingericht, ook één in elk van de vijf bovengenoemde rechtsgebieden.

In het hof van beroep te Antwerpen worden sommigen zaken afgehandeld via videoconferentie. Rechtzoekenden en advocaten kunnen pleiten via videoconferentie te Hasselt, terwijl de magistraten zich bevinden in het hof van beroep te Antwerpen. Zo speelt men in op de mobiliteitsproblemen die advocaten uit Limburg kennen. Het is de bedoeling dat het hof van beroep te Antwerpen eind 2022 zal verhuizen naar het Gerechtshof Britselei.[1]

Elk hof van beroep heeft een procureur-generaal, die de rol van het Openbaar Ministerie vervult in strafzaken voor het hof.

Voor 1975 slechts drie hoven van beroepBewerken

Antwerpen en Bergen hebben pas sinds 1975 een hof van beroep; voor 1975 had België slechts drie hoven van beroep, nl. te Gent (West- en Oost-Vlaanderen, zoals nu), te Brussel (provincies Antwerpen, Brabant en Henegouwen) en te Luik (provincies Limburg, Luik, Luxemburg en Namen). In 1975 werd Henegouwen losgemaakt van het rechtsgebied van Brussel en werd het een zelfstandig rechtsgebied met een hof van beroep te Bergen. Daarnaast werd een hof van beroep opgericht te Antwerpen met als rechtsgebied de provincies Antwerpen (dat voorheen onder Brussel viel) en Limburg (dat voorheen onder Luik viel). Zo werd het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik meteen ook eentalig Franstalig.

Externe linkBewerken

Juridat - website van de hoven van beroep België

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof