Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een wetboek van 21 april 2019[1] dat de basis vormt van het Belgisch privaatrecht. Vooralsnog zijn enkel boek 3 (goederen) en boek 8 (bewijs) van dit wetboek in werking getreden.

Burgerlijk Wetboek
Code Civil
Zivilgesetzbuch
Citeertitel Burgerlijk Wetboek
Code Civil
Zivilgesetzbuch
Titel Burgerlijk Wetboek
Afkorting BW
Soort regeling wet
Toepassingsgebied Vlag van België België
Rechtsgebied Burgerlijk recht
Status In werking
Goedkeuring en inwerkingtreding
Gepubliceerd op 21 april 2019
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
In werking getreden op 1 november 2020
Geschiedenis
Opvolger van Oud Burgerlijk Wetboek (België)
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Sinds de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek op 1 november 2020 kreeg zijn voorganger, het napoleontische wetboek van 21 maart 1804, de titel Oud Burgerlijk Wetboek.[1] Het Oud Burgerlijk Wetboek regelt vooralsnog de meeste privaatrechtelijke rechtsdomeinen, zoals het personen- en familierecht, het erfrecht en het verbintenissenrecht.

Het wetboek vormt het gemeen recht dat geldt wanneer bijzondere wetten er niet van afwijken.

StructuurBewerken

Het Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd bij wet van 21 april 2019. Op dat moment bestond het BW enkel uit het boek 8 omtrent het bewijsrecht. Per 1 september 2021 trad ook boek 3 omtrent het goederenrecht in werking. Stapsgewijs zullen ook de andere boeken worden ingevoerd.

Burgerlijk Wetboek van 21 april 2019
Boek Titel Indiening in Kamer Wet Inwerkingtreding Stand van zaken
Boek 1 Algemene bepalingen 24 februari 2021 Wetsvoorstel hangende in de Kamer van volksvertegenwoordigers[2]
Boek 2 Personen, familie en relatievermogensrecht 20 mei 2020 (relatievermogensrecht) Wetsvoorstel voor het deel relatievermogensrecht hangende in de Kamer van volksvertegenwoordigers[3]
Boek 3 Goederen 16 juli 2019 4 februari 2020 1 september 2021 Ingevoerd bij wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, BS 17 maart 2020.[4]
Boek 4 Nalatenschappen, schenkingen en testamenten 20 mei 2020 Wetsvoorstel hangende in de Kamer van volksvertegenwoordigers[3]
Boek 5 Verbintenissen 24 februari 2021 Wetsvoorstel hangende in de Kamer van volksvertegenwoordigers[5]
Boek 6 Buitencontractuele aansprakelijkheid
Boek 7 Bijzondere overeenkomsten
Boek 8 Bewijs 31 oktober 2018 13 april 2019 1 november 2020 Ingevoerd bij wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, BS 14 mei 2019.[1]
Boek 9 Zekerheden
Boek 10 Verjaring

Externe linkBewerken

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof