Gerechtelijk gebied

België

Een gerechtelijk gebied (ressort) in België is de verzameling van een aantal gerechtelijke arrondissementen in één omschrijving, om redenen van organisatie van een beroepsprocedure.

De vijf Belgische gerechtelijke gebieden.

Een gerechtelijk gebied beschikt over territoriale jurisdictie binnen zijn grondgebied. De organen worden hoven genoemd en de uitspraken die geveld worden zijn arresten.

België telt 5 gerechtelijke gebieden:

GeschiedenisBewerken

Ten tijde van de Belgische onafhankelijkheid telde België slechts twee Hoven van Beroep : dat van Brussel bevoegd voor de westelijke vijf provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen en dat van Luik voor de oostelijke provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg. Deze opdeling dateerde van 1800, met één uitzondering: tijdens de Franse periode viel de provincie Luxemburg (département des Forêts) onder het hof van beroep van Metz. [1]

De Grondwet van 1831 voorzag de oprichting van een derde Hof van Beroep (art. 104) en met de wet van 4 augustus 1832 [2] werd dat van Gent opgericht voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen (ten nadele van dat van Brussel dat de provincies Antwerpen, Brabant en Henegouwen behield).

De gerechtelijk gebieden en Hoven van Beroep van Antwerpen en van Bergen werden eind 1974 opgericht [3] Daarvoor behoorden de provincies Antwerpen en Henegouwen bij het gerechtelijk gebied en Hof van Beroep van Brussel en Limburg bij dat van Luik.

Gerechtelijke hiërarchieBewerken

  • Oude indeling voor de hervorming van 1 maart 2013:
Oude Gerechtelijke hiërarchie

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof