Bestuursrecht (België)

Het bestuursrecht of administratief recht is het geheel van rechtsregels omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht.

Bronnen van het bestuursrecht

bewerken

De rechtsregels die de organisatie en de werking van het bestuur regelen zijn van zeer diverse aard. In tegenstelling tot het Nederlandse bestuursrecht kent het Belgische bestuursrecht geen Algemene wet bestuursrecht. Zo zijn er enerzijds de internationale en Europese bronnen en anderzijds de zuiver Belgische bronnen. Ook kan er een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen geschreven en ongeschreven rechtsbronnen (waaronder de beginselen van behoorlijk bestuur).

De belangrijkste bronnen van het bestuursrecht zijn:

Uitzonderingspositie

bewerken

Het bestuursrecht is een uitzonderingsrecht dat rekening houdt met de bijzondere positie van de uitvoerende macht in het rechtsverkeer. Zo kan de overheid eenzijdige beslissingen nemen en aan de burger opleggen, maar is het bestuur omgekeerd ook onderworpen aan allerlei bijzondere verplichtingen. Deze bijzondere positie wordt verklaard door het feit dat het bestuur de taak heeft om het algemeen belang te dienen.