Bestuursrecht (België)

Het bestuursrecht of administratief recht is het geheel van rechtsregels omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht.

Bronnen van het bestuursrechtBewerken

De rechtsregels die de organisatie en de werking van het bestuur regelen zijn van zeer diverse aard. In tegenstelling tot het Nederlandse bestuursrecht kent het Belgische bestuursrecht geen Algemene wet bestuursrecht. Zo zijn er enerzijds de internationale en Europese bronnen en anderzijds de zuiver Belgische bronnen. Ook kan er een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen geschreven en ongeschreven rechtsbronnen (waaronder de beginselen van behoorlijk bestuur).

De belangrijkste bronnen van het bestuursrecht zijn:

UitzonderingspositieBewerken

Het bestuursrecht is een uitzonderingsrecht dat rekening houdt met de bijzondere positie van de uitvoerende macht in het rechtsverkeer. Zo kan de overheid eenzijdige beslissingen nemen en aan de burger opleggen, maar is het bestuur omgekeerd ook onderworpen aan allerlei bijzondere verplichtingen. Deze bijzondere positie wordt verklaard door het feit dat het bestuur de taak heeft om het algemeen belang te dienen.

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof