Strafuitvoeringsrechtbank

De Belgische strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) zijn rechtbanken die moeten waken over de uitvoering van de straffen, uitgesproken door de hoven en rechtbanken.
De rechtbank is samengesteld uit een voorzitter, de strafuitvoeringsrechter (SUR), en twee assessoren.

Locatie van de Strafuitvoeringsrechtbanken.

Deze strafuitvoeringsrechtbanken zijn in werking sinds 1 februari 2007, en zijn ontstaan in de nasleep van de zaak-Dutroux.[1]

OrganisatieBewerken

De strafuitvoeringsrechtbank is een kamer bij de rechtbank van eerste aanleg, naast de burgerlijke, correctionele en jeugdkamer.
In elk rechtsgebied van het Hof van beroep bevindt zich een strafuitvoeringsrechtbank: in totaal zijn er 6 aangezien er zich 2 in Brussel bevinden (Franstalig en Nederlandstalig).

Bevoegdheden: drie domeinenBewerken

StrafuitvoeringsmodaliteitenBewerken

  • Beperkte detentie
Veroordeelde mag de gevangenis verlaten voor een maximum van 16 uren per dag.
Veroordeelde ondergaat zijn straf buiten de gevangenis volgens een bepaald plan, waarvan de naleving onder meer door elektronische middelen wordt gecontroleerd.
Veroordeelde ondergaat zijn straf buiten de gevangenis, mits naleving van de voorwaarden die hem gedurende een bepaalde proeftijd worden opgelegd.

Deze strafuitvoeringsmodaliteiten worden toegekend door de strafuitvoeringsrechter indien het totaal van de straffen drie jaar of minder bedraagt. Wat de straffen betreft waarvan het totaal meer dan drie jaar bedraagt, worden de modaliteiten toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank.

Wet op de geïnterneerdenBewerken

  Zie Internering (strafrecht) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Wet betreffende de terbeschikkingstellingBewerken

  Zie Terbeschikkingstelling (Belgisch strafrecht) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Zie ookBewerken

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof