Ondergroep (wiskunde)

wiskunde

In de groepentheorie is een ondergroep of deelgroep[1] van een gegeven groep met de groepsbewerking een deelverzameling van die zelf ook een groep is bij dezelfde groepsbewerking . Dat een ondergroep is van , wordt genoteerd met .

Definitie bewerken

De deelverzameling   van een groep   heet een ondergroep van  , als   met de groepsbewerking   van   zelf een groep is.

Dat houdt in dat de beperking van de bewerking   tot   voldoet aan de axioma's voor groepsbewerking.

Als de ondergroep   van een groep   gevormd wordt door een echte deelverzameling van  , is   een echte ondergroep van  . Voor iedere groep   is er de triviale ondergroep met alleen het neutrale element.

Nevenklassen bewerken

Gegeven een groep   en een ondergroep  , dan onderscheidt men voor ieder element   de nevenklassen van   in  . De linkernevenklasse   van   bepaald door   is

 

en de rechternevenklasse  

 .

Iedere ondergroep   van een groep   heeft in   altijd evenveel linker- als rechternevenklassen. Een ondergroep heet een normaaldeler van de groep als linker- en rechternevenklassen samenvallen.

Orde bewerken

Voor een eindige groep   kan de orde, dat wil zeggen het aantal elementen, van die groep door de orde van alle ondergroepen   ervan worden gedeeld. Dat is de stelling van Lagrange. Het quotiënt van de orde van   en van   is het aantal nevenklassen van   in  .

Eigenschappen bewerken

  • Het neutrale element van een ondergroep   is hetzelfde als het neutrale element van   zelf.
  • De inverse   van een element   in een ondergroep   is gelijk aan de inverse   van het element in de groep  .
  • De doorsnede van twee ondergroepen is ook een ondergroep.
  • Een deelverzameling   is dan en slechts dan een ondergroep van de groep  , als in   tenminste het neutrale element voorkomt,   gesloten is onder de groepsbewerking en de inverse   van ieder element   ook een element van   is. Dit houdt in: dat met   ook   en  .
  • Als   eindig is, dan is   dan en slechts dan een ondergroep van  , als   gesloten is onder vermenigvuldiging. In dit geval genereert elk element   een eindige cyclische ondergroep van   en is de inverse van   gelijk aan  , waarin   de orde is van  . Dat betekent dat   het kleinste getal is, zodat   met   het neutrale element van   en van  .
  • Ieder element   van een groep   genereert een cyclische ondergroep  . Als er een positief geheel getal   is zodanig dat   isomorf is met  , dan is   gelijk aan de orde van  . Is   isomorf met  , dan zegt men dat   van een oneindige orde is.
  • Voor een deelverzameling   bestaat er een kleinste ondergroep   die   omvat.   is de doorsnede van alle ondergroepen die   omvatten, wordt aangeduid met   en de door   voortgebrachte ondergroep genoemd. Een element van   is dan en slechts dan een element van   als het een eindig product is van elementen van   en hun inverses.
  • De ondergroepen van een groep vormen onder inbedding een volledige tralie die de tralie van ondergroepen wordt genoemd.
  • Ondergroepen van cyclische groepen zijn ook cyclisch.
  • De vereniging van ondergroepen is alleen dan een ondergroep in het triviale geval dat een van beide ondergroepen de andere omvat.

Voorbeeld bewerken

Laat   een commutatieve groep zijn met als groepsbewerking de optelling modulo acht. De cayley-tabel van de groep is

+ 0 2 4 6 1 3 5 7
0 0 2 4 6 1 3 5 7
2 2 4 6 0 3 5 7 1
4 4 6 0 2 5 7 1 3
6 6 0 2 4 7 1 3 5
1 1 3 5 7 2 4 6 0
3 3 5 7 1 4 6 0 2
5 5 7 1 3 6 0 2 4
7 7 1 3 5 0 2 4 6

Het neutrale element onder optellen van deze groep is 0. Deze groep wordt onder optellen door het element 1 voortgebracht, dus is een cyclische groep. De groep heeft een paar niet-triviale ondergroepen:  ,   en   is een ondergoep van  . De cayley-tabel voor   bestaat uit het linkerboven kwadrant van de cayley-tabel voor  .