Hoofdmenu openen

Koninklijke Landmacht

Nederlands krijgsmachtonderdeel

De Koninklijke Landmacht is een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, naast de Koninklijke Marine(KM), de Koninklijke Luchtmacht(KLu) en de Koninklijke Marechaussee(KMar).

Koninklijke Landmacht
Embleem van de KL
Embleem van de KL
Oprichting 9 januari 1814
Land Vlag van Nederland Nederland
Organisatie Ministerie van Defensie
Onderdeel van Nederlandse krijgsmacht
Type Landmacht
Specialisatie levering van grondstrijdkrachten
Commandostructuur staf CLAS, brigade, regiment, bataljon, compagnie, peloton, groep
Aantal 13872 militairen, 2357 burgers (2018)[1]
3800 reservisten[2]
Veldslagen Onder meer Slag bij Quatre-Bras
Slag bij Waterloo
Tiendaagse Veldtocht
Tweede Wereldoorlog
Commandanten huidige:
Luitenant-generaal Martin Wijnen
Defensie van Nederland
Flag of the Netherlands.svg
Instanties

Ministerie van Defensie
Nederlandse Krijgsmacht
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Krijgsmachtdelen

Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee

Interservice-organisaties

Defensie Ondersteuningscommando
Defensie Materieel Organisatie

Functies

Minister van Defensie
Commandant der Strijdkrachten
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

Sinds 2005 zijn deze krijgsmachtdelen geen zelfstandige organisaties meer. Alle operationele eenheden van de KM, KL en KLu zijn georganiseerd in 3 respectievelijk operationele commando's (OPCO's). Dit zijn de Commando’s Land- Lucht en Zee Strijdkrachten (CLAS, CLSK en CZSK). Deze staan als onderdeel van het Ministerie van Defensie direct onder de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

I.v.m. de specifieke (politie)taak van de KMar staat deze direct onder de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie.

De operationele eenheden van de KL vallen nu onder het Commando Landstrijdkrachten CLAS. De sterkte bedraagt 2357 burgers en 15810 militairen; het aantal voltijdsfunties (VTE'n) is 2264 burgers en 15810 militairen.[3]

Inzetbaarheidsdoelstellingen[4] CLASBewerken

Deze omvatten de bescherming van het Koninkrijk en bondgenootschappelijke grondgebied, de bescherming en bevordering van internationale rechtsorde en stabiliteit en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij nationale en internationale rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. De inzetcapaciteit is afhankelijk van de personeelsvulling en alle beschikbare financiële mogelijkheden. Met het verschijnen van de defensienota 2018 zijn deze als volgt.

Te leveren capaciteiten:

 • Een samengestelde taskforce van brigadeomvang voor korte tijd of een samengestelde taskforce van bataljonsomvang voor langdurige inzet en separate kleinere eenheden voor langdurige inzet
 • Een legerkorps hoofdkwartier ter aansturing van multinationale land operaties voor korte tijd en luchtverdediging d.m.v. inzet van het Patriot raketsysteem voor korte tijd

Te leveren speciale eenheden:

 • Permanent beschikbare snel inzetbare SF bij internationale operaties en een multinationaal hoofdkwartier ter aansturing van SF operaties voor korte tijd
 • Een SF eenheid op compagniesniveau t.b.v. langdurige land of zee operaties

T.b.v. nationale en koninkrijkstaken te leveren:

 • 1 CBRN eenheid binnen 6 uur en 4 EOD teams binnen 3 uur
 • 1 gecombineerde eenheid van ca 4600 man voor militaire bijstand en steunverlening i.h.k.v. commandovoering, opvang en transport personen, radar, UAV's, verbindingen, blushelikopters, genie, logistiek en medische zorg
 • 1 bataljon t.b.v. gebieds/object bewaking/beveiliging
 • 1 compagnie op rotatiebasis in het Caribisch gebied

Door alle reorganisaties en bezuinigingen heeft de Landmacht moeite om deze doelstellingen te verwezenlijken.[5]

GeschiedenisBewerken

De landmacht werd op 9 januari 1814 opgericht.[6] Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de landmacht georganiseerd in een legerkorps van 5 divisies, waarvan 1 paraat en 4 mobilisabel zouden worden. Later werd een aangepaste organisatie overwogen van 2 legerkorpsen, elk met één parate en één mobilisabele divisie.

Uiteindelijk kwam in de jaren zestig van vorige eeuw een organisatie tot stand van één legerkorps (het 1e Legerkorps) met 2 parate (de 1e en de 4e divisie) en 1 mobilisabele (de 5e) divisie. De mobilisabele divisie bestond aanvankelijk overwegend uit infanterietroepen, maar werd begin jaren zeventig gemechaniseerd.

Naast het 1e Legerkorps kende de landmacht nog het Nationaal Territoriaal Commando (NTC), het Nationaal Logistiek Commando (NLC), het Geneeskundig Commando (GCKL), en het Commando Opleidingen (COKL) en het "Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht" (CVKL).

De divisies van het legerkorps bestonden alle uit 1 pantser- en 2 pantserinfanteriebrigades. Op korpsniveau was er daarnaast nog de Legerkorps Artillerie, bestaande uit 3 veldartilleriegroepen en een luchtdoelartilleriegroep en 1 mobilisabele infanteriebrigade.

Het NTC telde 2 mobilisabele infanteriebrigades en enkele mobilisabele infanteriebataljons. En het Korps Nationale Reserve die per provincie vielen onder de PMC Provinciaal Militair Commandant. De organisatie van de landmacht stond in die periode in het teken van de Koude Oorlog, reden waarom in de jaren vijftig en zestig massaal gemechaniseerd en gepantserd werd: eind jaren tachtig telde de landmacht 913 tanks, enkele duizenden stuks pantserinfanterievoertuigen en ruim 400 stuks gemechaniseerde artillerie.

De landmacht leunde in die periode zwaar op de dienstplicht. Zo'n 40.000 dienstplichtigen werden per jaar voor eerste oefening opgeroepen en nog eens ca. 10.000 voor herhalingsoefening. De parate sterkte bedroeg tot in de jaren tachtig van vorige eeuw ongeveer 65.000 personen en na mobilisatie werden dat er ruim 210.000.

De val van het IJzeren Gordijn in 1989 heeft voor de krijgsmacht als geheel, maar vooral voor de landmacht grote gevolgen gehad. De dienstplicht werd de facto afgeschaft,[7] de organisatie werd omgevormd naar een professioneel beroepsleger en veel overbodig materieel werd afgestoten.

Er werd een luchtmobiele brigade opgericht. De samenwerking met andere landen, met name met Duitsland, is geïntensiveerd. Het Nederlandse 1e legerkorps is opgeheven. In plaats daarvan werd samen met Duitsland een legerkorps gevormd, het 1(GE/NL)Corps, waaraan beide landen een divisie bijdroegen: Nederland de 1e divisie "7 december" en Duitsland de 7. Panzerdivision.

Begin 2004 is ook de Nederlandse 1e divisie opgeheven en werd het legerkorpshoofdkwartier omgevormd tot een hoofdkwartier dat kan worden ingezet als "High Readiness Forces Headquarters" (HRFHQ), een snel inzetbare NAVO-strijdmacht op Legerkorpsniveau. Nederland levert een deel het personeel van het hoofdkwartier, een deel van het staf-ondersteuningsbataljon en een deel van het CIS-bataljon (Communicatie- en Informatiesystemen).

Huidige organisatieBewerken

Sinds november 2005 is de Koninklijke Landmacht geen zelfstandige organisatie met een eigen bevelhebber meer. De operationele eenheden van de landmacht zijn toen opgegaan in het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Deze is verantwoordelijk voor opleiding, gereedstelling, instandhouding en nazorg. De Commandant Landstrijdkrachten geeft leiding aan dit Commando Landstrijdkrachten. Sinds augustus 2019 is dit luitenant-generaal Martin Wijnen. De overige onderdelen van de landmacht zijn samengevoegd met soortgelijke onderdelen van marine en luchtmacht in twee ondersteunende defensieonderdelen: de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Het Commando Landstrijdkrachten is als deel van de Nederlandse krijgsmacht direct geplaatst onder de Commandant der Strijdkrachten.

StructuurBewerken

Het Commando Landstrijdkrachten bestaat anno 2016 uit de volgende eenheden:

Staf CLASBewerken

De Staf van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) is gevestigd in de Kromhoutkazerne in Utrecht bestaande uit de directies: Training & Operatiën; Personeel & Organisatie en Materieel & Diensten

11 Luchtmobiele BrigadeBewerken

11 Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanterie gevechtseenheid waarvan de militairen zich te voet of met lichte voertuigen op de grond, of met helikopters in de lucht verplaatsen. De brigade opereert vanuit de Oranjekazerne in Schaarsbergen en de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De eenheid is 4500 man sterk en bestaat uit:

13 Lichte BrigadeBewerken

13 Lichte Brigade is een lichte gemotoriseerde brigade die met pantservoertuigen over grotere afstanden snel inzetbaar is. De eenheid opereert vanuit de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. De brigade kan worden ingezet voor gevechts- of vredesoperaties of inzet bij rampen en calamiteiten in Nederland en ter ondersteuning van gemeenten, politie of justitie of ceremoniële taken. De brigade bestaat uit circa 3000 militairen in:

43 Gemechaniseerde BrigadeBewerken

De 43 Gemechaniseerde Brigade opereert vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte. Gepantserde voertuigen vormen de kern van deze gemechaniseerde brigade. Het infanterie gevechtsvoertuig CV90, de Leopard 2A6 tank en het verkenningsvoertuig Fennek vormen de ruggengraat waarmee de eenheid kan optreden in alle soorten terrein. De brigade van ca. 3000 man bestaat uit:

 • 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso
 • 45 Pantserinfanteriebataljon Oranje Gelderland
 • 414 Tankbataljon (een Duits bataljon met 1 Nederlands eskadron)
 • 43 Brigade verkenningseskadron Huzaren van Boreel
 • 11 Pantsergeniebataljon
 • 43 Geneeskundige Compagnie
 • 43 Herstelcompagnie
 • 10 Natresbataljon
 • Nationaal chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN-)team voor heel Nederland. Dit traint ook brandweer en politie.

Korps CommandotroepenBewerken

Het Korps Commandotroepen zijn de Special Forces van de Koninklijke Landmacht. De eenheid is gelegerd in de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal, en bestaat uit:

 • Staf/verzorgingscompagnie
 • Opleidings/trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO)
 • 103; 104; 105 en 108 Commandotroepencompagnie

Een commandotroepencompagnie bestaat uit verschillende commandoploegen. Een commandoploeg is gespecialiseerd in optreden in waterrijke gebieden, bergachtig terrein of parachutespringen. Een ploeg bestaat vaak uit 8 man (2 gewondenverzorgers, 2 sluipschutters, 2 springstof- en 2 communicatie specialisten).

1 Duits-Nederlandse KorpsBewerken

Het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps bevindt zich in Münster met nevenlocaties in Eibergen en Garderen. Dit is een NAVO-hoofdkwartier met een sterkte van 400 militairen voor landoperaties aangestuurd door Duitsland en Nederland. Het is in staat om in een crisisgebied een internationale troepenmacht van ruim 50.000 militairen aan te sturen. Het korps in Münster kan zich binnen 20 dagen binnen of buiten het NAVO-gebied ontplooien. De eenheid bestaat uit:

 • Hoofdkwartier
 • GE/NL Staff Support Battalion
 • GE/NL Comms & Information Systems Battalion

Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingscommandoBewerken

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando beschermt vanaf de grond Nederlandse en bondgenootschappelijke vitale objecten, eenheden en gebieden tegen vliegtuigen, helikopters, kruisvluchtwapens en ballistische raketten. Het opereert vanuit de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. De eenheid bestaat uit ongeveer 900 militairen in:

 • 800 Squadron (Luchtmacht) verzorgt communicatieapparatuur en logistieke ondersteuning.
 • 802 Squadron (Luchtmacht) levert het gehele Patriot-wapensysteem en de commandoposten.
 • 13 Luchtverdedigingsbatterij (Landmacht) beschikt over NASAMS, Fennek Stinger Weapon Platform en TRML-systemen.
 • Flugabwehrraketengruppe 61 (Duitse Luftwaffe), een Duitse luchtdoelartilleriebatterij onder bevel van DGLC met 35mm kanonsystemen (MANTIS) en Stinger raketten (Wiesel 2 Ozelot).[8]
 • Opleidings- en Trainingsbatterij (Landmacht) verzorgt alle opleidingen en ondersteunt training voor (inter)nationale grondgebonden lucht- en raketverdedigingseenheden.

Operationeel Ondersteunings Commando LandBewerken

Het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) bevindt zich in de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn. Het OOCL heeft specialistische kennis op allerlei gebieden. Hiermee levert het commando steun aan krijgsmacht, particulieren en bedrijven. Met een sterkte van 6500 personen is het OOCL het grootste onderdeel van de landmacht. Ondergeschikte eenheden van dit commando zijn:

Materieellogistiek Commando LandBewerken

Het Materieellogistiek Commando Land bevindt zich op locaties door heel Nederland met als hoofdlocaties Utrecht (staf), Amersfoort, Leusden en Lettele. Het verzorgt het onderhoud en de instandhouding van alle grondgebonden systemen van de krijgsmacht en adviseert bij de aanschaf van nieuw materieel en het verbeteren van bestaande landsystemen. De sterkte is 1300 medewerkers.

Opleidings- en TrainingscommandoBewerken

Het Opleidings- en Trainingscommando heeft het hoofdkwartier in Amersfoort en opleidingscentra onder meer in Amersfoort, Eindhoven, Soesterberg en Vught. Het commando verzorgt de basisopleiding tot militair en opleidingen en cursussen per vakgebied en stuurt aan:

 • Land Training Centre en Land Warfare Centre - Amersfoort
 • Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre - Amersfoort
 • Koninklijke Militaire School - Ermelo
 • Opleidings- en Trainingscentrum Rijden - Oirschot
 • Opleidings- en Trainingscentrum Genie - Vught
 • Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek - Soesterberg
 • Lichamelijke Oefening/Sportorganisatie

Korps Nationale ReserveBewerken

Het Korps Nationale Reserve (Natres) bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied. De Natres bestaat uit ongeveer 3000 deeltijdmilitairen die hoofdzakelijk voor algemene ondersteunende taken als bewaking en ceremonieel en bij calamiteiten kunnen worden ingezet. In vrijwel alle provincies zijn eenheden te vinden. Reservisten wonen meestal in de buurt van hun kazerne en zijn bij calamiteiten snel beschikbaar voor inzet. Het korps bestaat uit drie Bataljons ingedeeld bij verschillende Brigades:

ReorganisatiesBewerken

De Landmacht maakt evenals de andere krijgsmachtdelen al jarenlang een periode door van reorganisaties en daarmee gepaard gaande opheffingen van eenheden of het ontstaan van nieuwe eenheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Samenvoeging van de Explosieven Opruimings Diensten van CLAS, CLSK en CZSK de Duik en Demonteer Groep van CZSK tot Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in 2009.
 • Samenvoeging van 103 ISTAR-bataljon met gelijkwaardige CLSK-, CZSK- en KMar-eenheden tot Joint ISTAR Commando (JISTARC), onder het OOCL.
 • Oprichting van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) in 2012 opgericht. Dit omvat de grondgebonden luchtverdedigingseenheden van alle krijgsmachtdelen.
 • Inkrimping van het Korps Nationale Reserve m.i.v september 2012 tot 3 bataljons met een sterkte van c.a 900 man per bataljon.
 • Oprichting van het VuursteunCommando in 2013. Dit omvat de voormalige korpsen Veldartillerie en Rijdende Artillerie. Ook zijn hierin de mortiereenheden van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers opgenomen. Deze verkleinde eenheid omvat 425 man.
 • Herziening logistieke capaciteit wegvervoer met een personeelsreductie van 250 personen. samenvoeging van 100 en 200 Bevoorradings- en Transportbataljon en Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie-compagnie tot het Bevoorradings- en Transport Commando vanaf april 2015.[9]
 • Omvorming van 13 Gemechaniseerde Brigade tot lichte (gemotoriseerde) brigade (2015).
 • Omvorming bij het Joint ISTAR Commando (JISTARC) van 1 verkenningseskadron tot inlichtingen verkenningseskadron en opheffing van het 2e verkenningseskadron JISTARC (2015). De activiteiten worden voortgezet door een nieuw Brigade Verkenningseskadron van 11 Luchtmobiele Brigade. Hierdoor beschikken zowel 11 Luchtmobiele Brigade, de 13 Lichte Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade over een 'eigen' verkenningseskadron.

Met de defensie en beleidsnota 2018[10] werd het beschikbare landmacht budget vastgelegd op 2.025 miljoen Euro.

MaterieelBewerken

Overzicht van het huidige materieel; soort en aantallen hoofduitrustingsstukken:[11]

Type 2008 2011 2015 2018 Opmerkingen
Leopard 2 A6 MA2 gevechtstank 80 0 18 18 18 gemoderniseerd met Nederlandse communicatie- en informatiesystemen. Dit maakt digitale communicatie met Nederlandse eenheden mogelijk. Tanks ondergebracht in het Duitse 414 Panzerbataillon, wat onderdeel is van 43 Gemechaniseerde brigade dat onder bevel staat van 1 Panzerdivision.[12] [13]
Leopard 2 Bergingstank Buffel 25 25 18 18
Leopard 1 Bruglegger 10 10 8 8 Vervangen door 4x MLC70 Leguaan brugleggers, 6x verkocht (Estland).
Leopard 2 Genie doorbraaksysteem Kodiak 0 0 10 10
YPR 765 commandorupsvoertuig 48 24 20 7 Uitgefaseerd. nog 7 beschikbaar t.b.v crowd en riot control
Fennek 410 370 365 365 Licht verkenningsvoertuig. Geplande upgrade 2022.[14]
Fennek Stinger Weapon Platform 0 5 18 18
Mercedes-Benz 290GD Stinger Weapon Platform 0 18 18 18
MIM-104 Patriot Patriot-luchtverdedigingssysteem 3 3 3 3 In totaal 20 lanceerinrichtingen bemand door KLu-personeel
NASAMS Army Ground-Based Air Defence System 0 3 3 6 In totaal 9 lanceerinrichtingen met elk 6 AIM-120B Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles aangevuld met Stinger Weapon Platforms.
CV9035NL 193 193 149 141 Infanterie gevechtsvoertuig. 44 verkocht (Estland), 44 reserve. Geplande upgrade 2022.[15]
Gill Medium Range Antitankwapen (MRAT) 297 252 252 252 45 verkocht aan Finland.
Boxer MRAV 0 0 200 200 Pantserwielvoertuig in de uitvoering: commandopost (35x); genie (92x); ambulance (53x); transport (12x) en rijles (8x).
Bushmaster 25 55 96 98 20 extra voor gemotoriseerde brigade. Pantserwielvoertuig voor patrouilletaken.
Luchtmobiel Speciaal Voertuig 208 160 160 170 voor 11 luchtmobiele brigade
Mortier 120mm 88 45 18 22
Mortier 81mm 128 128 128 63 worden vervangen door 122 nieuwe 81mm mortieren.
TPz Fuchs 23 23 23 23 Vervanging CBRN Fuchs 2021.[16]
PzH 2000 Pantserhouwitser 24 18 18 18 3 batterijen (X6 stuks), 6 voor opleiding en overige 33 in materieelreserve. Geplande upgrade 2022.[17]
Mercedes Benz 290GD 5500 5200 5000 2500 Zijn vervangen door 1138 Volkswagen Amaroks
Mercedes Benz G280 0 128 128 128 88 voor Korps Commandotroepen en 40 voor Korps Mariniers. Open terreinvoertuig t.b.v. snelle acties.
VECTOR 0 0 50 50 Voor het Korps Commando Troepen. Worden vervangen door Mercedes.
Vrachtwagens 9500 8400 8400 3000 DAF trekker/oplegger combi (650 en 450kN); DAF YBB-95.480 en YBZ-3300-takelauto's; DAF YAC-2300 tbv containervervoer; Scania-wissellaadsysteem; Volvo FM en de DAF YA-4442 4tonner
RQ-11 Raven (drone) 21 21 25 22 Systeem wordt gemoderniseerd. Bij dezelfde fabrikant zijn meer zogeheten Micro Air Vehicles besteld.
Scan Eagle (drone) 0 0 3 2 1 grondsysteem analoog met 6 vliegtuigen, 2 grondsystemen digitaal met elk 3 vliegtuigen. De Scan Eagle wordt vervangen door drie Integrator systemen van elk vijf toestellen.

FotogalerijBewerken

BewapeningBewerken

De militairen van de Koninklijke Landmacht beschikken over de volgende bewapening.[18]

Naam Type wapen Afmeting (cm) Gewicht (kg) Kaliber (mm) Magazijn (aantal patronen) Rol
Colt C7 Semiautomatisch/volautomatisch geweer 100 3,9 5,56 NAVO 30 Persoonlijke bewapening
Colt C8 Semiautomatische karabijn 85 3,9 5,56 NAVO 30 Persoonlijke bewapening
Glock 17 Pistool 20,3 0,87 9 Parabellum 17 Persoonlijke bewapening
Accuracy AWM scherpschuttersgeweer 120 6,5 .338 Lapua Magnum(8,6*70 mm) 5 Specialistische bewapening
Barret M107 scherpschuttersgeweer 145 14 12,7 (.50cal) 10 Specialistische bewapening
Mossberg M590 Shotgun 116 4 18,2 7-8 Groepsbewapening
FN Minimi Machinegeweer 76,6[19] 7,1 5.56 NAVO Patroonband; 700 – 1000 schoten per minuut Groepsbewapening
FN MAG Machinegeweer 127 10,5 7,62 NAVO Patroonband; 700 - 750 schoten per minuut Groepsbewapening
Browning M2 Machinegeweer 165 38 12,7 (.50cal) Patroonband; 450 – 550 schoten per minuut Groepsbewapening
HK AGW Automatische granaatwerper 109 29 40 350 schoten per minuut Groepsbewapening
HK416 semiautomatisch / volautomatisch aanvalsgeweer 70,7-90 3,020 5.56×45mm NAVO 20-30 Persoonlijke bewapening
HK417 semiautomatisch / volautomatisch scherpschuttersgeweer 98.5 4,05 7.62×51mm NAVO 10-20 Specialistische bewapening

Traditionele indeling van eenhedenBewerken

Naast de hiërarchieke indeling kent het CLAS ook nog een traditionele indeling in wapens en dienstvakken. Ook de zeestrijdkrachten kennen een indeling in dienstvakken. De luchtstrijdkrachten kennen een dergelijke indeling niet. In het algemeen valt een gevechts- of gevechtssteunende eenheid onder een wapen, en wordt een ondersteunende eenheid door een dienstvak uitgevoerd. Er zijn uitzonderingen: de Genie en de Verbindingsdienst voeren ondersteunende taken uit, maar vallen onder wapens.

WapensBewerken

De landmacht kent de volgende wapens:

DienstvakkenBewerken

De landmacht kent de volgende dienstvakken:

RegimentenBewerken

  Zie Lijst van regimenten van de Nederlandse landmacht voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De wapens en dienstvakken kunnen weer onderverdeeld worden in één of meerdere regimenten. Dit zijn administratieve organisaties die de tradities van de eenheden bewaren. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden regimenten slechts een nummer (met uitzondering van de regimenten Grenadiers en Jagers), maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw kregen de regimenten een naam. Kenmerkend voor een Nederlands regiment is dat het over een Vaandel of Standaard beschikt. Een ander kenmerk is dat het regiment alleen een traditionele betekenis heeft. Anders dan in landen als Frankrijk, worden eenheden genummerd. Deze nummering is gebaseerd op de oude indeling van het leger in divisies. Ieder divisie bestond uit een aantal regimenten. Een regiment bestond op zijn beurt weer uit meerdere bataljons. Een voorbeeld hiervan is 42 Bataljon Limburgse Jagers. Historisch zou dit gezien moet worden als een bataljon van het 2e Regiment Infanterie, onderdeel van de 4e divisie. In de jaren zestig van de 20ste eeuw werd de landmacht al gereorganiseerd en oude, verdwenen regimenten kregen in de vorm van een herwaardering van de traditiebeleving hun nieuwe traditionele functie.

De eenheid van regiment is een zuiver ceremoniële functie. De regimentscommandant heeft er vrijwel altijd een reguliere functie bij. Vaak zijn bepaalde functionarissen op het opleidingsinstituut van het betreffende Wapen of Dienstvak ook regimentscommandant. Er is ook een regimentsadjudant. Het regiment draagt bij aan het zogenaamde "esprit de corps", het korpsgevoel en saamhorigheid. Ondanks de samenvoeging van regimenten, wordt nu steeds meer de waarde beseft die een regiment kan hebben voor het moreel en gevoel van eenheid van militairen. Een regiment draagt een rijke historie met zich mee, die soms rationeel gezien kunstmatig aandoet, maar wel effectief en belangrijk is. Hierbij kan worden gedacht aan 45 Pantserinfanteriebataljon, dat recentelijk de tradities van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland op zich heeft genomen.

RangenBewerken

  Zie: Lijst van militaire rangen van de Nederlandse krijgsmacht.

De Koninklijke Landmacht kent diverse rangen. Deze zijn vastgesteld volgens het Koninklijk Besluit van 20 juni 1956.

Open DagenBewerken

Oorspronkelijk hield elk krijgsmachtdeel jaarlijks zijn eigen open dag. Bezuinigingen hebben dit vanaf 2013 veranderd en nu houden 2 Nederlandse krijgsmachtdelen per jaar open dagen, waarbij ook andere onderdelen van defensie zijn vertegenwoordigd. De respectievelijke Landmacht, Luchtmacht en Marinedagen. Deze staan i.h.k.v. de brede publieksinformatie en i.h.k.v. voorlichting bij personeelswerving en zijn vanwege de bezichtigingen en demonstraties altijd zeer druk bezocht. De Landmachtdagen worden vaak georganiseerd op diverse locaties in Nederland. Informatie hierover verloopt via de media [20]

Zie ookBewerken