Korps Mariniers

Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is het eliteonderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Het korps wordt sinds de jaren negentig in toenemende mate ingezet bij operaties op het land in het kader van crisisbeheersing. Amfibische operaties zijn echter de specialiteit van het korps.

Korps Mariniers
Embleem Korps Mariniers
Embleem Korps Mariniers
Oprichting 10 december 1665
Land Vlag van Nederland Nederland
Onderdeel van Koninklijke Marine
Specialisatie Marine-infanterie
Aantal circa 2500 man[1]
Garnizoen Doorn
Motto Qua patet orbis
Onderscheidingen Militaire Willems-Orde[2]
De Tocht naar Chatham in 1667, de eerste actie waaraan het Korps Mariniers deelnam
In scene gezette actiefoto met mariniers
Mariniers in een Rigid Inflatable Boat

GeschiedenisBewerken

AlgemeenBewerken

In de klassieke oudheid was de zeeoorlog vaak een voortzetting van de landoorlog, met dien verstande dat krijgshandelingen ter zee werden verricht door dezelfde soldaten als te land. Schepen probeerden elkaar te enteren, waarna soldaten het vijandelijke schip overmeesterden.

Omdat in de oudheid schepen in de Middellandse Zee meestal roeischepen (zoals de Trireem) waren, waren de bemanningen zowel roeier als soldaat. Later kwam er een functiescheiding tussen roeiers en soldaten. In sommige gevallen werden slaven of gevangenen gebruikt om galeien te roeien. Ook na de constructie van de ramsteven, waardoor het mogelijk werd andere schepen door rammen tot zinken te brengen, bleef het enteren van belang.

Met de komst van scheepsgeschut in de late middeleeuwen veranderde de zeeoorlog van karakter en verdwenen de soldaten van de schepen.

NederlandBewerken

In de 17e eeuw ging de Republiek er toe over enkele infanterieregimenten onder gezag van de vloot te stellen. De infanteristen kregen de taak landingen op vijandelijk grondgebied uit te voeren.

In 1627 werden op initiatief van luitenant-admiraal Filips van Dorp 1000 soldaten over schepen verdeeld, om vijandelijke schepen te kunnen enteren.[bron?] Na de Vrede van Münster in 1648 verdwenen deze soldaten echter weer van de vloot.

Nadat een verzoek tot oprichting van een regiment zee-infanteristen in 1663 was afgewezen, werd in 1665 alsnog een regiment soldaten aan de marine toegewezen. Dit gebeurde op initiatief van raadpensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. De eerste commandant was Willem Joseph van Ghent naar wie de Van Ghentkazerne in Rotterdam is vernoemd. Thans wordt 10 december 1665 gezien als oprichtingsdatum van het Korps Mariniers.

Van oudsher lag het voornaamste werkterrein van het Korps Mariniers buiten het moederland: aanvankelijk vooral op de vloot; later ook in de koloniën. Dit komt tot op heden tot uiting in de wapenspreuk: Qua patet orbis (Zo wijd de wereld strekt).

Ook spreekt men van Oud-Marinier in plaats van Ex-Marinier, vanwege het feit dat je als Marinier wordt gezien als "Marinier voor het leven". Vandaar de uitspraak: Eens een Marinier, altijd een Marinier..

De Tweede WereldoorlogBewerken

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bevonden zich eenheden in Nederland, Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname. Vooral bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam hebben mariniers een imponerende rol gespeeld.
Mede door de gevechten rondom de Maasbruggen werden de mariniers door de Duitse invallers 'zwarte duivels' genoemd. Dit vanwege hun donkerblauwe uniformen. Verdeeld in detachementen over de vloot, namen mariniers in 1942 deel aan de Slag in de Javazee, terwijl zij op Java als bataljon waren ingedeeld bij de 3e divisie. In pogingen de Japanners te weerstaan onderscheidden zij zich onder andere in de gevechten bij Kertosono. Om te kunnen deelnemen aan de acties tegen Japan in Azië, werd in 1943 in de Verenigde Staten een mariniersbrigade naar Amerikaans model opgericht. Van deze mariniersbrigade werden er in maart 1944 ongeveer 100 mariniers teruggestuurd naar Engeland en tijdelijk gedetacheerd bij de Prinses Irene Brigade, die onderbemand was. Deze eenheid ging op 6 augustus 1944 in Normandië aan land en nam deel aan de bevrijding van Zuid-Nederland. In juni 1945 werd de detachering opgeheven.[3]

Ontwikkelingen na de Tweede WereldoorlogBewerken

Van 1946 tot 1950 was het Korps Mariniers actief in Nederlands-Indië met de mariniersbrigade, een eenheid die ten tijde van haar grootste omvang circa 5.000 man telde. Van november 1950 tot juli 1954 actief in Korea en vanaf november 1950 tot november 1962 was het korps ook actief in Nederlands Nieuw-Guinea, maar na de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië leek er geen bestaansrecht voor het korps meer te zijn.

Door het lidmaatschap van de NAVO, met daarin de nadruk op de beveiliging van de zeevaart op de Atlantische Oceaan, werd zelfs in de jaren zestig gedacht het korps op te heffen. Door de oprichting van een "koudweer" getraind peloton -het ski peloton- in het begin van de jaren zeventig, werd dit voorkomen.[4] Het ski peloton werd later uitgebreid tot volwaardige compagnie: De Whiskey Compagnie en werd geïntegreerd in de Britse 45 Commando Royal Marines, (1972 - 1991) onderdeel van 3th Commando Brigade Royal Marines. Hiermee kreeg het korps echter een nieuwe bestemming. Samen met troepen van NAVO-bondgenoten werden mariniers voortaan ingezet op de "flanken" van de NAVO. Aansluitend werd ook de 1e Amfibische Gevechtsgroep (AGGP)[5] getraind voor optreden in Noorwegen en werd de 2e AGGP een onderdeel van de ACE Mobile Force[6] (tegenwoordig Rapid Reaction Force).

TrainingBewerken

Het Korps Mariniers is een snel inzetbare lichte infanterie-eenheid gespecialiseerd in amfibische operaties. Bij inzet worden zij geacht geruime tijd achtereen en onder alle geografische en klimaatomstandigheden inzetbaar te zijn. Ter voorbereiding hierop wordt in de trainingscyclus onder andere berg-, koudweer-, woestijn- en jungletraining opgenomen. Het Korps Mariniers was aanvankelijk niet toegankelijk voor vrouwen maar dit veranderde per 1 januari 2017. Vanzelfsprekend moeten vrouwelijke kandidaten aan dezelfde eisen voldoen als hun mannelijke collega's. De eerste vrouw die toegelaten werd tot de opleiding tot Marinier is na enkele weken uitgevallen.[7][8]

(Re)OrganisatieBewerken

Het Nederlandse Korps Mariniers bestaat uit ongeveer 2.300 man.[1] Ten behoeve van ondersteunende taken als administratie, bevoorrading en medische verzorging is ook vlootpersoneel werkzaam. Een hoofdtaak van het Korps is deelname aan internationale NAVO en VN vredesoperaties. Het korps behoort onder de flitsmacht van de NAVO, wat inhoud dat de mariniers binnen 48 uur overal ter wereld kunnen zijn om deel te nemen aan vredesoperaties. Bij de komende en reeds doorgevoerde reorganisaties probeert men zich hier strikt aan te houden.

Het Korps Mariniers kampt momenteel met leegloop en werving van nieuwe mariniers verloopt slecht. Intern werd eerder al naar buiten gebracht dat de geplande verhuizing hierbij van invloed is (zie ook Kazernes en locaties Doorn).[9] Toen bekend werd dat de verhuizing naar Vlissingen niet doorging, maar de mariniers in plaats daarvan naar Nieuw Milligen gaan verhuizen, werd de leegloop minder en waren er veel herintreders.

Huidige organisatiestructuur (2016) en takenBewerken

In het kader van de defensie herstructurering/reorganisatie (bezuinigingsoperatie), waarin ook het Korps Mariniers is betrokken, is de gehele personele en organieke structuur van het Korps veranderd.[10]

 • alle marinierseenheden worden opgewerkt tot Special Operations Capable (SOC)
 • iedere marinier algemeen krijgt als neventaak een specialisatie (Designated Marksman, infantry Engineer, heavy weapons support, combat life saver, advanced signaler )
 • de kleinste formatie-eenheid (geweergroep van 8 man) is een raiding section van 14 man
 • een peloton van 30 man is nu een raiding troop van 32 man
 • een compagnie is nu een raiding squadron bestaande uit 3 raiding troops
 • een bataljon heet nu een marine combat group bestaande uit 3 raiding squadrons, 1 combat support squadron, 1 combat service support squadron en 1 recon/surveillance/target acquisition squadron

Het Korps bestaat nu uit de volgende eenheden.

2 Marine Combat Groups (MCG’s). Deze vormen de basis voor marinierseenheden die op ieder moment direct zijn in te zetten. Het zijn lichte infanterie-eenheden met geïntegreerde vuursteun en logistieke ondersteuning. Een MCG bestaat uit een staf en 6 squadrons, die zelfstandig verschillende taken kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld verlenen van humanitaire noodhulp of offensieve acties. De taken kunnen op en vanuit zee worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vlooteenheden.

Taken MCG: Een MCG kan zelfstandig worden ingezet maar ook opereren als onderdeel binnen het Engels-Nederlandse samenwerkingsverband UK/NL LF (Landing Force) voor

 • Amfibische operaties – vanaf schepen voor uitvoering van bijvoorbeeld evacuaties of een aanval vanuit zee
 • Maritieme beveiligingsoperaties – voor beveiliging van koopvaardijschepen tegen piraten
 • Stabilisatie- en crisisbeheersingsoperaties – De twee MCG’s kunnen elkaar versterken omdat alle subeenheden een standaard training- en certificering doorlopen. Tevens zijn zij door aanvullende opleiding en training in staat om maritieme speciale operaties uit te voeren samen met de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF).

Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF), bestaande uit 3 squadrons en 1 ondersteuningselement. NLMARSOF zijn eenheden van het Korps Mariniers die als Special Forces samen met het KCT worden ingezet op plaatsen waar gewone eenheden niet komen bijvoorbeeld in Afghanistan en Mali. Ook beschermen ze het Nederlands grondgebied door samenwerking met het Ministerie van Justitie in gecombineerde antiterreureenheden.

In NLMARSOF werden de vroegere Unit Interventie Mariniers (UIM) en de Maritieme Speciale Operaties samengevoegd. Hierdoor zijn antiterreurspecialisten samengebracht met kikvorsmannen (gespecialiseerd in verkenningsoperaties in waterrijk gebied) en mountain leaders (gespecialiseerd in extreem terrein als hooggebergte en arctische gebieden).

Taken NLMARSOF:

 • Uitvoeren van (maritieme) Special Forces operaties. Dit kan zijn het opleiden/trainen van buitenlandse eenheden tot uitvoeren van een gerichte aanval op een doel, al dan niet op en vanuit zee
 • Verlenen van steun aan het ministerie van Justitie door speciaal getrainde mariniers om terreurdreiging het hoofd te bieden of om terroristische acties te voorkomen of bestrijden
 • Uitvoeren van advanced force operations voor amfibisch optreden

1 Surface Assault and Training Group (SATG). Om snel ingrijpen mogelijk te maken en te ondersteunen levert de SATG snelle, wendbare vaartuigen ter ondersteuning van inzet van marinierseenheden, bijvoorbeeld voor het landen van de Raiding Squadrons van een Marine Combat Group of ter ondersteuning van de squadrons van de NLMARSOF.

Taken SATG: De SATG is uitgerust om in het hoge deel van het geweldsspectrum onder alle klimatologische omstandigheden te kunnen werken. Afhankelijk van de taken die de SATG moet uitvoeren, wordt een samengestelde amfibische taakeenheid gevormd die zelfstandig opereert vanuit een Amphibious Forward Operating Base of vanaf schepen. De verschillende landingsvaartuigen van de SATG kunnen ook worden ingezet als extra wapensysteem voor de schepen om de veiligheid op zee te vergroten. Zo kan bijvoorbeeld piraterij op zee en in kustgebieden worden verstoord.

1 Seabased Support Group (SSG). Bevoorrading van eenheden kan vanuit zee worden geregeld door de Seabased Support Group (SSG). Het levert de maritiem operationeel logistieke ondersteuning voor marinierseenheden volgens het principe just in time, just enough: mobiel en flexibel inzetbaar. Vanaf schepen als een Landing Platform Dock (LPD) of een Joint Support Ship (JSS) moet een voortzettingsvermogen op en vanuit zee voor 30 dagen worden gegarandeerd. Marinierseenheden kunnen zo direct operaties aan land uitvoeren in de beginfase van een conflict zonder daarvoor een logistieke basis aan land nodig te hebben. Natuurlijk wordt hierbij samengewerkt en afgestemd met de NATO partners.

Taken SSG: De SSG bestaat uit 1 kleine staf en 4 troops

 • Equipment Support Troop – beheert en levert bulkvoorraden, verzorgt onderhoudsketen van de bulkvoorraden en individuele bruikleen van persoonlijke uitrusting aan alle militairen geplaatst bij operationele marinierseenheden
 • Weapons en Ammo Troop – beheert wapens, munitie, richtmiddelen, optieken en verzorgt het onderhoud hiervan
 • Workshop and Transport Troop – beheert het voertuigenpark en is verantwoordelijk voor onderhoud en verdeling
 • Communications and Information Systems (CIS) Troop – levert systeemondersteuning, beheert de verbindingsmiddelen en verzorgt het onderhoud hiervan

32e Raiding Squadron Caribisch Gebied. Dit is gestationeerd op de Marinierskazerne Savaneta (Aruba). Mariniers op Aruba zijn mede verantwoordelijk voor verdediging van het Nederlands koninkrijk en het handhaven van de veiligheid in de regio. Ze doen ook mee aan drugsbestrijdingsoperaties. Het squadron bestaat uit 1 staf, 3 troops en ondersteunende eenheden waaronder de bootgroep. Ook zijn administratieve, logistieke, facilitaire en geneeskundige ondersteuning aanwezig.

Het Mariniers Sqn Caribisch Gebied heeft een uiteenlopend takenpakket. Daarom zijn de leden getraind op veel verschillende aspecten en worden oefeningen uitgevoerd in de Verenigde Staten, op de Franse eilanden, Frans Guyana, de Boven- en Benedenwindse eilanden en Suriname. Een peloton Arubaanse militie is verantwoordelijk voor de bewakings- en beveiligingstaken van de kazerne.

1 Marinierskapel, dit is een harmonieorkest bestaande uit beroepsmusici

Reservisten. Reservisten vallend onder de KMR, Koninklijke Marine Reserve, kunnen worden ingezet voor operaties, ondersteuning van operaties of de opleiding en training van marinierseenheden. Vanwege hun ervaring in het bedrijfsleven of non-profitsector worden reservisten geacht te beschikken over een brede blik, maatschappelijk engagement en specifieke vaardigheden. Het Korps heeft een duurzaam reservistenbestand, mede door de verschillende opleidingen ook voor reservisten open te stellen om inzet van reservisten structureel te vergroten en om de reservist 'current" te houden

Er bestaat een uitwisselingsprogramma met andere landen waarbij periodiek mariniers op tijdelijke basis te werk worden gesteld bij zusterkorpsen in andere landen.

De oude organisatiestructuur van het Korps mariniers bestond van hoog naar laag uit het bataljon, de compagnie, het peloton en de geweergroep. Dit is achterhaald; alle nieuwe benamingen en sterkten staan bovenaan vermeld.

Uitzondering op de regel is wanneer er wordt getraind in de Jungle, dan worden er teams geformeerd van 8 man.

Belgisch-Nederlandse samenwerkingBewerken

In 2016 is de samenwerking uitgebreid naar meer samenwerking tussen de expeditionaire Belgische Lichte Brigade en het Nederlandse Korps Mariniers en de gezamenlijke aanschaf van marineschepen. De Benelux Paraschool past in deze samenwerking.

MaterieelBewerken

 
BV-206

Het korps is een lichte infanterie-eenheid en heeft dus geen zware wapens of gepantserde eenheden. Wel zijn sinds het begin van de 21e eeuw 20 Patria XA-188 GVV voertuigen beschikbaar voor vredesoperaties en zijn in 2007 armoured personnel carriers van het type Bushmaster in gebruik.

Het personeel beschikt over de Nederlandse persoonlijke gevechtsuitrusting (PGU) geschikt voor optreden in gematigd klimatologisch gebied en in berg- en arctische gebieden. Bij operaties in de jungle en de woestijn wordt aanvullende tropenuitrusting verstrekt.

BewapeningBewerken

Standaardwapens zijn Colt Canada C7NLD en Colt Canada LOAWNLD (Licht Ondersteunend Automatisch Wapen). Ook worden mitrailleurs FN MAG en Browning .50 en Glock 17 pistool gebruikt. Verkenningseenheden, Assault Engineers (Gnverkpel) en 11e en 23e (Para) gebruiken de Colt Canada C8NLD.

De mortierpelotons van de infanteriebataljons met mortieren van 60 mm, 81 mm en van 120 mm voor de mortiercompagnie van het Gevechtssteunbataljon en de eenheden met Stinger luchtdoelraketten bij het TL-peloton van het Gevstbat en Gill antitankraketten zijn vanaf 2013 administratief ingedeeld bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando van hetCLAS.

VoertuigenBewerken

 
DAF YAM (M voor Mariniers) 4442 In de basis een standaard YA 4442 "dubbel lucht" van de Kon. Landmacht, maar voorzien van een verlengde cabine, een "arctic" koudweer uitrusting en een vergroot doorwadingsvermogen in verband met amfibische landingen.
 • Bandvagn. Standaard terreinvoertuig is de BV-206 Bandvagn, waarvan er 156 in gebruik zijn. 127 stuks worden gemoderniseerd en de overige 29 zijn vanaf 2007 vervangen door 74 BV-S10 Viking gepantserde terreinvoertuigen van Alvis Hägglunds. 46 stuks worden aangeschaft als personeelscarrier, 20 als commandovoertuig, 4 voor berging en 4 als ambulance.
 • Mercedes-Benz G-klasse. Per januari 2009 zijn 40 MB G280 CDI's (softtop) ingevoerd bij het Korps. Met de aanschaf van de DMV Anaconda worden de MB G280 CDI's vanaf 2019 stapsgewijs overgedragen aan de Koninklijke Landmacht.
 • Land Rover Defender 110XD
 • DAF YAM 4442 vrachtwagen.
 • DMV Anaconda 4x4. Vanaf januari 2019 zijn de 40 MB G280 CDI's vervangen door 46 DMV Anaconda's. De DMV (Dutch Military Vehicles) Anaconda 4x4 is een terreinwagen , op basis van de Iveco Daily, die speciaal voor eenheden van het Korps Mariniers gestationeerd op de Nederlandse Antillen door het Brabantse DEBA Bedrijfwagens is ontwikkeld. Er zijn vier varianten van de Anaconda; de commandovariant die niet is uitgerust met hoofdbewapening, maar is voorzien van voldoende radioapparatuur voor een commandopost, de patrouillevariant die uitgerust is met hoofdbewapening en een beperkte hoeveelheid radioapparatuur, de general support-variant die niet beschikt over radioapparatuur maar wel over hoofdbewapening en de les-variant.[11] In december 2019 werden nog eens 14 Anaconda's overgedragen aan de Combat Support Squadrons van het Korps Mariniers, ditmaal 14 AAT (Anti Armour Troop)-varianten. Deze AAT-variant is voorzien van op maat gemaakte opbergplaatsen voor bijvoorbeeld Gill antitankraketten en bijbehorende afvuurinstallaties.[11]

VaartuigenBewerken

Het korps heeft 17 landingsvaartuigen : 5 van het grote 'Landing Craft Utility' (LCU) type, 12 van het type 'Landing Craft Vehicle Personnel' (LCVP) Mk.Vc welke in 2010 en 2011 in gebruik zijn genomen.

In oktober 2006 is de laatste vernieuwde LCU in gebruik genomen. Ten opzichte van het oude model zijn de vaartuigen verlengd en voorzien van een verbeterde landingsklep. Volgens plan worden van 2007 tot 2011 nog 12 landingsvaartuigen van het type LCVP "Mark V C" in gebruik genomen, ter vervanging van de Mk. 3 en Mk. 2. Het contract daarvoor werd in december 2006 getekend door scheepswerf Visser in Den Helder. De nieuwe vaartuigen worden ongeveer 16 meter lang en worden aangedreven door waterjets.

Ook worden rubberboten van het type 'Landing Craft Rubber' LCR (peddels) en 'Landing Craft Rubber Motorized' LCRM (buitenboordmotor) gebruikt.

Ander transportBewerken

De amfibische transportschepen Rotterdam en Johan de Witt van de Koninklijke Marine worden gebruikt voor de transporten over grote afstanden. Het Defensie Helikopter Commando levert tactische ondersteuning.

Kazernes en locatiesBewerken

Rotterdam (Van Ghentkazerne), Doorn (Van Braam-Houckgeestkazerne), Texel (Joost Dourleinkazerne) en in het Caraïbisch gebied nog op Curaçao (Marinebasis Parera en Marinekazerne Suffisant) en Aruba (Marinierskazerne Savaneta).

Het hoofdkwartier is sinds september 2005 in Den Helder gevestigd. De korpsstaf is met de staf van de Commandant der Zeemacht in Nederland geïntegreerd in het Commando Zeestrijdkrachten. De opleidingen voor kandidaten voor de functie als officier der Mariniers of voor marinier algemeen vinden plaats op de Van Ghentkazerne.

Van Braam Houckgeestkazerne, DoornBewerken

 
Van Ghentkazerne in Rotterdam
 
Joost Dourleinkazerne op Texel

Vernoemd naar generaal-majoor Floris Adriaan van Braam Houckgeest.

 • Marine Combat Groups
 • Sea-based Support Group

In verband met ongeschiktheid door veroudering wordt deze locatie gesloten. In Vlissingen wordt ter vervanging een nieuw onderkomen – de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne – gebouwd.[12][13][14] Deze zal voldoende mogelijkheden en ruimte bieden om deze eenheden onder te brengen inclusief capaciteit ten behoeve van ondersteuning, stalling en opslag.

De verhuizing van de mariniers vanuit Doorn naar Vlissingen staat al lang onder druk. Het Korps kampt momenteel met leegloop en werving van nieuwe mariniers verloopt slecht. Intern werd eerder al naar buiten gebracht dat de geplande verhuizing hierbij van invloed is.[9]

De staatssecretaris van Defensie Barbara Visser deelde desgevraagd mee dat alle voorbereidende kosten (onderzoek, personeel, kopen en bouwrijp maken van het terrein) voor de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen al bijna 37 miljoen euro hebben gekost. Zij stelde ook dat, als de kazerne niet doorgaat, een vergoeding voor de gemaakte kosten aan de betrokken bouwbedrijven moet worden betaald en dat er vervanging moest komen voor de verouderde kazerne in Doorn.[15]

Op vrijdag 14 februari 2020 heeft het kabinet unaniem ingestemd om de Marinierskazerne niet te verhuizen naar Vlissingen, provincie Zeeland maar naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn, provincie Gelderland. Dit vanwege de centrale ligging waardoor gezinnen van de mariniers niet hoeven te verhuizen.[16]

Van Ghentkazerne, RotterdamBewerken

Vernoemd naar admiraal baron Van Ghent, de eerste commandant van het Korps Mariniers.

 • Training marinier elementaire vakopleiding (EVO)
 • Voortgezette vakopleiding (VVO) voor Onderofficieren en Korporaals.
 • Praktische Opleiding Officier der Mariniers (POTOM)
 • Marinierskapel der Koninklijke Marine en tamboers en pijpers van het Korps Mariniers

Volgens defensiebegroting 2014 zou de Van Ghentkazerne worden gesloten. Op grond van uitkomsten van de business case van de Van Ghentkazerne, waarvan andere overheidsdiensten nu eveneens gebruik gaan maken, is besloten dat de kazerne behouden blijft.

Joost Dourleinkazerne, TexelBewerken

Vernoemd naar kapitein Joost Dourlein.

 • Amfibische training Surface Assault & Training Group

Conform de defensiebegroting voor 2014 zal de Joost Dourleinkazerne worden gesloten. Het SATG zal elders worden ondergebracht.

Mariniersmuseum, RotterdamBewerken

Het Mariniersmuseum toont de geschiedenis van het Korps Mariniers vanaf 1665 tot het heden. Het is gevestigd aan de Wijnhaven in Rotterdam, direct naast het Witte Huis.

Nieuwe Haven, Den HelderBewerken

 • NLMARFOR (gecombineerde operationele maritieme staf met vlootpersoneel en mariniers)

Marinebasis Parera, Willemstad, CuraçaoBewerken

 • Opgeheven. De taken zijn per augustus 2009 overgenomen door een roulatie eenheid van de Landmacht

Marinekazerne Suffisant, CuraçaoBewerken

 • Opleidingen Antilliaanse dienstplichtigen (TAM)

Marinierskazerne Savaneta, ArubaBewerken

 • 32e infanteriecompagnie

Conform de defensiebegroting 2014 zou de marinierscompagnie op Aruba per 1 januari 2015 worden opgeheven. Extra middelen uit het begrotingsakkoord 2013 hebben het echter mogelijk gemaakt deze voorgenomen maatregel tot 2018 terug te draaien.

Marinesteunpunt Pointe Blanche, Sint MaartenBewerken

 • Mariniersdetachement Sint Maarten (MARNSDET SXM)

TraditiesBewerken

Het korps viert zijn verjaardag elk jaar, op 10 december, op het Oostplein in Rotterdam, waar alle gevallen mannen worden herdacht. De herdenking vindt plaats dicht bij de plek waar tot WOII de kazerne van het korps gevestigd was en dicht bij de Maasbruggen waar het standbeeld van de mariniers staat. Om deze bruggen werd in mei 1940 hard gevochten en het korpsmuseum is gevestigd in een aantal pakhuizen van waaruit gevochten is.

In 1929 werd een vaandel uitgereikt aan het Korps Mariniers. Hierop zijn de volgende wapenfeiten vermeld: Spanje, Algiers, West-Indië, Kijkduin, Doggersbank, Bali, Atjeh, Chatham, Seneffe, Rotterdam, Java en Madoera, Javazee en Nieuw-Guinea. Daaraan mag het opschrift Helmand, Kandahar en Uruzgan worden toegevoegd. Oorspronkelijk was ter onderscheiding van het optreden in 1942 het vaandelopschrift Oost-Java toegekend. Dit werd vervangen door het opschrift Java en Madoera om ook aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1945-1949 te herinneren. Na de Tweede Wereldoorlog kende Koningin Wilhelmina aan het korps mariniers de Militaire Willems-Orde toe en werd dit in december 1946 aan het vaandel gehecht. Omdat het Korps Mariniers een van de oudste krijgsmachtonderdelen is levert het jaarlijks de erewacht voor de entree van de Ridderzaal op Prinsjesdag. Volgorde van de meelopende paradeonderdelen bij de krijgsmacht: KM - KL – KLu – KMar. Binnen de KM is de volgorde op leeftijd van de vaandels; Korps Adelborsten, Korps Mariniers, Onderzeedienst, Marine Luchtvaartdienst, Mijnendienst, Eskader.

  Voor afwijkende benamingen van de rangen bij het Korps Mariniers, zie Lijst van militaire rangen van de Nederlandse krijgsmacht.

AfbeeldingenBewerken

Ridders der Militaire Willems OrdeBewerken

Atjeh:

Mariniersbrigade op Oost-Java:

Bronzen LeeuwBewerken

Bekende (oud-)leden van het KorpsBewerken

KorpscommandantenBewerken

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

  Zie de categorie Netherlands Marine Corps van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.