Abiotische (milieu)factor is binnen de ecologie de term voor een externe milieufactor die geen biologische oorsprong heeft. Dit in tegenstelling tot biotische factoren (organismen). Er zijn primaire milieufactoren en samengestelde factoren, die men zich samengesteld kan voorstellen uit de primaire factoren

Milieufactoren:[1]:p. 146-241. Ökologische Geobotanik.
Primaire milieufactoren Complexe of samengestelde factoren
 1. Warmte
 2. Water
 3. Licht
 4. Chemische factoren
 5. Mechanische factoren
Abiotische factoren
 1. Klimaat
 2. Reliëf, orografische factoren
 3. Bodem, edafische factoren

Biotische factoren

De abiotische factoren kunnen worden gegroepeerd in factoren met betrekking tot klimaat, bodem en water.

Klimaat:

Bodem en humus:

Water:

Als in een omgeving de abiotische factoren veranderen, bijvoorbeeld door een overstroming of klimaatverandering, zullen de organismen met de eigenschappen die tegen deze verandering bestand zijn overleven. Deze overlevenden zullen hun eigenschappen doorgeven aan hun nakomelingen.

OptimumBewerken

Lineair en gaussisch responsiemodel in de ecologie.
 
Lineair responsiemodel, met
 • gradient = onafhankelijk variabele
 • respons = afhankelijk variabele
Gaussisch responsiemodel, met
 • Opt. = optimum, optimale waarde (hier: 3,0)
 • Ampl. = amplitude (hier: 10)
 • Tol. = tolerantie (hier: 0,1)

De optimumwaarde van de milieufactor is de waarde waarbij een maximale, grootste of meest gewenste respons, resultaat of oogst optreedt. Optimale omstandigheden maken een maximale respons mogelijk. Dit laatste wordt de amplitude genoemd.

"Optimaal" heeft in het spraakgebruik een subjectieve betekenis van "(betrekkelijk) goed" tot "beste", "gunstigste omstandigheden", of "maximaal resultaat".

Tolerantie, ecologische amplitudeBewerken

De tolerantie van een soort of van een populatie is gebied tussen minimumwaarde en maximumwaarde van een milieufactor waarbinnen deze kan overleven en reproduceren. Tolerantie is een maat voor waarin van het optimum kan worden afgeweken. De tolerantie wordt ook wel "ecologische amplitude" genoemd. Als de milieufactoren afwijken van de optimale waarde wordt dit suboptimale omstandigheden genoemd.

Een alternatieve betekenis van tolerantie hangt af van het wiskundige model voor de klokkromme (Gaussische curve) die de respons beschrijft van de soort voor de milieufactor. De op deze wijze berekende tolerantie heeft niet te maken met de minimumwaarde en maximumwaarde, en valt aanzienlijk lager uit.

Als soorten voor de belangrijkste abiotische milieufactoren een grote tolerantie hebben, spreekt men van euryoeke soorten of ubiquisten, maar als de toleranties klein zijn worden het stenoeke soorten of specialisten genoemd. Voorbeelden van een ubiquisten onder de planten zijn grote brandnetel (Urtica dioica) en bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), die langs autosnelwegen wordt aangetroffen. Onder de dieren is de nachtvlinder de grote meelmot (Pyralis farinalis) een goed voorbeeld. Soorten die voor een bepaald milieufactor een kleine tolerantie hebben, heten bijvoorbeeld stenotherm wat gebruikt wordt voor zeer beperkte tolerantie voor afwijkingen in de temperatuur en stenohalien voor zeer beperkte tolerantie voor afwijkingen in het zoutgehalte.

De stenoeciteit of ecologische amplitude is een samengestelde waarde voor tolerantie, voor de Nederlandse flora berekend op grond van een zevental abiotische milieuvariabelen. De stenoeciteit geeft de ecologische kieskeurigheid van de soort aan.[2] Hoe lager de waarde voor de ecologische amplitude, hoe kieskeuriger de soort in het algemeen is.

Als de milieufactoren extreme waarden (minimale of maximale waarde) aannemen, is er helemaal geen resultaat: de respons wordt 0. De waarden tussen minimum en maximum heet de tolerantie.

HomeostaseBewerken

Elk organisme is zodanig aangepast dat het bij verandering van de abiotische factoren in de omgeving het eigen inwendig milieu zo lang mogelijk constant kan houden. Dit noemt men homeostase; een mechanisme dat in het organisme is 'ingebouwd' zorgt ervoor dat inwendige factoren die te hoog of te laag worden, automatisch verlaagd of verhoogd worden zodat de toestand van het organisme in evenwicht blijft. Een voorbeeld is dat wanneer een mens het te warm heeft hij gaat zweten, terwijl wanneer hij het koud heeft hij gaat rillen en versnelt zijn stofwisseling. Dit mechanisme wordt negatieve feedback genoemd en bestaat uit drie componenten: de receptor die de verandering ontdekt, het controlemechanisme dat de informatie verwerkt en vergelijkt met de optimale waarde en de uitvoerder die van het controlemechanisme de opdracht krijgt het evenwicht te herstellen.

De mate waarin een organisme zijn inwendig milieu constant kan houden en dus de homeostase weet te behouden wordt de tolerantie genoemd. Wanneer dit niet meer mogelijk is treedt er positieve feedback op, die kan leiden tot de dood van het organisme.

Zie ookBewerken