Populatie (biologie)

groep organismen van dezelfde soort

Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten, alle zich potentieel onderling voortplantende individuen van die soort in een habitat.

De grootte van populatie varieert in de loop van de tijd, maar lijkt op de lange duur om een bepaald evenwicht te schommelen. De populatiegrootte hangt af van:

  • de vruchtbaarheid en geboorten: het aantal nakomelingen of eieren per vrouwelijk individu
  • de mortaliteit, de afname van het aantal individuen in een tijdseenheid door sterfte
  • de migratie: de uitwisseling van individuen tussen populaties van een soort, te weten
    • immigratie: het zich vestigen in een populatie in een ander gebied.
    • emigratie: het zich vestigen uit een populatie in een ander gebied.

Veel van deze factoren zijn afhankelijk van de populatiedichtheid en worden gereguleerd door biotische factoren als de aanwezigheid van voedsel, de aanwezigheid van predatoren, het voorkomen van ziekten en van abiotische factoren als minimum en maximumtemperatuur, regenval, duur van sneeuwbedekking.

Zie ook bewerken