Wikipedia:Buitenlandse geografische namen

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:BGN

Voor de basisprincipes van naamgeving, zie: Wikipedia:Benoemen van een pagina.

Uitgangspunt bij het benoemen van een pagina in Wikipedia is, dat de naam eenduidig, correct en gangbaar dient te zijn.

Van meet af aan was er discussie over de vraag of artikelen over geografische onderwerpen onder hun Nederlandse of onder hun buitenlandse naam moeten worden aangemaakt. Reeds in een vroeg stadium is binnen de Nederlandstalige Wikipedia gekozen voor het gebruik van de naam die in het Nederlandse taalgebied het meest gangbaar is. Dit is niet altijd de naam die ter plaatse geldt (endoniem). Om discussie over individuele namen te voorkomen is vervolgens de Taalunie in dit opzicht aangewezen als scheidsrechter. Ofschoon niet iedereen de uitspraken van de Taalunie onderschrijft, heeft de keus voor een externe autoriteit zijn waarde bewezen.

De Taalunie-richtlijn bewerken

Raadpleeg de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands van de Taalunie en pas de volgende regel toe:

Staat er een vermelding in de lijst? → Gebruik die vermelding.
Staat er geen vermelding? → Gebruik het endoniem, de naam die ter plaatse wordt gebruikt.

N.B.: Frans-Vlaanderen, een gebied in Frankrijk waar naast Frans ook Nederlands wordt gesproken, heeft een eigen lijst, eveneens opgesteld door de Taalunie. Plaatsen in dit gebied die op deze lijst voorkomen worden onder hun Nederlandse naam opgevoerd. Daarnaast heeft de Taalunie ook een lijst van streekgebonden namen in Noord-Frankrijk die alleen worden gebruikt in de Westhoek en in Zuid-West-Vlaanderen. Met deze laatste lijst wordt geen rekening gehouden.

Op de algemene richtlijn (geen vermelding => endoniem) bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Bij plaatsnamen vermeld onder "Historische benamingen" in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands wordt het endoniem gebruikt (vb. Düsseldorf en niet Dusseldorp). In een historische context kan wél voor een historische benaming gekozen worden (vb. Vrede van Atrecht), ongeacht of dit exoniem al dan niet voorkomt onder het kopje "Historische benamingen".
  • Namen met anderstalige elementen met betekenissen als dal, berg, gebergte, meer, eiland, pas, kaap: hierover geeft de Taalunie het volgende aan:[1]

Van veel namen die in principe in aanmerking kwamen voor opname in de lijst, bestaat het endoniem uit de samenvoeging van een aardrijkskundige naam met een voor- of nabepalend woord dat de aard van de benoemde entiteit beschrijft, bijvoorbeeld Victoria Falls, Estrecho de Gibraltar. In het Nederlands is het gebruikelijk bij dergelijke namen het bepalende woord te vertalen, en met deze vertaling exoniemen te vormen overeenkomstig de morfologische mogelijkheden van het Nederlands, te weten de samenstellingen van het type Victoria(water)vallen, of lexicale verbindingen van het type Straat van Gibraltar.

Bij deze gebruikelijke gang van zaken sluiten wij ons aan.

Vanzelfsprekend mag een alternatieve naam in een artikel altijd vermeld worden. Bij een pagina met een exoniem als paginanaam is de vermelding van de ter plaatse gebruikte naam of namen zelfs essentieel. Dat gebeurt meestal tussen haakjes en cursief. Als het ter plaatse gebruikte alfabet niet het Latijnse is, dan graag zowel in het lokale als in het Latijnse schrift.

In sommige gevallen geeft de Taalunie verschillende benamingen als gelijkwaardig in de lijst (vb. Seoel en Seoul). In dat geval kan een van die benamingen worden gekozen om het artikel te benoemen.

Buiten Nederland en België bewerken

Deze richtlijn geldt alleen voor plaatsnamen buiten België en het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

Aandachtspunten bij endoniemen bewerken

Als de Taalunie-richtlijn de keus voor een endoniem, een topografische naam in de taal die in de desbetreffende plaats wordt gesproken, oplevert, hou dan de volgende punten in de gaten:

  • Als een taal geen Latijns alfabet gebruikt (Russische, Arabische, Chinese etc.), raadpleeg dan de Transliteratie- en transcriptiegids voor de te kiezen weergave van de betreffende letters of karakters in het Nederlands.
  • Als een taal wel het Latijnse alfabet gebruikt inclusief de eventuele accenten of andere diakritische tekens, ligaturen en andere bijzondere tekens die hierin voorkomen, kan de schrijfwijze van die taal worden overgenomen, tenzij voor de betreffende taal in de Transliteratie- en transcriptiegids andere afspraken zijn gemaakt. Zo'n taal is het Vietnamees.
  • Wanneer een titel met dergelijke bijzondere tekens in de naam wordt gebruikt, wordt een redirect gemaakt. Deze redirect bestaat uit platte tekst, zonder diakritische tekens en ligaturen.
  • Voor Albanese namen geldt dat we steeds de onbepaalde vorm gebruiken, ook bij vrouwelijke namen, bijvoorbeeld Shkodër en Korçë en niet Shkodra en Korça. Uitzonderingen zijn de exoniemen Pristina en Tirana, en namen die bestaan uit een naamwoord en een genitiefbepaling, zoals Maja e Dhoksit, Gjiri i Drinit of Liqeni i Belshit (en niet Majë e Dhoksit, Gji i Drinit of Liqen i Belshit; die laatste zijn in de onbepaalde vorm agrammaticaal).
  • Niet altijd is duidelijk wat de "plaatselijke taal" is. Voor sommige meertalige gebieden bestaan specifieke afspraken over de voorkeurstaal:
  1. Voor Zuid-Tirol gelden de volgende afspraken: de pagina's worden aangemaakt onder hun Duitse naam, tenzij het Ladinisch ter plaatse de meerderheid heeft. Dan geldt de Ladinische naam (zie verder Overleg:Lijst van gemeenten in Zuid-Tirol).
  2. (ruimte voor het toevoegen van toekomstige afspraken over andere meertalige regio's).

Ten slotte: Het is ook niet zo dat een alternatieve naam per se onjuist is. Bovenstaande richtlijnen zijn alleen bedoeld om de keus voor een bepaalde naam of spelling als paginatitel voorspelbaar en eenduidig te laten zijn. Het aanmaken van redirects is in alle gevallen aan te bevelen, indien een plaats onder meer dan één naam bekend is.

Uitzonderingen bewerken

Toekomstige nieuwe uitzonderingen op deze richtlijn zullen expliciet op deze pagina worden aangegeven.

Polen bewerken

Zie ook bewerken