Sfeer (wiskunde)

lichaam

Een sfeer is in de meetkunde een boloppervlak of een generalisatie daarvan in meer dimensies, gezien als ingebed in een vectorruimte, waarvan de dimensie een hoger is dan van de sfeer zelf.

Perspectivische projectie van een boloppervlak

Een boloppervlak is een driedimensionale figuur, een oppervlak dat door alle punten wordt gevormd, die op gelijke afstand liggen van een vast punt, het middelpunt van het boloppervlak. Een boloppervlak omsluit een driedimensionaal lichaam, de bol. Een bol kan zowel als driedimensionale generalisatie van de cirkel worden opgevat, als van de cirkelschijf. Met een open bol wordt de open verzameling punten binnen een sfeer bedoeld en met een gesloten bol de gesloten verzameling punten, die door het boloppervlak worden omsloten.

Definitie bewerken

Een boloppervlak is de verzameling van alle punten in een driedimensionale euclidische ruimte die op een gegeven afstand, de straal, liggen van een gegeven punt, het middelpunt van de sfeer. De sfeer   met straal   en middelpunt  

 

Een boloppervlak kan ook door een vergelijking worden vastgelegd. Het boloppervlak met oorsprong in het punt   en straal   is in cartesische coördinaten gegeven door:

 

Het oppervlak van een bol met straal   heeft grootte

 

De eenheidsbol, het oppervlak, is de sfeer   met de oorsprong als middelpunt en straal 1.

Wiskundige vergelijking bewerken

In cartesische coördinaten bewerken

Een boloppervlak met straal   en middelpunt   kan in cartesische coördinaten worden weergegeven door de vergelijking:

 .

Parametervergelijking bewerken

In bolcoördinaten ten opzichte van het middelpunt luidt de vergelijking:

 
 
 

Differentiaalvergelijking bewerken

Ieder boloppervlak wordt beschreven door de differentiaalvergelijking

 

Willekeurige dimensie bewerken

Voor ieder natuurlijke getal   definieert men de  -sfeer met middelpunt   en straal   als

 

met als speciaal geval de eenheidsbol in   dimensies

 

Het getal   is de dimensie van   opgevat als topologische variëteit. Dit is intuïtief gedefinieerd het aantal vrijheidsgraden. Zo is de cirkel   lokaal gezien een eendimensionale lijn en het boloppervlak   lokaal een tweedimensionaal vlak.

Het gehanteerde afstandsbegrip komt meestal met de gewone metriek overeen.

 

De sfeer   is de rand van de gegeneraliseerde bol   in   dimensies.

In   dimensies is de gegeneraliseerde bol gedefinieerd als

 

met als speciaal geval de eenheidsbol

 

De bol is een fundamenteel begrip in veel metrische ruimtes, en wordt afhankelijk van het betreffende deelgebied van de wiskunde uitgerust met aanvullende structuren, bijvoorbeeld die van een topologische, gladde of riemann-variëteit.

Het vermoeden van Poincaré betreft een voldoende voorwaarde opdat een gegeven driedimensionale variëteit topologisch equivalent is met de driesfeer  .

De driesfeer wordt soms aanschouwelijk gemaakt door haar te modelleren als deelverzameling van  :

 

De topologische zevensfeer   kan worden uitgerust met niet minder dan 28 onderling verschillende gladde structuren. Een daarvan is de klassieke gladde structuur afkomstig van de omliggende euclidische ruimte  , de andere 27 zijn voorbeelden van exotische differentiaalstructuren.

De stelling van Borsuk-Ulam gaat over continue afbeeldingen van de  -sfeer naar de  -dimensionale euclidische ruimte.

Andere metrieken bewerken

In een willekeurige metrische ruimte  , of zelfs een pseudometrische ruimte, wordt de sfeer met middelpunt   en straal   op dezelfde manier gedefinieerd:

 

Is bijvoorbeeld het vlak   uitgerust met de Manhattan-metriek

 ,

dan hebben de cirkels de vorm van vierkanten waarvan de zijden een hoek van 45° maken met de coördinaatassen.

Riemann-sfeer bewerken

De riemann-sfeer is het riemann-oppervlak dat ontstaat door aan het complexe vlak   één punt   toe te voegen, waarbij het gedrag in de omgeving van   bepaald wordt door de afbeelding

 ,

als een kaart met kromlijnige coördinaten van het complexe vlak te beschouwen.

Topologisch is de riemann-sfeer gelijkwaardig met de gewone eenheidsbol  . Meetkundig modelleert de riemann-sfeer de complexe projectieve lijn  .

Zie de categorie Spheres van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.