Deputatie (provinciebestuur)

De Deputatie in Vlaanderen of het Provinciecollege (collège provincial) in Wallonië, is de uitvoerende macht op het niveau van de provincie (respectievelijk de vijf Vlaamse provincies en de vijf Waalse provincies).

De provincies van Vlaanderen en Wallonië.

Dit bestuur is te vergelijken met het schepencollege op gemeentelijk niveau, en met de regering in een (deel)staat. De Deputatie wordt verkozen door de leden van de provincieraad die zelf bij algemeen stemrecht verkozen wordt en dus de wetgevende macht is. De leden van de deputatie worden in Vlaanderen de gedeputeerde genoemd.

Bevoegdheden

bewerken

Sinds 1 januari 2002 zijn de gewesten bevoegd voor de provinciale organen:

  • De provinciewet van 30 april 1836 bepaalde dat de Bestendige Deputatie van de Provincieraad (Députation permanente du conseil) zes leden telde.
  • Het Vlaams provinciedecreet van 9 december 2005 spreekt van kortweg de deputatie. De Vlaamse provincies tellen sinds de verkiezingen van 2018 slechts vier gedeputeerden in plaats van zes.[1] Oorspronkelijk werd een vermindering naar vijf in het decreet voorzien, maar dit werd aangepast (in 2017) nog voor dit in werking kon treden in 2018.
  • Het Waals decreet van 12 februari 2004 voerde de naam provinciecollege (collège provincial) in, analoog aan het gemeentecollege. De Waalse provincies met minder dan 750.000 inwoners (Waals-Brabant, Namen en Luxemburg) hebben vier gedeputeerden, de provincies met meer inwoners (Henegouwen en Luik) tellen er vijf.

De deputatie wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. De gouverneur wordt niet aangesteld door de provincieraad maar door de gewestregeringen (voor 2004 door de koning, zijnde de federale regering) als commissaris van de regering(en). Sinds 1995 heeft hij binnen de deputatie enkel stemrecht als het een rechtsprekende taak betreft.[2] De deputatie zelf bestaat uit door de provincieraad verkozen leden, de gedeputeerden. Ze hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid, maar kunnen wel de provinciale bevoegdheden (zoals onderwijs, milieu, toerisme en gezondheid) onderling verdelen ter voorbereiding en opvolging van de dossiers. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de provincieraad.

Naast taken als "uitvoerende macht" heeft de deputatie traditioneel ook een rechtsprekende functie, zoals uitspraak in beroep over vergunningen, of, vóór de oprichting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Vlaanderen, geschillen inzake lokale verkiezingen.

Het instituut met vergelijkbare functie in Nederland is het college van Gedeputeerde Staten.

Samenstelling Deputaties

bewerken
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Carl Decaluwé CD&V Gouverneur
Bart Naeyaert CD&V Gedeputeerde
Bestuurlijke organisatie, Plattelandsbeleid, Landbouw en visserij, Waterbeleid, Omgevingsvergunningen en Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Jean-Emmanuel de Bethune CD&V Gedeputeerde
Economie, Woonbeleid, Hoger Onderwijs, Externe Relaties en Noord-Zuid-beleid, Financiën en budget, Dataverzameling, Streekontwikkeling
Sabien Lahaye-Battheu Open VLD Gedeputeerde
Toerisme en recreatie, Onderwijs, Veiligheid, Erfgoed, Ruimtelijke ordening, Algemene en ondersteunde dienstverlening en Personeel
Jurgen Vanlerberghe sp.a Gedeputeerde
Milieu, natuur en landschap, Informatietechnologie, Mobiliteit en Landinrichting
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Carina Van Cauter Open VLD Gouverneur
Kurt Moens N-VA Gedeputeerde
Communicatie, Logistiek, Financiën, Economie, Onderwijs, Erediensten en vrijzinnigencentra, Overige hulpdiensten en Organisatiebeheersing
Leentje Grillaert CD&V Gedeputeerde
Vergunningenbeleid, Landbouw en plattelandsbeleid, Waterbeleid, Gemeenten, Middenstand en EROV, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking, Patrimonium, Interbestuurlijk beleid en Uitleendienst
Riet Gillis Groen Gedeputeerde
Mobiliteit, Milieu en Natuur, Klimaat en energie, Personeel, Welzijn op het werk, Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, ICT en Egov en Juridische aangelegenheden
Annemie Charlier N-VA Gedeputeerde
Ruimtelijke planning, Erfgoed, Recreatiedomeinen en Wonen
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Cathy Berx CD&V Gouverneur
Luk Lemmens N-VA Gedeputeerde
Algemeen beleid, Interne audit, Ruimtelijke ordening, Omgevingsvergunningen, Omgevingsberoepen, Mobiliteit, Onderwijs, Erfgoed, Erediensten, Sportpaleis en Gebiedsgericht programma Zuidrand
Kathleen Helsen CD&V Gedeputeerde
Werk, Sociale economie, Flankerend onderwijsbeleid, Plattelands- en dorpenbeleid, Europese samenwerking en Wonen
Jan De Haes N-VA Gedeputeerde
Milieu en Natuur, Waterbeleid, Financiën, Logistiek
Mireille Colson N-VA Gedeputeerde

Toerisme, Recreatie- en groendomeinen en Personeel, communicatie en ICT

Naam Partij Functie en bevoegdheden
Jos Lantmeeters N-VA Gouverneur
Inge Moors CD&V Gedeputeerde
Financiën en Begroting, Wonen, Ruimtelijke ordening, Landbouw, Platteland, Landbouwonderzoeks- en Praktijkcentra, Omgevingsvergunning, Griffie, Springstoffen, Beleidscel Data en Analyse en Visserijcommissie
Bert Lambrechts N-VA Gedeputeerde
Internationale Zaken, Milieu en Natuur, Veiligheid, PLOT, Levensbeschouwing, Onderwijs, Mobiliteit, Regiomarketing, Dierenwelzijn, Ontwikkelingssamenwerking, Informatie en Communicatie, Water en Bosgroepen
Igor Philtjens Open VLD Gedeputeerde
Toerisme, Erfgoed, Kenniscentrum steden en gemeenten, Facilitaire diensten en Provinciale Domeinen
Tom Vandeput CD&V Gedeputeerde
Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese Aangelegenheden, Personeelsbeleid en Interne Communicatie
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Jan Spooren N-VA Gouverneur
Monique Swinnen CD&V Gedeputeerde
Toerisme, Streekproducten, Landbouw, Praktijkcentra Pamel & Herent, Platteland, Europa, Financiën, Griffie en protocol
Tom Dehaene CD&V Gedeputeerde
Erfgoed, Mobiliteit, PIVO, Internationalisering, Omgevingsvergunningen, Welzijn op het werk, Slimme regio, Steunpunt data & analyse, Buurt- en voetwegen, Juridische dienst, Provinciaal Comité ter bevordering van de Arbeid en Informatiebeleid
Ann Schevenels Open VLD Gedeputeerde
Economie en innovatie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Ruimtelijk planning, VERA, informatica en informatieveiligheid, Uitleendienst, Provinciedomeinen en recreatie en Omgevingsvergunningen
Bart Nevens N-VA Gedeputeerde
Onderwijs, Omgevingsvergunningen, Communicatie, Vlaams beleid, Waterlopen, Wonen, Vlabinvest, Milieu en duurzaamheid, Dierenwelzijn, Personeel en tuchtzaken, organisatie & planning, sociale dienst, ebouwen en patrimonium, facilitair beheer, mobiele ploegen en Tekenkamer
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Gilles Mahieu PS Gouverneur
Mathieu Michel MR Gedeputeerde
Public relations, Begroting en erfgoed, Human Resources, Beveiliging, Huisvesting en ruimtelijke ordening, Territoriaal Ontwikkelingscontract, Kasteel Hélécine, Computers en Digitale Transitie, Jeugd en burgerschap en Internationale betrekkingen
Isabelle Kibassa-Maliba PS Gedeputeerde
Onderwijs buiten de schoolgebouwen, Toerisme, Landbouw, Economie, Droombos, Folklore, Handel & Ambacht en PMS-centrum
Tanguy Stuckens MR Gedeputeerde
Cultuur, Sociaal, Sekten en secularisme, Gelijkheid van kansen, Levenslang leren, Economie, Kredietcentrum, Napoleon's laatste hoofdkwartier en Gezondheid
Marc Bastin MR Gedeputeerde
Werken en gebouwen, Sport, Leefomgeving, Milieu en duurzame ontwikkeling, Mobiliteit, Ontwikkelingssamenwerking, Algemene Zaken en Waterlopen
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Tommy Leclercq PS Gouverneur
Serge Hustache PS Gedeputeerde
Externe betrekkingen, Protocol, Supracommunaliteit, Electorale zaken, Secularisme, Secundair onderwijs en sociale promotie, Financiën en begroting en Gebouwen
Fabienne Capot PS Gedeputeerde
Cultuur, Toerisme en Secundair onderwijs en sociale promotie
Pascal Lafosse PS Gedeputeerde
Onderwijs en Opleiding
Eric Massin PS Gedeputeerde
Onderwijs, Sociale Actie en Sport
Fabienne Devilers MR Gedeputeerde
Territoriale ontwikkeling, Gezondheid en Sociaal
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Hervé Jamar MR Gouverneur
Luc Gillard PS Gedeputeerde
Cultuur, Jongeren, Betrekkingen met gebieden, steden en gemeenten, Civiele veiligheid, Mobiliteit, Internationale en institutionele betrekkingen, Europese fondsen en Digitale transitie
Katty Firquet MR Gedeputeerde
Gezondheid, Ziekenhuizen, Sociale zaken, Speciaal onderwijs, VZW Centrum voor Arbeidsrevalidatie, Sport, Communicatie en informatie en Begroting
Robert Meureau PS Gedeputeerde
Toerisme, Economie, Financiën, Algemene administratie en Niet-onderwijzend personeel
André Denis MR Gedeputeerde
Ecologische transitie en voedsel, Landbouw, Landelijkheid, Milieu, Laboratoria en infrastructuur
Muriel Brodure-Willain PS Gedeputeerde
Onderwijs, Opleiding en Leraren
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Denis Mathen MR Gouverneur
Jean-Marc Van Espen MR Gedeputeerde
Economische zaken en Middenklasse, Toerisme, Begroting, Financiën, Economie, Supra-communautaire partnerschapsovereenkomsten, Technische diensten, Digitale verwerking, Communicatie, Externe en internationale betrekkingen en Secularisme
Geneviève Lazaron cdH Gedeputeerde
Sociale en gezondheidsaangelegenheden, Sociale actie en Gezondheid, Cultuur, Provinciale musea, Erfgoed en Sportbeleid
Amaury Alexandre DéFI Gedeputeerde
Ecologische transitie, Duurzame ontwikkeling, Milieu, Waterlopen, Energie, Gebouwen, Onroerend goed, Werk, Riviercontracten, Land en Natuur, Stichting Gouverneur Sluiten, Maatschappelijke betrokkenheid, Territoriale adviesraden, Betrekkingen met de Raad
Richard Fournaux MR Gedeputeerde
Onderwijs, Speciale training, Kasteel van Namen School voor Toegepaste Kunsten, Juridische bijstand, Informatietechnologie en telecommunicatie, Drukkerij en Overheidsaanbestedingen
Naam Partij Functie en bevoegdheden
Olivier Schmitz cdH Gouverneur
Marie-Eve Hannard cdH Gedeputeerde
Dienstverlening aan gemeenten, Technologie en Duurzame Ontwikkeling, Toerisme en Natuurlijke Hulpbronnen
Nathalie Heyard PS Gedeputeerde
Cultuur, Onderwijs en Opleiding
Bernard Moinet cdH Gedeputeerde
Economie, Landbouw en Financiën
Stephan De Mul PS Gedeputeerde
Sociaal, Gezondheid en Mobiliteit