Motto

kort gezegde dat een intentie weergeeft

Een motto of kenspreuk is een korte tekst die de intentie/levenshouding van de gebruiker(s) van het betreffende motto weergeeft. Motto is ontleend aan Italiaans motto: gezegde, ontstaan uit het Latijnse klankwoord muttire: een kik geven.

  • Onder het motto van we maken plezier begon het feest.
  • In de oorlog gold het motto horen, zien en zwijgen.
  • Soms was een motto ook misleidend; totalitaire regimes misbruik(t)en teksten als wijsheden om mensen te manipuleren: Arbeit macht frei.

LiterairBewerken

Literair werk wordt soms voorafgegaan door een motto in de vorm van een (min of meer raadselachtig) citaat. De schrijver geeft hiermee een hint voor de interpretatie van zijn boek. Zo laat Harry Mulisch de roman De aanslag voorafgaan door een regel van Plinius de Jongere: Overal was het al dag, maar hier was het nacht, neen, meer dan nacht. Ferdinand Bordewijk, die zijn boek Karakter opdraagt aan zijn kinderen, geeft het als motto: 'A sadder and wiser man / he rose the morrow morn' (De volgende dag stond hij op / als treuriger en wijzer man) naar Samuel Coleridge.[1]

WapenspreukBewerken

Strikt genomen zijn leuzen en wapenspreuken in de heraldiek verschillende zaken, maar de termen worden vaak door elkaar gebruikt. Een leus staat boven het wapen of op de rand van de wapentent; de wapenspreuk of het motto staat op een bandelier of lint onder het wapen. Onder sommige wapenschilden is een strook aangebracht waarop een motto, devies of wapenspreuk (wapenkreet, vroeger ghecri genoemd) staat geschreven. Zo staat onder het Nederlandse wapen de tekst: Je maintiendrai (ik zal handhaven, ik zal stand houden).

StatenBewerken

Wapenspreuk Vertaling Plaats
L'union fait la force Eendracht maakt macht België
A mari usque ad mare Van zee naar zee Canada
Einigkeit und Recht und Freiheit Eenheid en gerechtigheid en vrijheid Duitsland
Liberté, égalité, fraternité Vrijheid, gelijkheid, broederschap Frankrijk
Eleftheria i thanatos Vrijheid of de dood Griekenland
Deo Juvante Met Gods hulp Monaco
Je maintiendrai Ik zal handhaven Nederland
Plus ultra Steeds verder Spanje
Pravda vítězí De waarheid zal overwinnen Tsjechië
Dieu et mon droit God en mijn recht Verenigd Koninkrijk
E pluribus unum Uit velen één Verenigde Staten
Concordia res parvae crescunt Door eendracht groeien kleine dingen Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Austriae est imperare Orbi Universo
afgekort: AEIOU
Het is aan Oostenrijk te heersen over de ganse wereld Heilige Roomse Rijk
Fortitudo Eius Rhodum tenuit Door zijn dapperheid wist hij Rhodos te behouden Koninkrijk Italië (1861-1946)
Bella gerant alii, tu felix Austria nube! ‘Let others wage war: thou, happy Austria, marry' Heilige Roomse Rijk
Nihil sine Deo Niets zonder God Koninkrijk Roemenië (1881-1947)
Eendragt maakt magt Eendracht maakt macht Zuid-Afrikaansche Republiek

Deelstaten, regio's en provinciesBewerken

Wapenspreuk Vertaling Plaats
Fortis et liber Sterk en vrij Alberta
Vis unita fortior Vereende kracht is sterker Groningen
Post Tenebras Lux Licht na de duisternis Genève
Ense Petit Placidam, Sub Libertate Quietem Met behulp van het zwaard zoeken we vrede, maar vrede alleen onder vrijheid Massachusetts
Qua patet orbis Zo wijd de wereld strekt Nassau
Excelsior Altijd omhoog New York
Orta Recens Quam Pura Nites Zopas opgegaan, nu al helder stralend Nieuw-Zuid-Wales
In My Defens God Me Defend In mijn verdediging verdedige God mij Schotland
Cymru am byth Wales voor altijd Wales
Luctor et emergo Ik worstel en kom boven (strijd maakt sterker) Zeeland
Vigilate Deo confidentes Waakt, vertrouwende op God Zuid-Holland

StedenBewerken

Wapenspreuk Vertaling Plaats
Alcmaria Victrix Alkmaar is de overwinnaar Alkmaar
Heldhaftig - Vastberaden - Barmhartig Zich met deze eigenschappen verzetten tegen onrecht Amsterdam
Vis temperata fortior Beheerste kracht is sterker Baarn (van 1867 tot 1969)
Mille periculis supersum Duizend gevaren kom ik te boven Bergen op Zoom
Libertatis primitiæ Eerstelingen der vrijheid Den Briel
Een Draght Maeckt Maght Eendracht maakt macht, samen ben je sterk(er) Brooklyn
SPQB (Senatus populusque Brugensis) Senaat en volk van Brugge Brugge
Multis periculis supersum Ondanks vele gevaren besta ik Coevorden
Vrede en Recht[2] Den Haag
Libertas Vrijheid Dubrovnik en Republiek Ragusa
Nisi Dominus Frustra Zonder de Heer is alles vergeefs Edinburgh
Ex undis Uit de golven (ontstaan) Eemsmond (voorheen Hefshuizen en Uithuizermeeden)
Fides et amor Hou en (ge)trouw, geloof en liefde Gent
Fortes creantur fortibus Sterken brengen sterken voort Gorinchem
Vicit vim virtus Dapperheid heeft geweld overwonnen Haarlem
Haec libertatis ergo Dit omwille van de vrijheid Leiden
Loven boven, altijd God loven Te allen tijden is God eren het belangrijkste Leuven
Domine dirige nos Heer, leid ons Londen
In trouwen vast (in fide constans) Sterk in en door geloof en vertrouwen Mechelen
SPQO (Senatus populusque Olomouci) Senaat en volk van Olomouc Olomouc
Fluctuat nec mergitur Het schommelt op de golven, maar gaat niet onder Parijs
Praga caput rei publicae Praag, hoofd van de republiek Praag
Aequitas judicia tua Domine Heer, Uw oordeel is gerechtigheid Roermond
Sterker door strijd Beproevingen overwinnen door moed en kracht Rotterdam
Unitas, justitia, spes Eenheid, gerechtigheid, hoop Vilnius
Semper invicta Altijd onoverwinnelijk Warschau

UniversiteitenBewerken

Wapenspreuk Vertaling Universiteit
Hinc lucem et pocula sacra Vanaf deze plek komen licht en gewijde kennis tot ons Universiteit van Cambridge
Mens agitat molem De geest brengt de materie in beweging Technische Universiteit Eindhoven
Inter utrumque Tussen beide Universiteit Gent
Verbum Domini lucerna
pedibus nostris
Het woord des Heren is een licht voor onze voeten Rijksuniversiteit Groningen
Veritas Waarheid Harvard-universiteit
Libertatis praesidium Bolwerk der vrijheid Universiteit Leiden
Sedes sapientiae Zetel der wijsheid Katholieke Universiteit Leuven
In Dei nomine feliciter Voorspoedig in Gods naam Radboud Universiteit Nijmegen
Dominus illuminatio mea De Heer is mijn licht Universiteit van Oxford
Sol iustitiae illustra nos Zonne der gerechtigheid, verlicht ons Universiteit Utrecht
Rege duce pro jure et honore Onder leiding van de vorst voor recht en eer Koninklijke Militaire School (België)
Scientia vincere tenebras Duisternis overwinnen door wetenschap Vrije Universiteit Brussel
Lux et veritas Licht en waarheid Yale-universiteit

Blazoen bij adellijke familiesBewerken

De meeste Belgische en Europese geslachten voeren een korte wapenspreuk, die vaak de ideologie van de familie krachtig verwoordt. Meestal in het latijn, maar andere talen zijn ook gebruikelijk.

Wapenspreuk Vertaling Familie (Huis)
Plus d'honneur que d'honneurs Meer eer dan eerbetoon Huis Merode
A jamais Croÿ Croÿ voor altijd Huis de Croÿ
In te Domine, Spero Op U, Heer, heb ik mijn hoop gevestigd Huis von Battenberg
Nemo impune lacesset inermem Niemand zal ongestraft de weerloze tergen Huis de Beauharnais
Spes In Deo Non Vana Hoop, op God gevestigd, is geen ijdele hoop Huis de Béthune
Victorious à tou lou azars Elk gevaar overwinnend Huis de Bonneval
Pour l’avenir Voor de toekomst Huis de Broglie
Si omnes ego non Als elkeen, dan ik niet Huis de Clermont-Tonnere
Virtute et tempore Vastberaden en volhardend Huis de Cossé-Brissac
Sans peur et sans
reproche
Zonder vrees en zonder verwijt Huis de Dampierre
A nido devota tonanti Van in het nest gewijd aan donderrede Huis de Foresta
Mon cœur comme mon
houx arde
Mijn hart brandt zoals mijn hulsthout Huis d'Huart
Sans sortir de l’ornière Vasthoudend aan de traditie Huis de la Tremoïlle
Edimur haud auro letali[bron?] Wij vallen niet ten prooi aan het moordende goud Huis de Noailles
Roi ne puis, prince ne daigne,
Rohan suis
Koning mag ik niet zijn, prins zal ik niet worden,
ik ben en blijf mezelf
Huis de Rohan
Quo res cumque cadunt,
stat semper linea recta
Hoe de zaken ook uitpakken, de rechte lijn blijft onveranderd Huis Ligne
Noblitas virtute nititur Adel onderscheidt zich door de kracht van haar ziel Huis d'Oultremont
In Bello fortis Dapper in Strijd Huis de Beauffort
Concordia integritas industria Eendracht, onberispelijkheid, vlijt Huis de Rothschild
Ver non semper viret Ook de lente gaat voorbij Huis de Rothschild
Le frois me chasse De koude jaagt mij Huis de Sévigné
Re que Diou Niets dan God alleen Huis de Talleyrand-Périgord
Per visibilia ad Invisibilia Via het zichtbare naar het Onzichtbare Huis Herreweghe
Bello et jure senesco Door oorlog en recht word ik oud Huis d'Udekem d'Acoz
Christus protector meus Christus is mijn beschermheer Huis d'Arenberg
Condit opes virtus Deugd grondvest vermogen Huis van Rijckevorsel
Conservare ac procedere Het goede bewaren en voortgaan Huis Vanden Abeele
Deo et labore Met God en werk Huis Meester de Ravenstein
Deo regi patriae Voor God, koning en vaderland Huis Mertens de Wilmars
Deus ante omnia God voor alles Huis de Meester de Betzenbroeck
De gulden middenweg Zoek naar een tussenoplossing, vermijd conflicten Huis Vanoudenhoven
De l'être au devenir Van zijn tot wording Huis Prigogine
Ex castro non ex castris Van de vesting, niet van de legerplaats Huis de Borchgrave
Faille sans faillir Faille zonder falen Huis della Faille de Waerloos
Fide et virtute Met trouw en deugd Huis Desclée de Maredsous
Fortis fide fretus De sterke put kracht uit zijn geloof Huis Delvaux de Fenffe
Houd voet bij stuk Blijf bij je standpunt, geef niet toe Huis van Dievoet
Humilitas Nederigheid Huis Borromeo
Je marche droit Ik ga recht Huis Limburg Stirum
Je surmonterai Ik zal te boven komen Huis de Coppens de Houthulst
Jus et Fidelitas Recht en trouw Huis Hayoit de Termicourt
Justitiae et fide Voor recht en trouw Huis Anciaux Henry de Faveaux
Labeur sans relâche Het werk zonder ophouden Huis de Hemptinne
Vulnerat et sanat Hij kwetst, maar niet zonder te helen Huis de Hemptinne
Laet vaeren nydt Vaernewyck Laat kwaad zijn en afgunst los Huis de Ghellinck
d'Elseghem Vaernewyck
Vaar en wijk niet Houd koers Huis Vaerwyck
Love and faith Liefde en Hoop Huis de Snoy d'Oppuers
L'Union fait la Paix Zonder eensgezindheid geen duurzame vrede Huis Triffin
Maar zomeren zal't Al zit het tegen, houd goede moed Huis d'Opsomer
Omnia bene Alles goed Huis Ruffo di Calabria
Plutôt mourir que
changer Hennin
Liever sterven dan
Hennin veranderen
Huis de Hennin de Boussu de Walcourt
Popel gsem a popel Budu Stof ben ik, stof zal ik blijven Huis Lobkowicz
Post tenebras spero Lucem Ik zie uit naar het Licht na de duisternis Huis de Granges de Surgères
Pro aliorum vita Voor andermans leven Huis de Thibault de Boesinghe
Pro Deo, pro rege, amor sum Voor mijn God en voor mijn koning ken ik slechts liefde Huis de Hamoir
Proximo constans Als een vaste waarde voor mijn naaste Huis Beeckmans de West-Meerbeeck
Atis et sapientia Eerbied en wijsheid Huis Cautaerts
Quis me fortior aut fidelior Wie is mij in moed en trouw de baas Huis de Broqueville
Recht is lant's ere Het beschavingspeil van een land meet men af aan zijn rechtspraak Huis de Lantsheere
Renovabitur et orietur viror Het jonge groen zal opnieuw opschieten Huis Ullens de Schooten Whettnall
Rêver l'impossible Niets voor onmogelijk houden Huis De Landsheere
Repos ailleurs Rust elders Huis de Marnix de Saint-Aldegonde
Tres in uno pro rege Drie in een voor de koning Huis de Lichtervelde
Per aspera montis laureae
quaerendae sunt
De weg naar succes voert door onherbergzame contreien Huis d'Aspremont Lynden
Usque ad fines Tot het einde toe Huis de Gerlache de Gomery
Vaincre le mal par le bien Het kwaad overwinnen door het goede te doen Huis de Lantonnois van Rode
Vaincre ou mourir Overwin of sterf Huis du Parc Locmaria
Vince te ipsum Overwin uzelf Huis Cogels van Reyneghom
Vige ac Vigila Wees sterk en waak Huis de Callataÿ
Virtus victrix in cruce Slechts in het teken van het kruis kan deugd de winnaar zijn Huis de Selys Longchamps
Virtute decet non stemmate niti Zich niet laten voorstaan op afkomst maar op eigen verdienste Huis de Crombrugghe de Schipsdaele
Vivo leo cespite tutus Ik leef als een leeuw, behoedzaam in het struikgewas Huis de Roest d'Alkmade Oem de Moesenbroeck
Voor 't Volk Huis Eyskens
Mille verba imago dicit Een beeld zegt duizend woorden Huis Sleen
Ad musicam aeternam Naar de eeuwige muziek Huis Boeykens
Amat victoria curam Geen overwinning zonder inspanning Huis Frère
Crescit in arduis Hij groeit, ondanks tegenslag Huis Cardon de Lichtbuer
Veni etinam Tot hier ben ik gekomen Huis Cardon
Eenvoud siert Uit soberheid spreekt karakter Huis Coninx
Ni par l'argent ni par les larmes, mais par l'honneur et par les armes Niet met geld of met tranen, doch met eer en te wapen Huis de Haveskercke
Gode lof Alle eer is aan God Huis de la Kethulle de Ryhove
Het woord getrouw Zijn woord houdend Huis Van Paemel
Arbeid adelt Werken is goed voor een mens Huis Sablon
Den Lande en Volke getrouw Trouw aan land en volk Huis Lannoo
Eigen haard is goud waard Een eigen onderkomen is zo waardevol als goud Huis Campo
Finis in fine Er is niet voor niets een einde aan alles Huis Verstraete
In ootmoet hoog moet In nederigheid schuilt het gevaar om hoogmoedig te zijn Huis Vanden Berghe
Ken uzelf Huis Piot
Kleine zaden rijke oogsten In het kleine schuilt het grote Huis Bockstaele
Nulla dies sine nota Geen dag zonder teken Huis Fontyn
Omnes quantum potes juva Help elkeen zoveel je kan Huis Douxchamps
Segesser de Brunegg
Semper Amor Altijd liefde Huis Tollet
Quaere lumen Tracht het licht te vinden Huis de Bandt
Van oever tot oever Huis Carson
Vita florosa Bloemrijk leven Huis Vanderhaeghen
Wees uzelf Huis Van Waeyenberge
Wit bewaar steeds uw geheim Huis Raveel
Nihil metuere Vrees nooit Huis Lippens
I Die for those I love Ik Sterf voor hen die mij lief zijn Huis Stacpoole[3]
Domine ad adjuvandum me festina Heer, onthoud mij Uw hulp niet langer Huis de Dion de Wandonne
Domine ad adjuvandum me festina Heer, onthoud mij Uw hulp niet langer Huis de Roy

ClericiBewerken

 
Abt Gerard Rubens van Hemiksem: in pace et equitate
 
Abt Benedict Blommaert: flores apervervnt
Wapenspreuk Vertaling Prelaat
super Astra Sophia Jan-Baptist Sophie
per crucem Charles Van der Cruyssen
Ministerium tuum imple Augustinus van Eeckhout
Totus Tuus Geheel de Uwe Johannes Paulus II
Cooperatores veritatis Medewerkers in de waarheid kardinaal Ratzinger
Miserando atque eligendo Gekozen uit genade Paus Franciscus
Confidens in Christo In vertrouwen op Christus Gerard de Korte
Noli recusare Laborem Weiger het werk niet! Wim Eijk
Veritatem in Caritate Waarheid in Liefde Johannes Willebrands
Evangelizare divitias Christi Christus' rijkdommen verkondigen Bernardus Alfrink
Apparuit Humanitas Dei nostri Verschenen is de menslievendheid van onze God Godfried Danneels
God is in allen God is in elk mens waarneembaar Jan De Bie
In Nomine Patris In de Naam van de Vader Luc Van Looy
Agnus pascet illos Het Lam zal hen weiden Johan Bonny
Non ut iudicet, sed ut salvetur Niet om te oordelen, maar om te redden Patrick Hoogmartens
Virtus in infirmitate perficitur Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht Pierre Warin
Libertati nos liberavit Voor de vrijheid heeft hij ons vrijgemaakt Paul Van den Berghe
Considerate Jesum Richt uw ogen op Jezus Roger Vangheluwe
Sine Minerva nihil Niets zonder wetenschap Felix Brenart
Duc nos quo tendimus Leid ons naar het doel dat wij beogen Gustavus Josephus Waffelaert
Patiens esto Wees geduldig Eugeen Albert d'Allamont
Crucier ne crucier Dat ik mijn kruis opneme
om niet gekruisigd te worden
Karel van den Bosch
Benedicam Dominum
in omni tempore
Ik zal de Heer te allen tijde loven Servaas de Quinckere
Victrix fortunae sapientia Wijsheid overwint het lot Andreas Creusen
Vivat Jesus Leve Jezus Antoon Stillemans

Kloosterordes en congregatiesBewerken

Devies vertaling Kloosterorde
Ad Majorem Dei Gloriam (AMDG) Tot meerdere glorie van God Jezuïeten
Ad omne opus bonum paratus Tot elk goed werk bereid Norbertijnen, Broeders Penitenten
Ora et labora Bid en werk Benedictijnen
Cistercium mater nostra Cîteaux Onze Moeder Cisterciënzers
Amor meus Pondus meum My love is my weight Augustijnen
Cor unum et anima una Een van ziel en een van Geest Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
Laudare, benedicere, praedicare Loven, Zegenen, Prediken Dominicanen
Da mihi animas caetera tolle Geef mij de geestkracht om door te gaan Salesianen van Don Bosco
Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me Leer mij goedheid, tucht en kennis Basilianen

Abdijen en kapittelsBewerken

Wapenspreuk Vertaling instituut
Stella Duce Abdij van Boudelo
Pour Bien OLV Sint-Pietersabdij
Vita Brevis Abdij van Dronghen
Honos et Virtus Abdij van Waarschoot
God doet meer Sint-Baafskapittel
Deo Vacare Abdij van Egmond

RidderordenBewerken

Wapenspreuk Vertaling Plaats
In varietate concordia In verscheidenheid verenigd Europese Unie
Honi Soit Qui Mal Y Pense Wee hij, die er slecht over denkt
Die arg denkt, vaar arg in 't hart
Orde van de Kousenband
Nemo me impune lacessit Niemand raakt mij ongestraft Orde van de Distel
Quis separabit? Wie zal ons scheiden? Orde van Sint-Patrick
Tria juncta in uno Drie sloot in een Orde van het Bad
Je suis petite, mais
mes piqûres sont profondes
Ik ben klein, maar steek hard Orde van de Bij
Cominus et eminus Van Heinde en Verre Orde van het Stekelvarken
Duce et auspice Leid mij in wat ik onderneem Orde van de Heilige Geest
Travail et Progrès Werk en Vooruitgang Kroonorde
Altiora peto Ik streef hoger Orde van Alfons XII
A la Lealtad Acrisolada Voor bewezen trouw Orde van Isabella de Katholieke
Non tebo milia me circumdantium Onder alle omstandigheden Orde van de Eik
Aequant munera comparis In haar werk gelijk haar man Orde van de Heilige Catharina
Isänmaan hyväksi Voor het welzijn van het vaderland Orde van de Witte Roos (Finland)
Magnanimi Pretium Prijs van vrijgevigheid Orde van de Olifant
Iesus Hominum Salvator Jezus, redder van mensen Orde van de Serafijnen
Nescit Occasum Zij gaat nooit onder Orde van de Poolster
Ret og Sandhed Gerechtigheid en waarheid Orde van Sint-Olaf
Desiderantes melioram patriam Strevend naar een beter land Orde van Canada

Militaire deviezenBewerken

Wapenspreuk Vertaling Plaats
Veni, vidi, vici Ik kwam, zag en overwon Julius Caesar
Ultima Ratio Regum De laatste argument van de koning Lodewijk XIV van Frankrijk
Nec pluribus impar Ook tegen een overmacht opgewassen Lodewijk XIV van Frankrijk
Aime Dieu et va ton chemin Heb uw God lief en ga uw levensweg Pauselijke Zoeaven
Eens Grenadier, steeds Grenadier! Volhard tot het einde Regiment Grenadiers
Per Ardua ad Astra Door tegenspoed tot de sterren Royal Air Force
Honneur et Fidélité Eer en Trouw Vreemdelingenlegioen
Legio Patria Nostra Het Legioen is ons Vaderland Vreemdelingenlegioen

InstitutenBewerken

Wapenspreuk Vertaling Plaats
Limpia, fija y da Esplendo Reinigt, repareert en geeft kracht Koninklijke Academie van Spanje
Nullius in verba Onafhankelijk, naar eigen inzicht Royal Society
Citius, Altius, Fortius Sneller, hoger, meer IOC
Service above Self Zichzelf wegcijferend Rotary
We serve! Wij zijn dienstbaar Lions Club
Ut vivat, crescat et floreat! Leve, groeie en bloeie! Lijfspreuk onder studentenverenigingen

Devies vergelijkbaar met een wapenspreukBewerken

Verschillende staten hanteren geen wapenschild, maar hebben wel een motto.

Leus Vertaling Plaats
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn We willen blijven wat we zijn Luxemburg
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Proletariërs aller landen, verenigt u! Sovjet-Unie
E pluribus unum Uit velen één Verenigde Staten (1789-nu)
In God we trust In God stellen wij ons vertrouwen Verenigde Staten (1956-nu)

LijfspreukBewerken

Een motto van een persoon wordt lijfspreuk of credo genoemd, bijvoorbeeld: "Mijn lijfspreuk is: niet zeuren, gewoon doen."

Lijfspreuk Vertaling Titularis
Adimplendo indefessus Zich onvermoeibaar van zijn taak kwijtend Arthur Ligy
Adversis major, par secundis Tegenslag de baas, opgewassen tegen voorspoed Edward Bulwer-Lytton
Alles komt terecht Alles zal goed komen Robert Fruin
Als ich can Als ik kan (samengesteld uit Nederlands. Duits en Engels) Jan van Eyck
Alterius non sit, qui potest esse sui Hij die eigen baas kan zijn, diene geen ander Paracelsus
Ama nesciri Leef in het verborgene Thomas a Kempis
Aut bene, aut non Goed, of helemaal niet Petrus Camper
Aut Caesar, aut nihil Of Caesar, of niets (alles of niets) Cesare Borgia
Bene vixit qui bene latuit Een leven in het verborgene is het beste leven Wessel Gansfort
Caute Voorzichtig Baruch Spinoza
Concedo nulli Ik wijk voor niemand Desiderius Erasmus
Constantia et labore Met volharding en inspanning Christoffel Plantijn
Dieu et mon droit God en mijn recht (zijn aan mijn zijde) Richard I
Door meten tot weten Proefondervindelijk onderzoek leidt tot kennis Heike Kamerlingh Onnes
Dum spiro, spero Zolang ik adem, heb ik hoop Franciscus Gomarus
Dispereert niet Wanhoopt niet Jan Pieterszoon Coen
Famam extendere factis Zijn roem door daden vermeerderen Carolus Linnaeus
Fato prudentia minor Verstand vermag weinig tegen het noodlot Lamoraal, graaf van Egmond
Fiat justitia & pereat mundus Laat het recht zegevieren, al gaat de wereld ten onder Ferdinand I
Invia virtuti nulla est via Waar een wil is, is een weg Hendrik IV
Je maintiendrai Chalon Ik sta pal voor Chalon René van Chalon
Je maintiendrai Nassau Ik sta pal voor Nassau Willem I
Justus fide vivit De rechtvaardige leeft door zijn geloof Joost van den Vondel
Ken uzelf (nosce te ipsum, Latijn) Inzicht begint bij zelfkennis Socrates
Men hoeft niet op succes
te rekenen om tòch te trachten!
Probeer te doen wat je kan, ook al zie je er geen resultaat van Willem van Oranje
Mens cujusque is est quisque De individuele geest, dat is de echte mens Samuel Pepys/Cicero (De re publica)
Natura potentior arte De natuur is sterker dan de kunst Titiaan
Most people live and die
with their music still unplayed
De meesten sterven zonder hun diepste zelf te hebben ontplooid Yves Leterme
Nec spe, nec metu Zonder hoop, zonder vrees Filips II
Nec temere, nec timide Vermetel noch bedeesd Gustaaf II Adolf van Zweden
Oderint dum metuant Laten ze me maar haten, als ze me maar vrezen Caligula
Omnibus idem Zonder onderscheid des persoons P.C. Hooft
Palma sub pondere crescit De jonge loot groeit tegen de verdrukking in Emma der Nederlanden
Patere et abstine Duld en zie af Paus Adrianus VI
Plus ultra Nog verder streven Keizer Karel V
Pro rege, lege et grege Voor koning, wet en volk Willem I
Que sais-je Wat weet ik nou eigenlijk Michel de Montaigne
Saevis tranquillus in undis Onverstoord tussen de woeste golven Willem I en Wilhelmina
Sapientia: nul pouvoir, un peu de savoir,
un peu de sagesse, et le plus de saveur possible
Wijsheid is: geen enkele macht, een beetje kennis, een beetje gezond verstand en zoveel mogelijk karakter Roland Barthes
Scio cui credidi Ik weet op wie ik mijn vertrouwen stel Blaise Pascal
Semper eadem Immer dezelfde Elizabeth I
Simplex sigillum veri De waarheid kenmerkt zich door eenvoud Herman Boerhaave
Sursum corda Hoog de harten Thomas Morus
't Kan verkeren Het lot is wispelturig Gerbrand Adriaensz. Bredero
Tandem bona causa triumphat Uiteindelijk overwint de goede zaak Frederik August I
Tandem fit surculus arbor De jonge spruit groeit uit tot een boom Maurits van Oranje
Viribus unitis Met vereende krachten Frans Jozef I
Vitam impendere vero Zijn leven wijden aan de waarheid Jean-Jacques Rousseau
Walk and don't look back Ga, zonder om te zien Patrick Janssens
Wonder en is gheen wonder Men noemt het een wonder, maar het is er geen Simon Stevin
Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muß man schweigen
Waarvan men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen Ludwig Wittgenstein

Het motto kan ook een rebus zijn zoals bij Jacques Cœur waarin twee harten zijn opgenomen. Het staat ook onder zijn wapenschild.

De regeringsmotto's van de HabsburgersBewerken

De vorsten van het Huis Habsburg kozen bij de aanvang van hun regering een motto dat ook een politiek programma was.

De keizers en koningen lieten tot 1916 ieder een "Medaille met het Allerhoogste Regeringsmotto" slaan en uitreiken voor bijzondere verdiensten.

SchipBewerken

Een motto kan gebruikt worden als naam van een schip. Het Binnenvaartpolitiereglement, Rijnvaartpolitiereglement 1995 en Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas bepalen dat een schip een naam moet hebben, en dat die naam ook een kenspreuk mag zijn.

Zie ookBewerken

  Commons heeft mediabestanden in de categorie Mottos.
Genres epiek en tekstsoort:anekdote · ballade · broodjeaapverhaal · epos · fabel · gedicht · genre · inleiding · kort verhaal · legende · literair genre · mythe · novelle · overlevering · parabel · raamvertelling · reisverhaal · roman · saga · sage · sprookje · sterk verhaal · tekstsoort · thriller · verhaal · vignet · volksballade · volksverhaal
Verloop en verhaallijn:catharsis · cliffhanger · climax · deus ex machina · drie-actstructuur · epiloog · expositie · fabel · plot · plotpoint · proloog · rode draad · scène · setup · startplotscène · synopsis · verhaallijn
Begin en einde:ab ovo · in medias res · incipit · openingsscène · openingszin · terminus
Personage:aangever · alter ego · alteriteit · antagonist · antiheld · bijfiguur · bijrol · booswicht · byroniaanse held · deuteragonist · flat character · held · hoofdpersoon · hoofdrol · personage · karakter · protagonist · round character · tritagonist · typetje · uitverkorene · underdog
Spanning:cliffhanger · spanning
Vertelperspectief en -instantie:afwisselend perspectief · auctoriële verteller · focalisatie · gedramatiseerd · homodiëgetisch · heterodiëgetisch · ik-perspectief · onbetrouwbare verteller · personele verteller · rhema · voice-over
Motief & thema:abstract en concreet motief · isotopie · leidmotief · motto · thema · topos
Tijd & ruimte:eenheidsconventie · flashback · flashforward · mise en abyme · opschuivende tijdlijn · parallel universum · praesens historicum · tijdverruiming · verteltijd · vertelde tijd
Stijl & verteltechniek:directe rede · dramatische ironie · indirecte rede · red herring · shooting the messenger · register · stijl · stream of consciousness · suspension of disbelief · show, don't tell · verteltechniek · vrije indirecte rede
Scenario:premissesynopsistreatmentscenariofilmdraaiboekstoryboard
Stijlperiode:middeleeuwen · renaissance · maniërisme · barok · verlichting · sentimentalisme · preromantiek · romantiek · realisme · impressionisme · naturalisme · neoromantiek · symbolisme · expressionisme · constructivisme · dadaïsme · surrealisme · nieuwe zakelijkheid · magisch realisme · existentialisme · vijftigers · modernisme · postmodernisme
Studie:communicatiemodel · driehoek van Petersen · literaire kritiek · narratologie · topische vragen · verhaalanalyse